Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2015/S 009-011252It-tjenester

Rigsrevisionen har den 17.12.2014 offentliggjort en beretning om inddrivelsen af de offentlige restancer, hvori der udtales skarp kritik af SKATs inddrivelse af offentlige restancer. Når der er grundlag for at kritisere inddrivelsen, skyldes det, at it-systemet EFI ikke i det forventede omfang har kunne sikre en automatisering af inddrivelsesarbejdet og understøtte samlingen og effektiviseringen af den offentlige inddrivelse. En gennemgang af EFI foretaget umiddelbart før jul viser således, at der er en række alvorlige udfordringer forbundet med idriftsættelsen af EFI, som skal håndteres meget hurtigt for at undgå, at staten lider retstab.

På denne baggrund er der et akut behov for, at EFI idriftsættes fuldt ud, så inddrivelsesarbejdet kan stabiliseres og efterfølgende normaliseres. Ordregiver ønsker derfor gerne, at der hurtigt antages eksterne konsulenter med en dokumenteret solid, international erfaring i at yde ledelsesmæssig, analytisk og teknisk bistand til store, udfordrede it-systemer baseret på kompleks SOA-arkitektur til at yde en sådan bistand til snarest muligt at idriftsætte EFI fuldt ud med udgangspunkt i forretningens behov.

Som led i den ledelsesmæssige, analytiske og tekniske bistand vil blandt andet kunne indgå opgaver vedrørende konsolidering af organisationen omkring EFI, etablering af styringsgrundlag, program-, projekt- og driftsledelse, leverandør- og kontraktstyring, datakvalitetsanalyser, fejlretning af data, system- og arkitekturanalyser og kodearbejde.

Konkret forventes bistanden opdelt i følgende hovedleverancer:

1) Bistand til at sikre en effektiv program-, projekt- og driftsorganisation:

Efter en indledende konsolidering af organisationen omkring EFI og dens styringsgrundlag skal der ydes bistand til at udøve program-, projekt- og driftsledelse. Bistanden skal sikre en markant styrket ledelses- og styringskapacitet af den resterende udviklings- og idriftsættelsesopgave og af driften af EFI, herunder med henblik på senere at kunne eksekvere handlingsplanen beskrevet i leverance 3. Udover styrkelsen af program-, projekt- og driftsledelsen forventes der løbende at kunne opstå behov for bistand til udførelse af opgaver i organisationen omkring EFI, der kræver særlige analytiske eller tekniske kompetencer mv.

Bistanden skal ydes straks efter indgåelse af kontrakten.

2) Konkret bistand til hurtigt at idriftsætte særlig forretningskritisk funktionalitet:

Problemerne for inddrivelsesforretningen opstår især, fordi et antal funktioner i EFI af særlig forretningskritisk karakter ikke fungerer. Parallelt med konsolideringen af organisationen omkring EFI, jf. leverance 1, skal der ydes særskilt ledelsesmæssig, analytisk og teknisk bistand til at få idriftsat disse funktioner med henblik på at få stabiliseret inddrivelsesforretningen.

Bistanden skal ydes straks efter indgåelse af kontrakten.

3) Tilbundsgående analyse af det samlede EFI-system:

Der skal ydes bistand til at gennemføre en tilbundsgående analyse af det samlede EFI-system med henblik på at opstille en detaljeret handlingsplan for, hvordan og hvornår hvilke dele af EFI-systemet kan bringes i stabil drift til hvilken omkostning.

Analyse og handlingsplan skal blandt andet danne grundlag for forelæggelser af økonomi og tids- og aktivitetsplan for en færdiggørelse af EFI-systemet for Folketingets Finansudvalg. En første forelæggelse skal ske i marts 2015.

Af hensyn til behovet for at tilvejebringe bevillingsmæssig hjemmel og for at kunne eksekvere løbende vil analyse og handlingsplan skulle tilrettelægges i et antal faser.

4) Implementering af handlingsplan:

Der skal ydes ledelsesmæssig, analytisk og teknisk bistand til at implementere den under leverance 3 udarbejdede handlingsplan. Afhængigt af den arbejdsdeling, der kan aftales med de nuværende leverandører, kan bistanden blive særdeles omfattende og vil skulle leveres løbende i takt med færdiggørelsen af de forskellige faser.

Åbn dokument 1 (14-01-2015) Luk dokument 1 (14-01-2015)
Titel Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2015/S 009-011252
Kort beskrivelse

It-tjenester

Rigsrevisionen har den 17.12.2014 offentliggjort en beretning om inddrivelsen af de offentlige restancer, hvori der udtales skarp kritik af SKATs inddrivelse af offentlige restancer. Når der er grundlag for at kritisere inddrivelsen, skyldes det, at it-systemet EFI ikke i det forventede omfang har kunne sikre en automatisering af inddrivelsesarbejdet og understøtte samlingen og effektiviseringen af den offentlige inddrivelse. En gennemgang af EFI foretaget umiddelbart før jul viser således, at der er en række alvorlige udfordringer forbundet med idriftsættelsen af EFI, som skal håndteres meget hurtigt for at undgå, at staten lider retstab.

På denne baggrund er der et akut behov for, at EFI idriftsættes fuldt ud, så inddrivelsesarbejdet kan stabiliseres og efterfølgende normaliseres. Ordregiver ønsker derfor gerne, at der hurtigt antages eksterne konsulenter med en dokumenteret solid, international erfaring i at yde ledelsesmæssig, analytisk og teknisk bistand til store, udfordrede it-systemer baseret på kompleks SOA-arkitektur til at yde en sådan bistand til snarest muligt at idriftsætte EFI fuldt ud med udgangspunkt i forretningens behov.

Som led i den ledelsesmæssige, analytiske og tekniske bistand vil blandt andet kunne indgå opgaver vedrørende konsolidering af organisationen omkring EFI, etablering af styringsgrundlag, program-, projekt- og driftsledelse, leverandør- og kontraktstyring, datakvalitetsanalyser, fejlretning af data, system- og arkitekturanalyser og kodearbejde.

Konkret forventes bistanden opdelt i følgende hovedleverancer:

1) Bistand til at sikre en effektiv program-, projekt- og driftsorganisation:

Efter en indledende konsolidering af organisationen omkring EFI og dens styringsgrundlag skal der ydes bistand til at udøve program-, projekt- og driftsledelse. Bistanden skal sikre en markant styrket ledelses- og styringskapacitet af den resterende udviklings- og idriftsættelsesopgave og af driften af EFI, herunder med henblik på senere at kunne eksekvere handlingsplanen beskrevet i leverance 3. Udover styrkelsen af program-, projekt- og driftsledelsen forventes der løbende at kunne opstå behov for bistand til udførelse af opgaver i organisationen omkring EFI, der kræver særlige analytiske eller tekniske kompetencer mv.

Bistanden skal ydes straks efter indgåelse af kontrakten.

2) Konkret bistand til hurtigt at idriftsætte særlig forretningskritisk funktionalitet:

Problemerne for inddrivelsesforretningen opstår især, fordi et antal funktioner i EFI af særlig forretningskritisk karakter ikke fungerer. Parallelt med konsolideringen af organisationen omkring EFI, jf. leverance 1, skal der ydes særskilt ledelsesmæssig, analytisk og teknisk bistand til at få idriftsat disse funktioner med henblik på at få stabiliseret inddrivelsesforretningen.

Bistanden skal ydes straks efter indgåelse af kontrakten.

3) Tilbundsgående analyse af det samlede EFI-system:

Der skal ydes bistand til at gennemføre en tilbundsgående analyse af det samlede EFI-system med henblik på at opstille en detaljeret handlingsplan for, hvordan og hvornår hvilke dele af EFI-systemet kan bringes i stabil drift til hvilken omkostning.

Analyse og handlingsplan skal blandt andet danne grundlag for forelæggelser af økonomi og tids- og aktivitetsplan for en færdiggørelse af EFI-systemet for Folketingets Finansudvalg. En første forelæggelse skal ske i marts 2015.

Af hensyn til behovet for at tilvejebringe bevillingsmæssig hjemmel og for at kunne eksekvere løbende vil analyse og handlingsplan skulle tilrettelægges i et antal faser.

4) Implementering af handlingsplan:

Der skal ydes ledelsesmæssig, analytisk og teknisk bistand til at implementere den under leverance 3 udarbejdede handlingsplan. Afhængigt af den arbejdsdeling, der kan aftales med de nuværende leverandører, kan bistanden blive særdeles omfattende og vil skulle leveres løbende i takt med færdiggørelsen af de forskellige faser.

Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse (tidligere format)
Udbudsdetaljer

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed
I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Skatteministeriet
Nicolai Eigtveds Gade 28
Kiann Stenkjær Hein
1402
København K
DANMARK
+45 72375860

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.skm.dk/

Yderligere oplysninger fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2) Type ordregivende myndighed

Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger

I.3) Hovedaktivitet

Økonomiske og finansielle anliggender

I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne

Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand
II.1) Beskrivelse
II.1.1) Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Bistand til fuld idriftsættelse af it-systemet »Et Fælles Inddrivelsessystem« (EFI).

II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne

Tjenesteydelser

Tjenesteydelseskategori nr. 7: Edb-tjenesteydelser og hermed beslægtede tjenesteydelser

Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Hovedstadsområdet.

NUTS-kode

DK01

II.1.3) Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale

II.1.4) Oplysninger om rammeaftale

Rammeaftale med en enkelt aktør

Rammeaftalens varighed

Varighed i måneder: 24

Anslået samlet værdi af indkøbene i hele rammeaftalens løbetid

Anslået værdi eksklusive moms:

interval: mellem 20 000 000 og 90 000 000 DKK

II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene

Rigsrevisionen har den 17.12.2014 offentliggjort en beretning om inddrivelsen af de offentlige restancer, hvori der udtales skarp kritik af SKATs inddrivelse af offentlige restancer. Når der er grundlag for at kritisere inddrivelsen, skyldes det, at it-systemet EFI ikke i det forventede omfang har kunne sikre en automatisering af inddrivelsesarbejdet og understøtte samlingen og effektiviseringen af den offentlige inddrivelse. En gennemgang af EFI foretaget umiddelbart før jul viser således, at der er en række alvorlige udfordringer forbundet med idriftsættelsen af EFI, som skal håndteres meget hurtigt for at undgå, at staten lider retstab.

På denne baggrund er der et akut behov for, at EFI idriftsættes fuldt ud, så inddrivelsesarbejdet kan stabiliseres og efterfølgende normaliseres. Ordregiver ønsker derfor gerne, at der hurtigt antages eksterne konsulenter med en dokumenteret solid, international erfaring i at yde ledelsesmæssig, analytisk og teknisk bistand til store, udfordrede it-systemer baseret på kompleks SOA-arkitektur til at yde en sådan bistand til snarest muligt at idriftsætte EFI fuldt ud med udgangspunkt i forretningens behov.

Som led i den ledelsesmæssige, analytiske og tekniske bistand vil blandt andet kunne indgå opgaver vedrørende konsolidering af organisationen omkring EFI, etablering af styringsgrundlag, program-, projekt- og driftsledelse, leverandør- og kontraktstyring, datakvalitetsanalyser, fejlretning af data, system- og arkitekturanalyser og kodearbejde.

Konkret forventes bistanden opdelt i følgende hovedleverancer:

1) Bistand til at sikre en effektiv program-, projekt- og driftsorganisation:

Efter en indledende konsolidering af organisationen omkring EFI og dens styringsgrundlag skal der ydes bistand til at udøve program-, projekt- og driftsledelse. Bistanden skal sikre en markant styrket ledelses- og styringskapacitet af den resterende udviklings- og idriftsættelsesopgave og af driften af EFI, herunder med henblik på senere at kunne eksekvere handlingsplanen beskrevet i leverance 3. Udover styrkelsen af program-, projekt- og driftsledelsen forventes der løbende at kunne opstå behov for bistand til udførelse af opgaver i organisationen omkring EFI, der kræver særlige analytiske eller tekniske kompetencer mv.

Bistanden skal ydes straks efter indgåelse af kontrakten.

2) Konkret bistand til hurtigt at idriftsætte særlig forretningskritisk funktionalitet:

Problemerne for inddrivelsesforretningen opstår især, fordi et antal funktioner i EFI af særlig forretningskritisk karakter ikke fungerer. Parallelt med konsolideringen af organisationen omkring EFI, jf. leverance 1, skal der ydes særskilt ledelsesmæssig, analytisk og teknisk bistand til at få idriftsat disse funktioner med henblik på at få stabiliseret inddrivelsesforretningen.

Bistanden skal ydes straks efter indgåelse af kontrakten.

3) Tilbundsgående analyse af det samlede EFI-system:

Der skal ydes bistand til at gennemføre en tilbundsgående analyse af det samlede EFI-system med henblik på at opstille en detaljeret handlingsplan for, hvordan og hvornår hvilke dele af EFI-systemet kan bringes i stabil drift til hvilken omkostning.

Analyse og handlingsplan skal blandt andet danne grundlag for forelæggelser af økonomi og tids- og aktivitetsplan for en færdiggørelse af EFI-systemet for Folketingets Finansudvalg. En første forelæggelse skal ske i marts 2015.

Af hensyn til behovet for at tilvejebringe bevillingsmæssig hjemmel og for at kunne eksekvere løbende vil analyse og handlingsplan skulle tilrettelægges i et antal faser.

4) Implementering af handlingsplan:

Der skal ydes ledelsesmæssig, analytisk og teknisk bistand til at implementere den under leverance 3 udarbejdede handlingsplan. Afhængigt af den arbejdsdeling, der kan aftales med de nuværende leverandører, kan bistanden blive særdeles omfattende og vil skulle leveres løbende i takt med færdiggørelsen af de forskellige faser.

II.1.6) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

72000000
,
72224000
,
72200000
,
79412000
,
72220000
,
72240000
,
72266000

II.1.7) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb

Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja

II.1.8) Delaftaler

Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej

II.1.9) Oplysninger om alternative tilbud

Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej

II.2) Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1) Samlet mængde eller omfang:

Anslået værdi eksklusive moms:

interval: mellem 20 000 000 og 90 000 000 DKK

II.2.2) Oplysninger om optioner

Optioner: nej

II.2.3) Oplysninger om forlængelse

Denne kontrakt kan forlænges: ja

Antal gange, der er mulighed for forlængelse: 4

Hvis der er tale om indkøbs- eller tjenesteydelseskontrakter, der kan forlænges: anslået tidsramme for efterfølgende kontakter:

måneder: 6 (fra tildeling af kontrakten)

II.3) Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse

Varighed i måneder: 24 (fra tildeling af kontrakten)

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger
III.1) Kontraktbetingelser
III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Ved forudbetaling skal der stilles uigenkaldelig anfordringsgaranti fra et anerkendt pengeinstitut eller forsikringsselskab. Eventuelle øvrige krav til sikkerhedsstillelse og garanti vil fremgå af udbudsmaterialet.

III.1.2) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Der henvises til udbudsmaterialet. Der henvises endvidere til påkrævet elektronisk fakturering og mulighed for elektronisk ordre i henhold til lovbekendtgørelse nr. 798 af 28.6.2007 om offentlige betalinger m.v. medsenere ændringer. Lovbekendtgørelsen kan hentes på: http://www.retsinformation.dk/

III.1.3) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Der kræves ingen særlig retlig form. Såfremt en sammenslutning af tjenesteydere (f.eks. et konsortium) er blandt aktørerne under kontrakten, skal sammenslutningen af tjenesteydere påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles beslutningsfuldmægtig. Skabelon til brug for afgivelse af de efterspurgte oplysninger kan rekvireres ved anmodning herom på den i punkt I.1) anførte mailadresse.

III.1.4) Andre særlige vilkår

Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: ja

Beskrivelse af de særlige vilkår: Det vil være et kontraktmæssigt krav, at leverandøren og eventuelle underleverandører sikrer medarbejderne løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomstindgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Kontrakten vil derfor indeholde en bestemmelse, der sikrer dette. Ved opfyldelse af kontrakten, jf. ovenfor, forstås arbejde udført i Danmark med henblik på kontraktens opfyldelse.

Der vil i kontrakten blive stillet krav om overholdelse af persondatalovgivningen.

III.2) Betingelser for deltagelse
III.2.1) De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: — Enten en tro og love-erklæring om, hvorvidt leverandøren har ubetalt forfalden gæld til det offentlige i henhold til lov om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændringer af visse andre love. Loven kan hentes på http://www.retsinformation.dk/ Ordregiver har udarbejdet en skabelon for erklæringen, som kan rekvireres ved anmodning herom på den i punkt I.1) anførte mailadresse.

— Eller en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen indeholdende samme oplysninger.

— Eller en serviceattest fra en tilsvarende udenlandsk myndighed indeholdende samme oplysninger.

Bemærk, at det kan være nødvendigt at supplere den udenlandske attest med en tro og love-erklæring om forhold, der ikke måtte være omfattet af attesten (f.eks. om virksomhedens opfyldelse af sine forpligtelser i Danmark).

Det er vigtigt, at tro og love-erklæringen/serviceattesten vedrører netop den juridiske enhed (f.eks. selskab), der afgiver anmodningen.

Ved sammenslutninger af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen.

III.2.2) Økonomisk og finansiel kapacitet

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: En erklæring om virksomhedens samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår.

Virksomhedens balance eller uddrag heraf for det seneste disponible regnskabsår, såfremt offentliggørelse af balancen er lovpligtig i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret.

Ved sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne om økonomisk formåen gives for hver enkelt virksomhed.

Skabelon til brug for afgivelse af de efterspurgte oplysninger kan rekvireres ved anmodning herom på den i punkt I.1) anførte mailadresse.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Som mindstekrav kræves en samlet årlig omsætning på mindst 180 000 000 DKK i det seneste disponible regnskabsår. Såfremt virksomheden baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som virksomhedens og disse andre enheders samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår.

Som mindstekrav kræves en positiv egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Såfremt virksomheden baserer sig på andre enheders formåen, opgøres egenkapitalen som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) opgøres egenkapitalen som deltagernes samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår.

III.2.3) Teknisk kapacitet

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:

Fremlæggelse af en liste over de betydeligste tilsvarende tjenesteydelser, jf. punkt II.1.5), som ansøger har udført i løbet af de sidste 3 år, afhængigt af hvornår ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed. Ordregiver ser gerne, at listen indeholder følgende:

— en klar beskrivelse af leverancen, jf. punkt II.1.5), herunder de i nr. 1-4 anførte hovedydelser

— ansøgerens rolle(r) i forbindelse med leverancens udførelse

— tidspunktet for udførelsen

— størrelsen af leverancen, samt

— modtager af leverancen.

Der kan maksimalt angives 5 leverancer (referencer), uanset om der er tale om en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på en anden virksomheds formåen eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium). Såfremt der angives et antal referencer, der overstiger dette maksimum, vil der alene blive lagt vægt på de 5 første referencer, dvs. referencenr. 1-5. Referencer, der ligger herudover, vil der blive set bort fra.

Skabelon til brug for afgivelse af de efterspurgte oplysninger kan rekvireres ved anmodning herom på den i punkt I.1) anførte mailadresse.

III.2.4) Oplysning om reserverede kontrakter
III.3) Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1) Oplysninger om en bestemt profession

Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej

III.3.2) Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen

Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: ja

Del IV: Procedure
IV.1) Type procedure
IV.1.1) Type procedure

Hastende begrænset udbud

Begrundelse for brug af hasteproceduren: Rigsrevisionen har den 17.12.2014 offentliggjort en beretning om inddrivelsen af de offentlige restancer, hvori der udtales skarp kritik af SKATs inddrivelse af offentlige restancer. Når der er grundlag for at kritisere inddrivelsen, skyldes det, at it-systemet EFI ikke i det forventede omfang har kunne sikre en automatisering af inddrivelsesarbejdet og understøtte samlingen og effektiviseringen af den offentlige inddrivelse. En gennemgang af EFI foretaget umiddelbart før jul viser således, at der er en række alvorlige udfordringer forbundet med idriftsættelsen af EFI, som skal håndteres meget hurtigt for at undgå, at staten lider retstab.

IV.1.2) Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage

Forventet antal økonomiske aktører: 5

Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer (referencer) af de ydelser, som kontrakten omfatter, jf. beskrivelsen i punkt II.1.5), herunder i relation til de i nr. 1-4 anførte hovedydelser.

IV.1.3) Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2) Tildelingskriterier
IV.2.1) Tildelingskriterier

Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument

IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion

Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej

IV.3) Administrative oplysninger
IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:

15-0047764

IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

nej

IV.3.3) Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

21.1.2015 - 10:00

IV.3.5) Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

dansk. engelsk.

IV.3.7) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.3.8) Åbning af bud
Del VI: Supplerende oplysninger
VI.1) Oplysninger om gentagelse

Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej

VI.2) Oplysninger om EU-midler

Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

VI.3) Yderligere oplysninger

I relation til punkt I.1) og punkt IV.3.3) bemærkes, at der på nuværende tidspunkt ikke er yderligere oplysninger, specifikationer og dokumenter at få. Udbudsmaterialet vil alene blive udsendt til de leverandører, der udvælges til at deltage med tilbudsafgivelse.

I relation til punkt II.2.1) bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum for kontraktens fulde løbetid, idet det bemærkes, at ordregiver har en ret men ikke en pligt til at anvende kontrakten.

I relation til punkt II.3) bemærkes, at den anførte kontraktlængde er fra kontraktunderskrivelse.

Eventuelle spørgsmål til anmodning om prækvalifikation skal stilles skriftligt via den i punkt I.1) anførte mailadresse med angivelse af »Bistand til fuld idriftsættelse af it-systemet »Et Fælles Inddrivelsessystem« (EFI)«. Svar på sådanne spørgsmål vil blive offentliggjort på ordregivers hjemmeside. Adgang og log-in til ordregivers hjemmeside rekvireres ved anmodning herom på den i punkt 1.1) anførte mailadresse. Interesserede opfordres til løbende at holde sig orienteret på hjemmesiden.

I relation til punkt II.2.2) og II.2.3) bemærkes det, at virksomheden kan basere sig på andre enheders formåen (f.eks. et moder eller søsterselskab eller en underleverandør) uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem virksomheden og disse andre. Virksomheden skal i givet fald godtgøre fuldt ud at kunne råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af kontrakten, f.eks. ved at fremlægge en erklæring eller anden dokumentation for disse enheders tilsagn om at stille de nødvendige ressourcer til rådighed i kontraktperioden. I modsat fald har ordregiver ikke mulighed for at lægge vægt på andre enheders formåen. Ordregiver har udarbejdet en skabelon for erklæringen, som kan rekvireres ved anmodning herom på den i punkt I.1) anførte mailadresse.

I relation til punkt III.3.2) bemærkes, at navn og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteyderlserne under kontrakten, først skal afgives i forbindelse med tilbudsafgivelsen.

I relation til punkt IV.1.2) bemærkes, at hver ansøger alene kan indgive én ansøgning om prækvalifikation. Såfremt samme juridiske enhed er del af eller på anden måde deltager i flere ansøgninger, f.eks. selv indgiver egen ansøgning, men samtidig indgår som deltager i et konsortium, der ansøger, skal ansøgerne sikre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgiveres tilbud. Ordregiver forbeholder sig ret til at anmode ansøgere om at godtgøre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgiveres tilbud, herunder at der ikke følges en praksis, som kan true gennemsigtigheden og fordreje konkurrencen mellem de bydende.

I relation til punkt IV.3.6) bemærkes, at der vil blive stillet kontraktmæssige krav til, at kommunikation under kontrakten mellem leverandøren og kunden foregår på dansk, dog således at kommunikationen kan foregå på engelsk, når der er tale om udenlandske nøglemedarbejdere med specialkompetencer, jf. nærmere herom i udbudsbetingelserne.

Ordregiver ser gerne, at ansøgningen om prækvalifikation fremsendes i 3 papireksemplarer og i en elektronisk version (USB-stik). Ansøgningen om prækvalifikation kan ikke afgives pr. e-mail. Ved eventuelle uoverensstemmelser mellem papirversionen og den elektroniske version har papirversionen forrang. Kuverten bedes mærket »Bistand til gennemgang og projektstyring af Et Fælles Inddrivelsessystem« — Må ikke åbnes af postfunktionen.

Ordregiver forbeholder sig muligheden for at anvende fremgangsmåden i § 12 i bekendtgørelse nr. 712 af 15.6.2011 om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Dahlerup Pakhus, Langelinie Allé 17
2100
København Ø
DANMARK
+45 35291000

Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

(Der er intet mæglingsorgan i Danmark)

VI.4.2) Indgivelse af klager
VI.4.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500
Valby
DANMARK
+45 41715000

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:

10.1.2015

Deadline 21-01-2015 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Opgavetype Tjenesteydelseskontrakt
Tildelingskriterier Det økonomisk mest fordelagtige bud
Ordregiver Skatteministeriet
Adresse Nicolai Eigtveds Gade 28
1402
København K
CPV kode 72000000-5 - It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
72200000-7 - Programmering af software og konsulentvirksomhed
72220000-3 - Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik
72224000-1 - Konsulentvirksomhed i forbindelse med projektstyring
72240000-9 - Systemanalyse og programmering
72266000-7 - Konsulentvirksomhed i forbindelse med programmel
79412000-5 - Rådgivning i forbindelse med økonomisk forvaltning
Udbudsform Begrænset udbud i hasteprocedure