Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Danmark-København: Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik 2013/S 133-230941Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik

Den centrale HR afdeling på Københavns Universitet er systemejer for Universitets HR-systemer. HR afdelingen ønsker at opgradere systemet ScanPas til EPOS HR, som er leverandøren PBJ's nye version af et HR system til den private og offentlige sektor. PBJ ønsker at udfase ScanPas, og har tilbudt Københavns Universitet en opgradering til EPOS HR med funktionalitet svarende til den nuværende løsning, samt mulighed for tilkøb af optioner til EPOS HR, der kan dække de fremtidige behov for et mere bredt HR system i form af fx særlig ledelsesportal, selvbetjeningsløsninger til ferie og fraværsregistrering samt tidstro dataintegration til SLS-systemet via web-services, samt MUS og kompetenceregistrering.

Åbn dokument 1 (11-07-2013) Luk dokument 1 (11-07-2013)
Titel Danmark-København: Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik 2013/S 133-230941
Kort beskrivelse

Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik

Den centrale HR afdeling på Københavns Universitet er systemejer for Universitets HR-systemer. HR afdelingen ønsker at opgradere systemet ScanPas til EPOS HR, som er leverandøren PBJ's nye version af et HR system til den private og offentlige sektor. PBJ ønsker at udfase ScanPas, og har tilbudt Københavns Universitet en opgradering til EPOS HR med funktionalitet svarende til den nuværende løsning, samt mulighed for tilkøb af optioner til EPOS HR, der kan dække de fremtidige behov for et mere bredt HR system i form af fx særlig ledelsesportal, selvbetjeningsløsninger til ferie og fraværsregistrering samt tidstro dataintegration til SLS-systemet via web-services, samt MUS og kompetenceregistrering.

Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed (tidligere format)
Udbudsdetaljer

Denne bekendtgørelse er omfattet af: Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed/ordregiver
I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Københavns Universitet
Nørregade 10
Mette Thomassen
1017
København K
DANMARK
+45 28752996

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed / ordregiveren: http://hr.ku.dk/

I.2) Type ordregivende myndighed

Offentligt organ

I.3) Hovedaktivitet

Andet: Universitet

1.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne

Den ordregivende myndighed / ordregiveren indkøber på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand
II.1) Beskrivelse
II.1.1) Betegnelse for kontrakten

Anskaffelse af IT service – opgradering af HR systemet ScanPas til EPOS HR.

II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne

Tjenesteydelser

Tjenesteydelseskategori nr. 7: Edb-tjenesteydelser og hermed beslægtede tjenesteydelser

Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Københavns Universitet, Nørregade 10, 1017 København K.

II.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
II.1.4) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene

Den centrale HR afdeling på Københavns Universitet er systemejer for Universitets HR-systemer. HR afdelingen ønsker at opgradere systemet ScanPas til EPOS HR, som er leverandøren PBJ's nye version af et HR system til den private og offentlige sektor. PBJ ønsker at udfase ScanPas, og har tilbudt Københavns Universitet en opgradering til EPOS HR med funktionalitet svarende til den nuværende løsning, samt mulighed for tilkøb af optioner til EPOS HR, der kan dække de fremtidige behov for et mere bredt HR system i form af fx særlig ledelsesportal, selvbetjeningsløsninger til ferie og fraværsregistrering samt tidstro dataintegration til SLS-systemet via web-services, samt MUS og kompetenceregistrering.

II.1.5) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

72220000

II.6) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb

Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja

II.2) Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
II.2.1) Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi

Værdi: 3 792 070 DKK

Eksklusive moms

Del IV: Procedure
IV.1) Type procedure

Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende (jf. del 2 i bilag D1, D2 eller D3)

Begrundelse for anvendelse af udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende i henhold til direktiv 2004/18/EF

De pågældende varer er alene fremstillet med henblik på forskning, forsøg, undersøgelse eller udvikling på de i direktivet fastsatte betingelser: nej

Kun en bestemt tilbudsgiver kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder / varer / tjenesteydelser af: tekniske årsager

Tvingende grunde som følge af begivenheder, som ordregiveren ikke kunne forudse, og under streng overholdelse af direktivets betingelser nej

Der afgives ordre på supplerende bygge- og anlægsarbejder / leverancer / tjenesteydelser under streng overholdelse af direktivets betingelser: nej

Nye bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser, der er en gentagelse af tilsvarende bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser og bestilt under streng overholdelse af direktivets betingelser: nej

Tjenesteydelseskontrakt indgået med vinderen eller en af vinderne af en projektkonkurrence: nej

Der er tale om varer, der noteres og købes på en varebørs: nej

Efter offentligt udbud, begrænset udbud eller konkurrencepræget dialog er der kun afgivet uantagelige bud. I forhandlingerne deltog der kun tilbudsgivere, som levede op til de kvalitative udvælgelseskriterier: nej

Leverandøren (PBJ) af de nuværende HR system på Københavns Universitet (ScanPas), har meddelt at de ønsker at udfase det utidssvarende HR system ScanPas. De tilbyder istedet KU en opgradering til PBJ's nye HR løsning – EPOS HR. KU har foretaget en markedsanalyse af HR systemer på det danske marked, der understøtter de særlige statslige behov incl. ferie/fraværsregistrering tilpasset lovgivningen, samt web-services til SLS (Statens Lønsystem). Der er få systemer der håndterer disse krav, og et skift af leverandør vil påføre KU betydelige udgifter i form at både eksterne udgifter til licenser, udvikling af nye funktionaliteter og implementering, samt interne ressourcer til tilpasning af et nyt system – herunder datastruktur og funktionalitet. KU ønsker derfor at fortsætte samarbejdet med leverandøren PBJ, der har været leverandør af HR system til Universitetet i 14 år. PBJ kender til de særlige forhold der gør sig gældende ved statslig personaleadministration på et universitet og særligt Københavns Universitet. KU har gennem de sidste 2-3 år digitaliseret en stor del af HR processerne samt øvrige administrative processer med ScanPas som grundlæggende base for alt håndtering af personaledata. Leverandøren PBJ leverer et opgraderet HR system med alle de funktioner og faciliteter, som KU anvender i ScanPas systemet i dag. PBJ's nye system understøtter den optimerede ansættelsesproces som KU har arbejdet med i de sidste 2-3 år, hvor al ansættelse foretages digitalt med fuld integration til ESDH systemet og kontraktskabeloner i Word. Endelig tilbyder PBJ en løsning, hvor datastrømmen vendes således at data om nyansatte fødes i HR systemet og via web-services sendes til lønsystemet SLS i stedet for at data indlæses efter månedskørslerne i SLS systemet.EPOS HR indeholder også de udviklingsmuligheder, som KU ser for et kommende HR system i form af: brugervenlig webbaseret grænseflade, fremtidig mulighed for selvbetjening for de ansatte (fx ferie/fraværs registrering), samt lederportal med overblik over ansatte, understøttelse af workflow, timeregistrering, registrering af MUS / kompetenceudvikling m.m. EPOS HR kan der ud over understøtte de fremtidige krav vedr. fraværsindberetning via Webservices til Moderniseringsstyrelsen.Den økonomiske aftale med PBJ baseres på at KU fortsætter på allerede indkøbte licenser, og at driftsudgifterne i den opgraderede løsning ikke overstiger KU's nuværende omkostninger. KU skifter fra 1.1.2014 til økonomisystemet Navision Stat, og har derfor ikke licenser til Oracle Business Suite længere.

IV.2) Tildelingskriterier
IV.2.1) Tildelingskriterier
IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion

Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej

IV.3) Administrative oplysninger
IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed / ordregiveren

058-0016/10-7000

IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

nej

Del V: Kontrakttildeling
V.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
V.2) Oplysninger om tilbud
V.3) Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

PBJ
Kornmarksvej 6
2605
Brøndby
DANMARK
+45 43627400

V.4) Oplysninger om kontraktens værdi

Kontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi:

Værdi: 3 792 070 DKK

Eksklusive moms

Kontraktens endelige samlede værdi:

Værdi: 3 792 070 DKK

Eksklusive moms

V.5) Oplysninger om underentreprise

Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej

Del VI: Supplerende oplysninger
VI.1) Oplysninger om EU-midler

Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

VI.2) Yderligere oplysninger:
VI.3) Klageprocedurer
VI.3.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100
København
DANMARK
+45 35291000

VI.3.2) Indgivelse af klager

Præcise oplysninger om klagefrist(er) Præcise oplysninger om klagefrist(er). Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen i henhold til § 4 er blevet offentliggjort, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelse for ordregiverends beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgivet til klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. Håndhævelseslovens § 6, stk. 3. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. Håndhævelseslovens 12, stk. 1.

VI.3.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500
Valby, København
DANMARK
+45 41715000

VI.4) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:

9.7.2013

Deadline
Udbudstype EU-udbud
Opgavetype Tjenesteydelseskontrakt
Tildelingskriterier Uspecificeret
Ordregiver Københavns Universitet
Adresse Nørregade 10
1017
København K
CPV kode 72220000-3 - Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik
Udbudsform Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse