Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Levering af programmel 2020/S 067-160078EKF Danmarks Eksportkredit (hereinafter ‘EKF’) is the Danish export credit agency. EKF’s objective is to facilitate Danish companies’ internationalization opportunities and to create growth and jobs in Denmark. In that connection EKF among other things provides export loans. EKF is launching a call for tenders with the aim to conclude a contract with a supplier of a treasury management system. The purpose of the contract is to obtain a new treasury management system with implementation by the end of 2020 at the latest in order to ensure continued efficiency, automation and control within EKF’s treasury function.

Åbn dokument 3 (03-04-2020) Luk dokument 3 (03-04-2020)
Titel Levering af programmel 2020/S 067-160078
Kort beskrivelse

EKF Danmarks Eksportkredit (hereinafter ‘EKF’) is the Danish export credit agency. EKF’s objective is to facilitate Danish companies’ internationalization opportunities and to create growth and jobs in Denmark. In that connection EKF among other things provides export loans. EKF is launching a call for tenders with the aim to conclude a contract with a supplier of a treasury management system. The purpose of the contract is to obtain a new treasury management system with implementation by the end of 2020 at the latest in order to ensure continued efficiency, automation and control within EKF’s treasury function.

Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:160078-2020:TEXT:EN:HTML
Annonceret 03-04-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Deadline 08-04-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Opgavetype Tjenesteydelseskontrakt
Tildelingskriterier Det økonomisk mest fordelagtige bud
Ordregiver EKF Danmarks Eksportkredit
Adresse Lautrupsgade 11
2100
København Ø
CPV kode 48462000-4 - Programpakke til beregnings- eller prognoseformål
48440000-4 - Programpakke til finansiel analyse og regnskabsføring
48441000-1 - Programpakke til finansiel analyse
48442000-8 - Programpakke til finanssystemer
48460000-0 - Programpakke til analyse-, forsknings-, beregnings- eller prognoseformål
48812000-3 - Økonomi-informationssystemer
72222300-0 - Tjenesteydelser i forbindelse med informationsteknologi
72260000-5 - Programmelrelaterede tjenester
72268000-1 - Levering af programmel
48411000-2 - Programpakke til forvaltning af investeringer
Udbudsform Offentligt udbud
Åbn dokument 2 (06-03-2020) Luk dokument 2 (06-03-2020)
Titel Levering af programmel 2020/S 047-111239
Kort beskrivelse

EKF Danmarks Eksportkredit (hereinafter ‘EKF’) is the Danish export credit agency. EKF’s objective is to facilitate Danish companies’ internationalization opportunities and to create growth and jobs in Denmark. In that connection EKF among other things provides export loans. EKF is launching a call for tenders with the aim to conclude a contract with a supplier of a treasury management system. The purpose of the contract is to obtain a new treasury management system with implementation by the end of 2020 at the latest in order to ensure continued efficiency, automation and control within EKF’s treasury function.

Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:111239-2020:TEXT:EN:HTML
Annonceret 06-03-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Deadline 03-04-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Opgavetype Tjenesteydelseskontrakt
Tildelingskriterier Det økonomisk mest fordelagtige bud
Ordregiver EKF Danmarks Eksportkredit
Adresse Lautrupsgade 11
2100
København Ø
CPV kode 72268000-1 - Levering af programmel
48440000-4 - Programpakke til finansiel analyse og regnskabsføring
48441000-1 - Programpakke til finansiel analyse
48442000-8 - Programpakke til finanssystemer
48460000-0 - Programpakke til analyse-, forsknings-, beregnings- eller prognoseformål
48812000-3 - Økonomi-informationssystemer
72222300-0 - Tjenesteydelser i forbindelse med informationsteknologi
72260000-5 - Programmelrelaterede tjenester
48411000-2 - Programpakke til forvaltning af investeringer
48462000-4 - Programpakke til beregnings- eller prognoseformål
Udbudsform Offentligt udbud
Åbn dokument 1 (20-09-2013) Luk dokument 1 (20-09-2013)
Titel Danmark-København: Økonomi-informationssystemer 2013/S 183-316130
Kort beskrivelse

Økonomi-informationssystemer

Til brug for Eksport Kredit Fondens (EKF) administration af Eksportlåneordningen (ELO) og Renteudligningsordningen (CIRR), har Eksport Kredit Fonden behov for en IT-løsning til risikostyring og til løsning af en række opgaver i relation til afrapporteringer, regnskaber og porteføljeadministration. Eksport Kredit Fonden ønsker en web-baseret løsning med brugeradgang, således at det er leverandøren, der varetager hosting, administration, drift og vedligeholdelse m.v. Der kan ske installation af software på brugernes arbejdscomputere. Leverandøren skal endvidere stille ressourcer til rådighed med henblik på oplæring af medarbejdere hos Eksport Kredit Fonden.

Eksportlåneordningens formål er at understøtte danske virksomheders internationale konkurrenceevne og at gavne dansk eksport i forbindelse med den finansielle krise. Eksportlåneordningen har en låneramme på 35 000 000 000 DKK og skal understøtte dansk eksport med kredittider over 2 år. De største risici i Eksportlåneordningen er markedsrisici i form af valuta- og renterisiko, da fundingen via Nationalbanken optages i danske kroner til fast rente og eksportlånene aftales i fremmed valuta med enten fast eller variabel rente. I Eksportlåneordningen er det vigtigt, at styre udviklingen i markedsrisici og det er således et krav, at IT-løsningen udover almindelige risikorapporteringer understøtter udlæsning af finansdata til regnskabsaflæggelse på kvartals- og årsbasis. Det er centralt, at IT-løsningen understøtter forskellige valutaer – også andre end de almindeligt anvendte som USD og EUR – og IT-løsningen skal kunne håndtere tilføjelse af nye valutaer, når der er behov herfor.

I Renteudligningsordningen er der gennem en årrække givet tilsagn til en række banker om, at de betaler fast rente mod, at ordningen betaler flydende rente til dem. Hver 6 måned udveksles forskelsbeløbet. Eksport Kredit Fonden har som administrator af Renteudligningsordningen afdækket renterisikoen med modgående renteswaps. Renteudligningsordningen aflægger ikke et traditionelt årsregnskab, men derimod en årsrapportering, der følger et kasseprincip, som følge af, at Renteudligningsordningen indgår på Finansloven. Af årsrapporteringen skal fremgår følgende opgørelser: beholdning af CIRR tilsagn; årets ind- og udbetalinger og dermed resultat, samt en opgørelse af det akkumulerede resultat siden 1998. IT-løsningen skal derfor understøtte udtræk af sædvanlige finansoplysninger, dagsværdier, rapporter m.v. til brug for regnskabsaflæggelse.

Eksport Kredit Fonden udbyder på denne baggrund – og til brug herfor – kontrakten.

Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse (tidligere format)
Udbudsdetaljer

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed
I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Eksport Kredit Fonden
CVR 30763777
Lautrupsgade 11
Afdelingsdirektør Lars Caspersen
2100
København Ø
DANMARK
+45 35462600

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.ekf.dk/

Yderligere oplysninger fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2) Type ordregivende myndighed

Offentligt organ

I.3) Hovedaktivitet

Økonomiske og finansielle anliggender

I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne

Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand
II.1) Beskrivelse
II.1.1) Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

IT-løsning til risikostyring og finansrapportering.

II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne

Tjenesteydelser

Tjenesteydelseskategori nr. 7: Edb-tjenesteydelser og hermed beslægtede tjenesteydelser

NUTS-kode

DK011

II.1.3) Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt

II.1.4) Oplysninger om rammeaftale
II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene

Til brug for Eksport Kredit Fondens (EKF) administration af Eksportlåneordningen (ELO) og Renteudligningsordningen (CIRR), har Eksport Kredit Fonden behov for en IT-løsning til risikostyring og til løsning af en række opgaver i relation til afrapporteringer, regnskaber og porteføljeadministration. Eksport Kredit Fonden ønsker en web-baseret løsning med brugeradgang, således at det er leverandøren, der varetager hosting, administration, drift og vedligeholdelse m.v. Der kan ske installation af software på brugernes arbejdscomputere. Leverandøren skal endvidere stille ressourcer til rådighed med henblik på oplæring af medarbejdere hos Eksport Kredit Fonden.

Eksportlåneordningens formål er at understøtte danske virksomheders internationale konkurrenceevne og at gavne dansk eksport i forbindelse med den finansielle krise. Eksportlåneordningen har en låneramme på 35 000 000 000 DKK og skal understøtte dansk eksport med kredittider over 2 år. De største risici i Eksportlåneordningen er markedsrisici i form af valuta- og renterisiko, da fundingen via Nationalbanken optages i danske kroner til fast rente og eksportlånene aftales i fremmed valuta med enten fast eller variabel rente. I Eksportlåneordningen er det vigtigt, at styre udviklingen i markedsrisici og det er således et krav, at IT-løsningen udover almindelige risikorapporteringer understøtter udlæsning af finansdata til regnskabsaflæggelse på kvartals- og årsbasis. Det er centralt, at IT-løsningen understøtter forskellige valutaer – også andre end de almindeligt anvendte som USD og EUR – og IT-løsningen skal kunne håndtere tilføjelse af nye valutaer, når der er behov herfor.

I Renteudligningsordningen er der gennem en årrække givet tilsagn til en række banker om, at de betaler fast rente mod, at ordningen betaler flydende rente til dem. Hver 6 måned udveksles forskelsbeløbet. Eksport Kredit Fonden har som administrator af Renteudligningsordningen afdækket renterisikoen med modgående renteswaps. Renteudligningsordningen aflægger ikke et traditionelt årsregnskab, men derimod en årsrapportering, der følger et kasseprincip, som følge af, at Renteudligningsordningen indgår på Finansloven. Af årsrapporteringen skal fremgår følgende opgørelser: beholdning af CIRR tilsagn; årets ind- og udbetalinger og dermed resultat, samt en opgørelse af det akkumulerede resultat siden 1998. IT-løsningen skal derfor understøtte udtræk af sædvanlige finansoplysninger, dagsværdier, rapporter m.v. til brug for regnskabsaflæggelse.

Eksport Kredit Fonden udbyder på denne baggrund – og til brug herfor – kontrakten.

II.1.6) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

48812000
,
48440000
,
48411000
,
48441000
,
48442000
,
48460000
,
48462000
,
48810000
,
72222300
,
72260000
,
72268000

II.1.7) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb

Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja

II.1.8) Delaftaler

Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej

II.1.9) Oplysninger om alternative tilbud

Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej

II.2) Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1) Samlet mængde eller omfang:

Anslået værdi eksklusive moms:

interval: mellem 5 000 000 og 7 000 000 DKK

II.2.2) Oplysninger om optioner

Optioner: ja

Beskrivelse af disse optioner: EKF har option på forlængelse af kontrakten i 2 x 12 måneder, jf. nedenfor II.2.3).

II.2.3) Oplysninger om forlængelse

Denne kontrakt kan forlænges: ja

Antal gange, der er mulighed for forlængelse: 2

Hvis der er tale om indkøbs- eller tjenesteydelseskontrakter, der kan forlænges: anslået tidsramme for efterfølgende kontakter:

måneder: 12 (fra tildeling af kontrakten)

II.3) Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse

Varighed i måneder: 48 (fra tildeling af kontrakten)

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger
III.1) Kontraktbetingelser
III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.2) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Dette vil fremgå af udbudsmaterialet.

III.1.3) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Der kræves ingen særlig retlig form, men hvor tilbuddet afgives af et konsortium, skal deltagerne påtage sig solidarisk ansvar og hæftelse samt udpege en befuldmægtiget, som Eksport Kredit Fonden med bindende virkning for konsortiet kan indgå aftaler med.

III.1.4) Andre særlige vilkår

Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: ja

Beskrivelse af de særlige vilkår: Eksport Kredit Fonden er bl.a. reguleret i Lov om Dansk Eksportkreditfond og underlagt Rigsrevisionen.

III.2) Betingelser for deltagelse
III.2.1) De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 1) Tro og love erklæring vedrørende ubetalt gæld til det offentlige i henhold til lovbekendtgørelse nr. 336 af 13.5.1997. Et udkast til standarderklæring kan rekvireres på e-mail til:

finance@ekf.dk

2) Tro og love erklæring om, at ansøger ikke befinder sig i en af de i Udbudsdirektivets (direktiv nr. 2004/18/EF) artikel 45 anførte situationer. Et udkast til standarderklæring kan rekvireres på e-mail til:

finance@ekf.dk

3) Såfremt tilbud afgives af et konsortium skal der afgives selvstændige erklæringer for alle deltagere i konsortiet for oplysningerne i punkt 1) og 2) anført ovenfor. Det er ikke nødvendigt at vedlægge erklæringerne fra evt. underleverandører.

III.2.2) Økonomisk og finansiel kapacitet

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 4) Revideret og godkendte årsrapporter for hvert af de seneste 3 regnskabsår. Såfremt ansøgers årsrapporter ikke er offentligt tilgængelige, kan kravet opfyldes ved en erklæring omkring omsætningen, årets resultat, aktiver og egenkapitalen i for hvert af de seneste 3 regnskabsår.

5) Ansøger skal vedlægge en erklæring med oplysning om den skønnede, samlede omsætning relateret til drift af sammenlignelige IT-løsninger (risiko- og finanssystemer) for hvert af de seneste tre regnskabsår.

6) Såfremt Ansøger vil basere sig på underleverandørers økonomiske formåen skal Ansøger dokumentere at kunne råde over de ressourcer, der er nødvendige til at opfylde kontrakten med Eksport Kredit Fonden. Dette kan eksempelvis ske ved, at underleverandøren afgiver en bindende erklæring om at stille de nødvendige ressourcer til rådighed for Ansøgeren eller ved at vedlægge underleverandørkontrakt om samme.

III.2.3) Teknisk kapacitet

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:

7) Ansøger skal vedlægge en referenceliste for de seneste 3 år med en beskrivelse af sammenlignelige referencer ansøger har udført. Som sammenlignelige referencer hører både Ansøgers ydelser udført for andre, men også Ansøgers erfaringer med drift af »for sig selv«. Referencelisten og den tilhørende beskrivelse skal dokumentere erfaring med drift af risiko- og finanssystemer og bør indeholde referencer fra kunder af sammenlignelig størrelse i forhold til Eksport Kredit Fonden. Hver reference skal indeholde oplysninger om referencens navn, kontaktperson, leveringsperiode (inkl. tidspunkt for samarbejdets opstart), leverede ydelser og oplysninger om leverancens størrelse (antal brugere). Eksport Kredit Fonden forbeholder sig til at kontakte de angivne referencer. Manglende oplysninger i referencerne vil ikke føre til ukonditionsmæssighed, men vil kunne indgå i udvælgelsen.

8) Såfremt Ansøger vil basere sig på underleverandørers tekniske formåen skal Ansøger dokumentere at kunne råde over de ressourcer, der er nødvendige til at opfylde kontrakten med Eksport Kredit Fonden. Dette kan eksempelvis ske ved, at underleverandøren afgiver en bindende erklæring om at stille de nødvendige ressourcer til rådighed for Ansøgeren eller ved at vedlægge underleverandørkontrakt om samme.

III.2.4) Oplysning om reserverede kontrakter
III.3) Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1) Oplysninger om en bestemt profession

Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej

III.3.2) Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen

Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: nej

Del IV: Procedure
IV.1) Type procedure
IV.1.1) Type procedure

Begrænset

IV.1.2) Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage

Forventet mindsteantal 5

Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Såfremt Eksport Kredit Fonden modtager mere end 5 konditionsmæssige ansøgninger om prækvalifikation, vil Eksport Kredit Fonden vil udvælge de 5 bedst egnede ansøgere. I udvælgelsen vil dels indgå oplysningerne om økonomisk og teknisk kapacitet som anmodet om ovenfor i pkt. III.2, herunder referencerne set i forhold til den udbudte opgave, dels hensynet til optimal konkurrence, således at det endelige tilbudsgiverfelt består af både større og mindre virksomheder.

IV.1.3) Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2) Tildelingskriterier
IV.2.1) Tildelingskriterier

Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument

IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion

Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej

IV.3) Administrative oplysninger
IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

nej

IV.3.3) Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

18.10.2013 - 13:00

IV.3.5) Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

dansk.

IV.3.7) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.3.8) Åbning af bud
Del VI: Supplerende oplysninger
VI.1) Oplysninger om gentagelse

Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej

VI.2) Oplysninger om EU-midler

Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

VI.3) Yderligere oplysninger

A. Tidsplanen for det begrænsede udbud forventes at være følgende:

— Frist for ansøgning om prækvalifikation: 18.10.2013 kl. 13.00 CET

— Udsendelse af udbudsmateriale: ultimo oktober 2013

— Frist afgivelse af tilbud primo december 2013

— Forventet tildeling ultimo december 2013

— Kontrahering: ultimo februar 2014.

B) EKF gør opmærksom på, at evt. spørgsmål/svar til prækvalifikationen vil blive offentliggjort på: http://www.ekf.dk/, og at evt. interesserede ansøgere selv er ansvarlige for at holde sig opdateret herom.

C) Ansøgning om prækvalifikation skal alene afleveres elektronisk og senest 18.10.2013 kl. 13.00 CET. Ansøgningen skal være i pdf-format og læsbar med Adobe, og sendes til følgende to e-mailadresser:

finance@ekf.dk
og
jol@kromannreumert.com
. EKF vil betragte en ansøgning som rettidigt afleveret, hvis blot den er modtaget indenfor fristen på en af de to e-mailadresser.

D. Såfremt ansøger optræder som konsortium, skal der blandt konsortiets medlemmer udpeges en fælles befuldmægtiget, der har kontakten til Eksport Kredit Fonden.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100
København Ø
DANMARK
+45 35291000

VI.4.2) Indgivelse af klager

Præcise oplysninger om klagefrist(er): Fristerne fremgår af lov nr. 492 af 12. maj 2010 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. (med senere ændringer). Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, jf. lovens § 2, stk. 1, nr. 1, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Klage over tildeling af kontrakt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt klagen begæres tillagt opsættende virkning.

VI.4.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Center for Udbudsregler
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
DANMARK
+45 41715000
+45 41715100

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:

17.9.2013

Annonceret 20-09-2013 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Deadline 18-10-2013 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Opgavetype Tjenesteydelseskontrakt
Tildelingskriterier Det økonomisk mest fordelagtige bud
Ordregiver Eksport Kredit Fonden
Adresse Lautrupsgade 11
2100
København Ø
CPV kode 48812000-3 - Økonomi-informationssystemer
48440000-4 - Programpakke til finansiel analyse og regnskabsføring
48441000-1 - Programpakke til finansiel analyse
48442000-8 - Programpakke til finanssystemer
48460000-0 - Programpakke til analyse-, forsknings-, beregnings- eller prognoseformål
48810000-9 - Informationssystemer
72222300-0 - Tjenesteydelser i forbindelse med informationsteknologi
72260000-5 - Programmelrelaterede tjenester
72268000-1 - Levering af programmel
48411000-2 - Programpakke til forvaltning af investeringer
48462000-4 - Programpakke til beregnings- eller prognoseformål
Udbudsform Begrænset udbud