Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

AUH - Nyt Kapel

Projektet udbydes i hovedentreprise med forudgående prækvalifikation.
Der skal fremsendes ansøgning om prækvalifikation indeholdende regnskab, som viser økonomiske nøgletal samt relevante referencer - se nærmere under punktet "udvælgelseskriterier". Materialet skal fremsendes til Niras A/S, Aaboulevarden 80, 8100 Aarhus C, att. Nikolaj Holst-Hvitved.
Projektet omhandler opførelse af nyt kapel og kontorområde på AUH i Skejby. Der er tale om en ny tilbygning som bygges på den eksisterende bygning U.
Bygningen opføres i 2 etager med delvis kælder og opføres i samme stil som øvrige bygninger på det eksisterende AUH Skejby.
I kælderplan etableres ca. 130 m2 med teknikrum med ventilationsanlæg og elevatorskakt som kobles til den eksisterende kælder.
I stueplan etableres ca. 470 m2 kapel med dobbelthøjt kapelrum og dertil hørende støttefunktioner såsom fremvisningsrum, kontor og depoter.
På 1.sal etableres ca. 360 m2 kontorareal med kontorer, møderum og toiletter.
Opgaven udbydes i hovedentreprise og derudover udføres visse arbejder som rammeudbud - primært installationsarbejde.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 01-10-2015) Luk udbudsdetaljer (gældende version 01-10-2015)
Titel AUH - Nyt Kapel
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Projektet udbydes i hovedentreprise med forudgående prækvalifikation.
Der skal fremsendes ansøgning om prækvalifikation indeholdende regnskab, som viser økonomiske nøgletal samt relevante referencer - se nærmere under punktet "udvælgelseskriterier". Materialet skal fremsendes til Niras A/S, Aaboulevarden 80, 8100 Aarhus C, att. Nikolaj Holst-Hvitved.
Projektet omhandler opførelse af nyt kapel og kontorområde på AUH i Skejby. Der er tale om en ny tilbygning som bygges på den eksisterende bygning U.
Bygningen opføres i 2 etager med delvis kælder og opføres i samme stil som øvrige bygninger på det eksisterende AUH Skejby.
I kælderplan etableres ca. 130 m2 med teknikrum med ventilationsanlæg og elevatorskakt som kobles til den eksisterende kælder.
I stueplan etableres ca. 470 m2 kapel med dobbelthøjt kapelrum og dertil hørende støttefunktioner såsom fremvisningsrum, kontor og depoter.
På 1.sal etableres ca. 360 m2 kontorareal med kontorer, møderum og toiletter.
Opgaven udbydes i hovedentreprise og derudover udføres visse arbejder som rammeudbud - primært installationsarbejde.
Annonceret 01-10-2015 kl. 12.00
Deadline 30-10-2015 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Laveste pris
Ordregiver Region Midtjylland
Udvælgelseskriterier 1.kriterie - Økonomisk og finansiel kapacitet
Økonomiske nøgletal: Revisorpåtegnet oplysning om virksomhedens omsætning, resultat samt egenkapital for de seneste 3 regnskabsår. Såfremt seneste godkendte årsregnskab er afsluttet
for mere end 6 måneder siden, skal der endvidere vedlægges ledelseserklæring om eventuelle ændringer
i firmaets økonomiske situation
Anmoder skal gennem de anførte oplysninger/dokumentation sandsynliggøre overfor ordregiver, at
anmoder har den økonomiske og finansielle kapacitet til at gennemføre opgaven. Ud fra de givne oplysninger vil der blive foretaget en vurdering af risikoen for virksomhedens ophør i aftale perioden.

2.kriterie - Teknisk kapacitet
A) Referencer: relevante referencer for entrepriser udført i løbet af de sidste 5 år, angives med kundens navn, opgavens lokalitet, ydelsesperiode eller afleveringstidspunkt, omfang og karakter. Referencerne skal endvidere oplyse hvilke arbejder, der er udført i egenproduktion.
B) Medarbejdere: Oplysning om virksomhedens årlige gennemsnitlige antal beskæftigede opdelt i fag- eller
funktionsgrupper for de seneste 3 regnskabsår.Anmoder skal gennem de anførte oplysninger/ dokumentation sandsynliggøre overfor ordregiver, at anmoder har den tekniske kapacitet til at gennemføre
opgaven. Referencer: Som minimum kræves 5 relevante referencer.
Adresse Hedeager 3
8200
Århus N
WWW: www.rm.dk
CPV kode 45215140-0 - Bygge-anlægsarbejder: sygehusfaciliteter
Udbudsform Begrænset licitation med prækvalifikation
Antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud 5
SMV venligt Ja
Kontaktperson Nikolaj Holst-Hvitved
Kontakt E-mail: nhh@niras.dk
Telefon: +45 23215481
Modtagers firmanavn Niras A/S
Adresse for modtagelse af tilbud Aaboulevarden 80, 8000 Aarhus C