Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Tradium tømrerafd. , nybygning og ombygning

Tradium Randers opfordrer hermed interesserede entreprenører til skriftligt at fremsende anmodning om prækvalifikation til deltagelse i begrænset udbud under tilbudsloven på udvidelse og ombygning af tømrerafdelingen på Blommevej 40, 8930 Randers NØ. Projektet indeholder et nybyggeri, en ombygning af eksisterende bygning samt diverse mindre anlæg og udføres i totalentreprise på grundlag af et byggeprogram.

2. Projektbeskrivelse
Byggeriet omfatter nybygning af en værkstedsbygning inkl. tilhørende faciliteter samt ombygning af eksisterende 2 etages længebygning til teori, studieområder samt ophold mm. Projektet indeholder desuden anlæg af en intern vej , - parkeringspladser og – forbindelsesstrøg med tilhørende funktioner.

Teoribygningen, ombygning:
Bygningen er opført som undervisningsbygning i 1995 og fremstår indretningsmæssigt i hovedprincippet som ved opførelsen. Bygningen ombygges til at indeholde et undervisningsafsnit med undervisningslokaler, grupperum, samtalerum, lærer- og elevarbejdspladser. Der skal desuden være socialrum såsom opholdsarealer, spiserum, thekøkkener og ”talking point” mv. og servicerum som bade- og omklædningsfaciliteter, toiletter, rengøringsrum, garderobe, printerrum, teknikrum mv. Desuden ønskes et nyt vindfang/ hovedindgang mod det fælles forbindelsesstrøg. Generelt ombygges bygningen til større visuel åbenhed, herunder vil der specielt være focus på at stueetagens flexrum/studieområde, futurelab. og spiserum fremstår som et moderne og inviterende miljø.
Der ønskes en ombygning, der i videst mulig udstrækning etablerer de ønskede undervisningsfaciliteter med mindst mulig ombygning/ udgift. Hvor det er muligt iht. gældende lovgivning og fornuftigt ud fra en økonomisk vurdering genbruges bygningsdele og installationer. Eksisterende toiletrum ønskes i videst mulig omfang anvendt uden ombygning. Projektet kan tage udgangspunkt i foreliggende ideskitse til mindst mulig ombygning. Ide´skitsen er udelukkende en dokumentation for at de ønskede funktioner kan indpasses i den givne bygningsmæssige ramme og ikke et udtryk for hvorledes opgaven skal løses. I eksisterende bygning udføres nødvendig nedbrydning, udførelse af nye vægge og mobilvæg, -nye glaspartier og glasvægge, -nye/ supplerende linoleumsbelægninger og -akustiklofter og desuden overfladebehandling af vægge, lofter og træværk. Eksisterende installationer El, VVS og VENT tilpasses ny indretning og funktion.
Den samlede bygning er ca. 1400 m2 (Brutto).

Værkstedsbygning, nybyggeri:
Der ønskes nyopført en værkstedsbygning. Bygningen skal indeholde 2 tømrerværksteder, der hver især kan underopdeles i 2 efter behov. Desuden maskinværksted, indendørs trælager, værktøjsrum og lager for søm og skruer. Der skal endvidere være instruktionslokaler og – trappe, samtalerum og kontor for værkstedsassistent. Derudover social rum, spiserum og servicerum, som thekøkken, printerrum, toiletter, rengøringsrum og teknikrum. Elevfaciliteter udføres som en indskudt etage i hallen. Generelt skal nybyggeriet fremstå lyst og venligt med visuel åbenhed på tværs af bygningen, såvel som i forhold til udearealer. Der udføres nye tekniske installationer, herunder EL, VVS og VENT, herunder særlige install. til tømrerfagets maskiner og nødvendige brandtekniske tiltag. Den nye værkstedsbygning skal udtrykke tømrerfaget og der ønskes skabt en arkitektonisk, materialemæssig og visuel sammenhæng mellem murer- og tømrerafdelingen.
Nybygget tømrerværksted er ca. 2700 m2 (Brutto).

Øvrige arbejder:
Ifm. nybyggeriet udføres nødvendig rydning af grund, herunder flytning skure mm. til ny pos. Der etableres nyt gårdareal til tømrerværkstedet inkl. miljøplads, garager, overdækket udeværksted, udemagasin træ og nødvendigt manøvreringsareal. Der anlægges p.pladser som erstatning for nedlagte, idet tømrerafdelingen anlægges på eksisterende parkeringsareal, samt p. pladser udløst af byggeri. Desuden nyetableres en intern vej parallelt med autoafdelingen.

Forventet byggeperiode er primo februar 2017 til primo december 2017. Byggeri og ombygning udføres sideløbende.

3. Totalentrepriseydelsen
Totalentreprenørydelsen vil omfatte sædvanlige totalentreprenørydelser i henhold til nærmere specifikation i udbudsmaterialet og vil bl.a. omfatte følgende:

Projektering på grundlag af udarbejdet byggeprogram.

Bekendtgørelse omkring kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentlige bygninger (BEK nr. 1179 af 04/10/2013) er gældende for byggesagen. Den udførende entreprenør skal derfor foretage kvalitetssikring og deltage i projektgennemgang i henhold til bekendtgørelsen.

ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter er gældende for byggesagen. Kontrakten vil derfor indeholde en bestemmelse, der sikre vedkommende arbejdere løn og andre arbejdsvilkår, der ikke er mindre gunstige end dem, der gælder i overenskomst m.v. for andet arbejde af samme art, jf. de nærmere regler i konventionens artikel 2.

Entreprenøren vil være underlagt Tradiums krav og retningslinjer omhandlende sociale klausuler i forbindelse med uddannelse. Disse krav og retningslinjer vil være angivet i udbudsmaterialet.

I udbudsmaterialet er endvidere bilagt dokument, der beskriver, hvorledes bygherren skal inddrages i projektering og udførelse.


4. Foreløbig Tidsplan 2016 – 2017
Prækvalifikation annonceres: 15.09.2016
Sidste frist for ansøgning om prækvalifikation: 06.10.2016
Udvælgelse af tilbudsgivere: uge 40 - 2016
Udsendelse af udbudsmateriale: 24.10.2016
Aflevering af tilbud/licitation: 16.12.2016
Kontrakt: uge 03 - 2017
Projektering og udførelse opstart uge 05 - 2017
Aflevering: uge 49 – 2017


5. Udbudsprocedure
Opgaven udbydes i henhold til Tilbudslovens §6, stk. 2 (LBK nr. 1410 af 07/12/2007) i begrænset udbud med prækvalifikation.

Det forventes, at 4 entreprenører opfordres til at afgive tilbud. Vederlaget udgør 75.000,-kr og udbetales til konditionsmæssige totalentrepriseforslag. Vederlaget udbetales også til vinderen, men modregnes i entreprisesummen, såfremt vinderen tildeles opgaven.

Bygherren forbeholder sig at forhandle med de 3 tilbudsgivere med de økonomisk mest fordelagtige tilbud.

ABT 93 med supplerende bestemmelser og paradigme for totalentreprisekontrakt vil være en del af udbudsmaterialet.

Tildelingskriteriet vil være økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Ansøgning skal afleveres eller fremsendes pr. post i lukket forsendelse i 1 eksemplarer samt et digitalt på en USB-stick. Ansøgningen sendes til Årstiderne Arkitekter P/S mærket

”Prækvalifikation – Totalentreprise – ” Tradium Randers, tømrerafdeling”


Fremsendes til:

Årstiderne Arkitekter P/S
Att: Kim Mortensen
Papirfabrikken 24
8600 Silkeborg

Spørgsmål til udbudsannoncen fremsendes skriftligt på e-mail til Kim Mortensen. Km@aarstiderne.dk.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 27-09-2016) Luk udbudsdetaljer (gældende version 27-09-2016)
Titel Tradium tømrerafd. , nybygning og ombygning
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Tradium Randers opfordrer hermed interesserede entreprenører til skriftligt at fremsende anmodning om prækvalifikation til deltagelse i begrænset udbud under tilbudsloven på udvidelse og ombygning af tømrerafdelingen på Blommevej 40, 8930 Randers NØ. Projektet indeholder et nybyggeri, en ombygning af eksisterende bygning samt diverse mindre anlæg og udføres i totalentreprise på grundlag af et byggeprogram.

2. Projektbeskrivelse
Byggeriet omfatter nybygning af en værkstedsbygning inkl. tilhørende faciliteter samt ombygning af eksisterende 2 etages længebygning til teori, studieområder samt ophold mm. Projektet indeholder desuden anlæg af en intern vej , - parkeringspladser og – forbindelsesstrøg med tilhørende funktioner.

Teoribygningen, ombygning:
Bygningen er opført som undervisningsbygning i 1995 og fremstår indretningsmæssigt i hovedprincippet som ved opførelsen. Bygningen ombygges til at indeholde et undervisningsafsnit med undervisningslokaler, grupperum, samtalerum, lærer- og elevarbejdspladser. Der skal desuden være socialrum såsom opholdsarealer, spiserum, thekøkkener og ”talking point” mv. og servicerum som bade- og omklædningsfaciliteter, toiletter, rengøringsrum, garderobe, printerrum, teknikrum mv. Desuden ønskes et nyt vindfang/ hovedindgang mod det fælles forbindelsesstrøg. Generelt ombygges bygningen til større visuel åbenhed, herunder vil der specielt være focus på at stueetagens flexrum/studieområde, futurelab. og spiserum fremstår som et moderne og inviterende miljø.
Der ønskes en ombygning, der i videst mulig udstrækning etablerer de ønskede undervisningsfaciliteter med mindst mulig ombygning/ udgift. Hvor det er muligt iht. gældende lovgivning og fornuftigt ud fra en økonomisk vurdering genbruges bygningsdele og installationer. Eksisterende toiletrum ønskes i videst mulig omfang anvendt uden ombygning. Projektet kan tage udgangspunkt i foreliggende ideskitse til mindst mulig ombygning. Ide´skitsen er udelukkende en dokumentation for at de ønskede funktioner kan indpasses i den givne bygningsmæssige ramme og ikke et udtryk for hvorledes opgaven skal løses. I eksisterende bygning udføres nødvendig nedbrydning, udførelse af nye vægge og mobilvæg, -nye glaspartier og glasvægge, -nye/ supplerende linoleumsbelægninger og -akustiklofter og desuden overfladebehandling af vægge, lofter og træværk. Eksisterende installationer El, VVS og VENT tilpasses ny indretning og funktion.
Den samlede bygning er ca. 1400 m2 (Brutto).

Værkstedsbygning, nybyggeri:
Der ønskes nyopført en værkstedsbygning. Bygningen skal indeholde 2 tømrerværksteder, der hver især kan underopdeles i 2 efter behov. Desuden maskinværksted, indendørs trælager, værktøjsrum og lager for søm og skruer. Der skal endvidere være instruktionslokaler og – trappe, samtalerum og kontor for værkstedsassistent. Derudover social rum, spiserum og servicerum, som thekøkken, printerrum, toiletter, rengøringsrum og teknikrum. Elevfaciliteter udføres som en indskudt etage i hallen. Generelt skal nybyggeriet fremstå lyst og venligt med visuel åbenhed på tværs af bygningen, såvel som i forhold til udearealer. Der udføres nye tekniske installationer, herunder EL, VVS og VENT, herunder særlige install. til tømrerfagets maskiner og nødvendige brandtekniske tiltag. Den nye værkstedsbygning skal udtrykke tømrerfaget og der ønskes skabt en arkitektonisk, materialemæssig og visuel sammenhæng mellem murer- og tømrerafdelingen.
Nybygget tømrerværksted er ca. 2700 m2 (Brutto).

Øvrige arbejder:
Ifm. nybyggeriet udføres nødvendig rydning af grund, herunder flytning skure mm. til ny pos. Der etableres nyt gårdareal til tømrerværkstedet inkl. miljøplads, garager, overdækket udeværksted, udemagasin træ og nødvendigt manøvreringsareal. Der anlægges p.pladser som erstatning for nedlagte, idet tømrerafdelingen anlægges på eksisterende parkeringsareal, samt p. pladser udløst af byggeri. Desuden nyetableres en intern vej parallelt med autoafdelingen.

Forventet byggeperiode er primo februar 2017 til primo december 2017. Byggeri og ombygning udføres sideløbende.

3. Totalentrepriseydelsen
Totalentreprenørydelsen vil omfatte sædvanlige totalentreprenørydelser i henhold til nærmere specifikation i udbudsmaterialet og vil bl.a. omfatte følgende:

Projektering på grundlag af udarbejdet byggeprogram.

Bekendtgørelse omkring kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentlige bygninger (BEK nr. 1179 af 04/10/2013) er gældende for byggesagen. Den udførende entreprenør skal derfor foretage kvalitetssikring og deltage i projektgennemgang i henhold til bekendtgørelsen.

ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter er gældende for byggesagen. Kontrakten vil derfor indeholde en bestemmelse, der sikre vedkommende arbejdere løn og andre arbejdsvilkår, der ikke er mindre gunstige end dem, der gælder i overenskomst m.v. for andet arbejde af samme art, jf. de nærmere regler i konventionens artikel 2.

Entreprenøren vil være underlagt Tradiums krav og retningslinjer omhandlende sociale klausuler i forbindelse med uddannelse. Disse krav og retningslinjer vil være angivet i udbudsmaterialet.

I udbudsmaterialet er endvidere bilagt dokument, der beskriver, hvorledes bygherren skal inddrages i projektering og udførelse.


4. Foreløbig Tidsplan 2016 – 2017
Prækvalifikation annonceres: 15.09.2016
Sidste frist for ansøgning om prækvalifikation: 06.10.2016
Udvælgelse af tilbudsgivere: uge 40 - 2016
Udsendelse af udbudsmateriale: 24.10.2016
Aflevering af tilbud/licitation: 16.12.2016
Kontrakt: uge 03 - 2017
Projektering og udførelse opstart uge 05 - 2017
Aflevering: uge 49 – 2017


5. Udbudsprocedure
Opgaven udbydes i henhold til Tilbudslovens §6, stk. 2 (LBK nr. 1410 af 07/12/2007) i begrænset udbud med prækvalifikation.

Det forventes, at 4 entreprenører opfordres til at afgive tilbud. Vederlaget udgør 75.000,-kr og udbetales til konditionsmæssige totalentrepriseforslag. Vederlaget udbetales også til vinderen, men modregnes i entreprisesummen, såfremt vinderen tildeles opgaven.

Bygherren forbeholder sig at forhandle med de 3 tilbudsgivere med de økonomisk mest fordelagtige tilbud.

ABT 93 med supplerende bestemmelser og paradigme for totalentreprisekontrakt vil være en del af udbudsmaterialet.

Tildelingskriteriet vil være økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Ansøgning skal afleveres eller fremsendes pr. post i lukket forsendelse i 1 eksemplarer samt et digitalt på en USB-stick. Ansøgningen sendes til Årstiderne Arkitekter P/S mærket

”Prækvalifikation – Totalentreprise – ” Tradium Randers, tømrerafdeling”


Fremsendes til:

Årstiderne Arkitekter P/S
Att: Kim Mortensen
Papirfabrikken 24
8600 Silkeborg

Spørgsmål til udbudsannoncen fremsendes skriftligt på e-mail til Kim Mortensen. Km@aarstiderne.dk.
Annonceret 15-09-2016 kl. 15.00
Deadline 06-10-2016 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Økonomisk mest fordelagtige bud
Uddybning af tildelingskriterier De indkomne tilbud vil blive evalueret med henblik på at vælge det tilbud, der ved en samlet vurdering af projektet, anses for det mest økonomisk fordelagtige for bygherren.
Ved evaluering af tilbuddene vil følgende kriterier blive lagt til grund for vurderingen (oplistet i vilkårlig rækkefølge):

-Arkitektur og funktionalitet 30%
En arkitektur, der er tilpasset de eksisterende forhold, således at Murer/ tømrerafdeling efter om- og tilbygning fremstår som en harmonisk og velproportioneret helhed.
• Hovedgreb og proportionering
• Materialevalg og løsninger
• Dagslys
En funktionel og logisk situationsplan med focus på at bedre overskuelighed og trafiksikkerhed
• Udformningen og indretningen af det sammenbindende tværgående gåstrøg samt aktiveringen af dette
• Udformningen og indretningen af materialegård med miljøplads, affaldshåndtering, containerplads, garager, overdækket udemagasin til træ , garager og udeværksted mv.
• Løsningen på wayfinding, herunder udformningen af markering af hovedindgange og skiltning
• Udformningen af det nye indgangsparti på teoribygningen.

En overbevisende planløsning:
• Funktionel indretning, herunder god og sikker logistik for elever og personale, materiale og affald i begge bygninger
• God rummelighed omkring materialeflow og arbejdssituationer
• Løsningen på affaldshåndteringen
• Løsningen på underopdeling af haller i mindre enheder
• Forhold mellem ude og inde,-mulighed for at åbne op og/eller trække ud fra værksteder
• Omfanget af dagslys til værkstedbygningen.

• God og spændende indretning af ankomstområde i teoribygning. Attraktivt, lys og transparent og indbyder til ophold.
• Udformningen af auditoriet. Om det er lykkedes at indrette et rum der er mere brugbart end bare 2 lokaler, der er lagt i forlængelse af hinanden
• Gode møbleringsmuligheder


-Kvalitet 30%

• Graden af opfyldelse af byggeprogrammets ønsker.
Materialekvalitet:
• Materialer og overflader valgt ud fra at minimere udgifter til drift og vedligehold
• Overflader, der opfylder kravene til værkstedsbrug
• Ventilationsanlæg, der sikre et tilfredsstillende indeklima
• Sanitet og armaturer med focus på holdbarhed, minimering af udgifter til drift og vedligeholdelse og som samtidig er rengøringsvenlige.
• Tekniske installationer , omfang og kvalitet

-Organisation og proces 10 %
Organisation:
• CV på projektleder
• CV på byggeleder
Beskrivelse af proces

-Økonomi 30 %
Dokumenter
Ordregiver ÅRSTIDERNE ARKITEKTER P/S // CVR:35254897
Udvælgelseskriterier Ansøgningen om prækvalifikation skal indeholde følgende oplysninger og dokumentationsmateriale som grundlag for udvælgelse af tilbudsgivere:
Virksomhedsoplysninger:
1. Oplysning om ansøgervirksomhedens navn, kontaktperson, CVR-nummer, adresse, telefonnummer og e-mail adresse.
2. Kortfattet beskrivelse af virksomheden, herunder selskabsform, ejerforhold, organisation samt antal ansatte medarbejdere fordelt på fagområder.
3. Tro og loveerklæring vedrørende ubetalt forfalden gæld til det offentlige i henhold til lovbekendtgørelse nr. 336 af 13.05.1997.
4. Såfremt ansøger ønsker, at der ved vurderingen af ansøgers egnethed skal lægges vægt på underentreprenørers kompetencer, skal prækvalifikationsansøgningen vedlægges en erklæring fra den pågældende underentreprenør om, at ansøger kan disponere over underentreprenørens kompetencer i tilfælde af, at opgaven tildeles ansøgeren.

Ansøgningen vedlægges tilsvarende oplysninger for punkt 1-3 for totalentreprenørens rådgivere.

I det omfang prækvalifikationsanmodningen ikke er vedlagt ovenstående oplysninger fra underentreprenørs og rådgiveres vedkommende, vil prækvalifikations-anmodningen ikke blive betragtet som ukonditionsmæssig, men manglende oplysninger kan have indflydelse på vurderingen af ansøgers egnethed.

Økonomiske forhold:
1. Oplysninger om virksomhedens økonomiske nøgletal for de seneste 3 regnskabsår. Der skal som minimum oplyses omsætning, resultat, egenkapital og soliditetsgrad. Oplysningerne skal på opfordring kunne dokumenteres ved revisorerklæring eller tilsvarende, som fx kunne være årsrapporter for de pågældende regnskabsår.
2. Mindstekrav: Ansøger skal i det seneste reviderede regnskabsår have en positiv egenkapital.

Teknisk kapacitet:
1. Oplysninger om minimum 3, maksimalt 5 relevante referencer for opgaver udført i løbet af de sidste 5 år, der dokumenterer erfaring med:
a. Nybyggeri undervisningsbyggeri, herunder erhvervsskoler/ tekniske skoler eller lign.
b. Ombygning, tilbygning og/eller renovering af undervisningsbyggeri eller lignende.
c. Ombygnings-, tilbygnings- og renoveringsarbejderne der er foregået mens øvrige bygningsafsnit var i drift.
Referencerne bør indeholde en uddybende beskrivelse af opgaven. Beskrivelsen bør indeholde oplysninger vedr.:
• Projektnavn
• Bygherre
• Rådgiver
• Areal
• Entreprisesum
• Udførelses år
• Gennemsnitlig bemanding
• Entrepriseform
• Beskrivelse af byggeriets kompleksitet
• Kontaktoplysninger til rådgiver og bygherre
2. Mindstekrav: Ansøger skal fremvise mindst 3 referencer fra de seneste 5 år, der dokumenterer erfaring med byggeri i hoved-, total- eller storentreprise. Hver reference skal dokumentere en entreprisesum på minimum 20 mio. DKK ekskl. moms.

Udvælgelsen af de 4 virksomheder der opfordres til at afgive tilbud, vil ske på grundlag af en vurdering af de afleverede oplysninger om virksomhedernes økonomiske og finansielle kapacitet og virksomhedernes tekniske kapacitet, med hovedvægten på virksomhedens tekniske kapacitet. Selvom ansøger opfylder mindstekravet vedr. teknisk kapacitet, kan ordregiver, på baggrund af en samlet vurdering af ansøgers økonomiske kapacitet og tekniske kapacitet, vælge ikke at prækvalificere ansøger
Adresse Papirfabrikken 24
8600
Silkeborg
CPV kode 45000000-7 - Bygge- og anlægsarbejder
Udbudsform Begrænset licitation med prækvalifikation
Antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud 5
SMV venligt Ja
Kontaktperson Kim Mortensen
Kontakt E-mail: km@aarstiderne.dk
Telefon: +45 25134545
Modtagers firmanavn Aarstiderne Arkitekter p/s att. Kim Mortensen
Adresse for modtagelse af tilbud Papirfabrikken 24, 8600 Silkeborg
Åbn kommentarer til ændringer eller aflysning Luk kommentarer til ændringer eller aflysning


[22-09-2016 09:28:18]
Ændring dateret 22.09.2016
Postnummer er ændret og der er foretaget præcisering af at ideskitsens formål og betydning.
Henvisning til bekendtgørelse 1179 af 04.10.2013 betyder udelukkende at der i relevant omfang skal indgå overvejelser om offentlige- private partnerskaber (OPP) eller tilsvarende organisering. Dette er ikke aktuelt for opgaven.
[23-09-2016 07:22:45]
Entreprenøren vil være underlagt Tradiums krav og retningslinjer omhandlende sociale klausuler i forbindelse med uddannelse. Disse krav og retningslinjer vil være angivet i udbudsmaterialet.
[27-09-2016 17:35:39]
Flg præcisering/ ændring tilføjet:
Det forventes, at 4 entreprenører opfordres til at afgive tilbud. Vederlaget udgør 75.000,-kr og udbetales til konditionsmæssige totalentrepriseforslag. Vederlaget udbetales også til vinderen, men modregnes i entreprisesummen, såfremt vinderen tildeles opgaven.
[27-09-2016 19:04:46]
Bedømmelseskriteriers vægtning ændres til:
arkitektur og funktionalitet 30%
kvalitet 30%
organisation og proces 10 %
økonomi 30 %

Åbn tidligere version 27-09-2016 Luk tidligere version 27-09-2016
Titel Tradium tømrerafd. , nybygning og ombygning
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Tradium Randers opfordrer hermed interesserede entreprenører til skriftligt at fremsende anmodning om prækvalifikation til deltagelse i begrænset udbud under tilbudsloven på udvidelse og ombygning af tømrerafdelingen på Blommevej 40, 8930 Randers NØ. Projektet indeholder et nybyggeri, en ombygning af eksisterende bygning samt diverse mindre anlæg og udføres i totalentreprise på grundlag af et byggeprogram.

2. Projektbeskrivelse
Byggeriet omfatter nybygning af en værkstedsbygning inkl. tilhørende faciliteter samt ombygning af eksisterende 2 etages længebygning til teori, studieområder samt ophold mm. Projektet indeholder desuden anlæg af en intern vej , - parkeringspladser og – forbindelsesstrøg med tilhørende funktioner.

Teoribygningen, ombygning:
Bygningen er opført som undervisningsbygning i 1995 og fremstår indretningsmæssigt i hovedprincippet som ved opførelsen. Bygningen ombygges til at indeholde et undervisningsafsnit med undervisningslokaler, grupperum, samtalerum, lærer- og elevarbejdspladser. Der skal desuden være socialrum såsom opholdsarealer, spiserum, thekøkkener og ”talking point” mv. og servicerum som bade- og omklædningsfaciliteter, toiletter, rengøringsrum, garderobe, printerrum, teknikrum mv. Desuden ønskes et nyt vindfang/ hovedindgang mod det fælles forbindelsesstrøg. Generelt ombygges bygningen til større visuel åbenhed, herunder vil der specielt være focus på at stueetagens flexrum/studieområde, futurelab. og spiserum fremstår som et moderne og inviterende miljø.
Der ønskes en ombygning, der i videst mulig udstrækning etablerer de ønskede undervisningsfaciliteter med mindst mulig ombygning/ udgift. Hvor det er muligt iht. gældende lovgivning og fornuftigt ud fra en økonomisk vurdering genbruges bygningsdele og installationer. Eksisterende toiletrum ønskes i videst mulig omfang anvendt uden ombygning. Projektet kan tage udgangspunkt i foreliggende ideskitse til mindst mulig ombygning. Ide´skitsen er udelukkende en dokumentation for at de ønskede funktioner kan indpasses i den givne bygningsmæssige ramme og ikke et udtryk for hvorledes opgaven skal løses. I eksisterende bygning udføres nødvendig nedbrydning, udførelse af nye vægge og mobilvæg, -nye glaspartier og glasvægge, -nye/ supplerende linoleumsbelægninger og -akustiklofter og desuden overfladebehandling af vægge, lofter og træværk. Eksisterende installationer El, VVS og VENT tilpasses ny indretning og funktion.
Den samlede bygning er ca. 1400 m2 (Brutto).

Værkstedsbygning, nybyggeri:
Der ønskes nyopført en værkstedsbygning. Bygningen skal indeholde 2 tømrerværksteder, der hver især kan underopdeles i 2 efter behov. Desuden maskinværksted, indendørs trælager, værktøjsrum og lager for søm og skruer. Der skal endvidere være instruktionslokaler og – trappe, samtalerum og kontor for værkstedsassistent. Derudover social rum, spiserum og servicerum, som thekøkken, printerrum, toiletter, rengøringsrum og teknikrum. Elevfaciliteter udføres som en indskudt etage i hallen. Generelt skal nybyggeriet fremstå lyst og venligt med visuel åbenhed på tværs af bygningen, såvel som i forhold til udearealer. Der udføres nye tekniske installationer, herunder EL, VVS og VENT, herunder særlige install. til tømrerfagets maskiner og nødvendige brandtekniske tiltag. Den nye værkstedsbygning skal udtrykke tømrerfaget og der ønskes skabt en arkitektonisk, materialemæssig og visuel sammenhæng mellem murer- og tømrerafdelingen.
Nybygget tømrerværksted er ca. 2700 m2 (Brutto).

Øvrige arbejder:
Ifm. nybyggeriet udføres nødvendig rydning af grund, herunder flytning skure mm. til ny pos. Der etableres nyt gårdareal til tømrerværkstedet inkl. miljøplads, garager, overdækket udeværksted, udemagasin træ og nødvendigt manøvreringsareal. Der anlægges p.pladser som erstatning for nedlagte, idet tømrerafdelingen anlægges på eksisterende parkeringsareal, samt p. pladser udløst af byggeri. Desuden nyetableres en intern vej parallelt med autoafdelingen.

Forventet byggeperiode er primo februar 2017 til primo december 2017. Byggeri og ombygning udføres sideløbende.

3. Totalentrepriseydelsen
Totalentreprenørydelsen vil omfatte sædvanlige totalentreprenørydelser i henhold til nærmere specifikation i udbudsmaterialet og vil bl.a. omfatte følgende:

Projektering på grundlag af udarbejdet byggeprogram.

Bekendtgørelse omkring kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentlige bygninger (BEK nr. 1179 af 04/10/2013) er gældende for byggesagen. Den udførende entreprenør skal derfor foretage kvalitetssikring og deltage i projektgennemgang i henhold til bekendtgørelsen.

ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter er gældende for byggesagen. Kontrakten vil derfor indeholde en bestemmelse, der sikre vedkommende arbejdere løn og andre arbejdsvilkår, der ikke er mindre gunstige end dem, der gælder i overenskomst m.v. for andet arbejde af samme art, jf. de nærmere regler i konventionens artikel 2.

Entreprenøren vil være underlagt Tradiums krav og retningslinjer omhandlende sociale klausuler i forbindelse med uddannelse. Disse krav og retningslinjer vil være angivet i udbudsmaterialet.

I udbudsmaterialet er endvidere bilagt dokument, der beskriver, hvorledes bygherren skal inddrages i projektering og udførelse.


4. Foreløbig Tidsplan 2016 – 2017
Prækvalifikation annonceres: 15.09.2016
Sidste frist for ansøgning om prækvalifikation: 06.10.2016
Udvælgelse af tilbudsgivere: uge 40 - 2016
Udsendelse af udbudsmateriale: 24.10.2016
Aflevering af tilbud/licitation: 16.12.2016
Kontrakt: uge 03 - 2017
Projektering og udførelse opstart uge 05 - 2017
Aflevering: uge 49 – 2017


5. Udbudsprocedure
Opgaven udbydes i henhold til Tilbudslovens §6, stk. 2 (LBK nr. 1410 af 07/12/2007) i begrænset udbud med prækvalifikation.

Det forventes, at 4 entreprenører opfordres til at afgive tilbud. Vederlaget udgør 75.000,-kr og udbetales til konditionsmæssige totalentrepriseforslag. Vederlaget udbetales også til vinderen, men modregnes i entreprisesummen, såfremt vinderen tildeles opgaven.

Bygherren forbeholder sig at forhandle med de 3 tilbudsgivere med de økonomisk mest fordelagtige tilbud.

ABT 93 med supplerende bestemmelser og paradigme for totalentreprisekontrakt vil være en del af udbudsmaterialet.

Tildelingskriteriet vil være økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Ansøgning skal afleveres eller fremsendes pr. post i lukket forsendelse i 1 eksemplarer samt et digitalt på en USB-stick. Ansøgningen sendes til Årstiderne Arkitekter P/S mærket

”Prækvalifikation – Totalentreprise – ” Tradium Randers, tømrerafdeling”


Fremsendes til:

Årstiderne Arkitekter P/S
Att: Kim Mortensen
Papirfabrikken 24
8600 Silkeborg

Spørgsmål til udbudsannoncen fremsendes skriftligt på e-mail til Kim Mortensen. Km@aarstiderne.dk.
Annonceret 15-09-2016 kl. 15.00
Deadline 06-10-2016 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Økonomisk mest fordelagtige bud
Uddybning af tildelingskriterier De indkomne tilbud vil blive evalueret med henblik på at vælge det tilbud, der ved en samlet vurdering af projektet, anses for det mest økonomisk fordelagtige for bygherren.
Ved evaluering af tilbuddene vil følgende kriterier blive lagt til grund for vurderingen (oplistet i vilkårlig rækkefølge):

-Arkitektur og funktionalitet 40%
En arkitektur, der er tilpasset de eksisterende forhold, således at Murer/ tømrerafdeling efter om- og tilbygning fremstår som en harmonisk og velproportioneret helhed.
• Hovedgreb og proportionering
• Materialevalg og løsninger
• Dagslys
En funktionel og logisk situationsplan med focus på at bedre overskuelighed og trafiksikkerhed
• Udformningen og indretningen af det sammenbindende tværgående gåstrøg samt aktiveringen af dette
• Udformningen og indretningen af materialegård med miljøplads, affaldshåndtering, containerplads, garager, overdækket udemagasin til træ , garager og udeværksted mv.
• Løsningen på wayfinding, herunder udformningen af markering af hovedindgange og skiltning
• Udformningen af det nye indgangsparti på teoribygningen.

En overbevisende planløsning:
• Funktionel indretning, herunder god og sikker logistik for elever og personale, materiale og affald i begge bygninger
• God rummelighed omkring materialeflow og arbejdssituationer
• Løsningen på affaldshåndteringen
• Løsningen på underopdeling af haller i mindre enheder
• Forhold mellem ude og inde,-mulighed for at åbne op og/eller trække ud fra værksteder
• Omfanget af dagslys til værkstedbygningen.

• God og spændende indretning af ankomstområde i teoribygning. Attraktivt, lys og transparent og indbyder til ophold.
• Udformningen af auditoriet. Om det er lykkedes at indrette et rum der er mere brugbart end bare 2 lokaler, der er lagt i forlængelse af hinanden
• Gode møbleringsmuligheder


-Kvalitet 40%

• Graden af opfyldelse af byggeprogrammets ønsker.
Materialekvalitet:
• Materialer og overflader valgt ud fra at minimere udgifter til drift og vedligehold
• Overflader, der opfylder kravene til værkstedsbrug
• Ventilationsanlæg, der sikre et tilfredsstillende indeklima
• Sanitet og armaturer med focus på holdbarhed, minimering af udgifter til drift og vedligeholdelse og som samtidig er rengøringsvenlige.
• Tekniske installationer , omfang og kvalitet

-Organisation og proces 10 %
Organisation:
• CV på projektleder
• CV på byggeleder
Beskrivelse af proces

-Økonomi 10 %
Dokumenter
Ordregiver ÅRSTIDERNE ARKITEKTER P/S // CVR:35254897
Udvælgelseskriterier Ansøgningen om prækvalifikation skal indeholde følgende oplysninger og dokumentationsmateriale som grundlag for udvælgelse af tilbudsgivere:
Virksomhedsoplysninger:
1. Oplysning om ansøgervirksomhedens navn, kontaktperson, CVR-nummer, adresse, telefonnummer og e-mail adresse.
2. Kortfattet beskrivelse af virksomheden, herunder selskabsform, ejerforhold, organisation samt antal ansatte medarbejdere fordelt på fagområder.
3. Tro og loveerklæring vedrørende ubetalt forfalden gæld til det offentlige i henhold til lovbekendtgørelse nr. 336 af 13.05.1997.
4. Såfremt ansøger ønsker, at der ved vurderingen af ansøgers egnethed skal lægges vægt på underentreprenørers kompetencer, skal prækvalifikationsansøgningen vedlægges en erklæring fra den pågældende underentreprenør om, at ansøger kan disponere over underentreprenørens kompetencer i tilfælde af, at opgaven tildeles ansøgeren.

Ansøgningen vedlægges tilsvarende oplysninger for punkt 1-3 for totalentreprenørens rådgivere.

I det omfang prækvalifikationsanmodningen ikke er vedlagt ovenstående oplysninger fra underentreprenørs og rådgiveres vedkommende, vil prækvalifikations-anmodningen ikke blive betragtet som ukonditionsmæssig, men manglende oplysninger kan have indflydelse på vurderingen af ansøgers egnethed.

Økonomiske forhold:
1. Oplysninger om virksomhedens økonomiske nøgletal for de seneste 3 regnskabsår. Der skal som minimum oplyses omsætning, resultat, egenkapital og soliditetsgrad. Oplysningerne skal på opfordring kunne dokumenteres ved revisorerklæring eller tilsvarende, som fx kunne være årsrapporter for de pågældende regnskabsår.
2. Mindstekrav: Ansøger skal i det seneste reviderede regnskabsår have en positiv egenkapital.

Teknisk kapacitet:
1. Oplysninger om minimum 3, maksimalt 5 relevante referencer for opgaver udført i løbet af de sidste 5 år, der dokumenterer erfaring med:
a. Nybyggeri undervisningsbyggeri, herunder erhvervsskoler/ tekniske skoler eller lign.
b. Ombygning, tilbygning og/eller renovering af undervisningsbyggeri eller lignende.
c. Ombygnings-, tilbygnings- og renoveringsarbejderne der er foregået mens øvrige bygningsafsnit var i drift.
Referencerne bør indeholde en uddybende beskrivelse af opgaven. Beskrivelsen bør indeholde oplysninger vedr.:
• Projektnavn
• Bygherre
• Rådgiver
• Areal
• Entreprisesum
• Udførelses år
• Gennemsnitlig bemanding
• Entrepriseform
• Beskrivelse af byggeriets kompleksitet
• Kontaktoplysninger til rådgiver og bygherre
2. Mindstekrav: Ansøger skal fremvise mindst 3 referencer fra de seneste 5 år, der dokumenterer erfaring med byggeri i hoved-, total- eller storentreprise. Hver reference skal dokumentere en entreprisesum på minimum 20 mio. DKK ekskl. moms.

Udvælgelsen af de 5 virksomheder der opfordres til at afgive tilbud, vil ske på grundlag af en vurdering af de afleverede oplysninger om virksomhedernes økonomiske og finansielle kapacitet og virksomhedernes tekniske kapacitet, med hovedvægten på virksomhedens tekniske kapacitet. Selvom ansøger opfylder mindstekravet vedr. teknisk kapacitet, kan ordregiver, på baggrund af en samlet vurdering af ansøgers økonomiske kapacitet og tekniske kapacitet, vælge ikke at prækvalificere ansøger
Adresse Papirfabrikken 24
8600
Silkeborg
CPV kode 45000000-7 - Bygge- og anlægsarbejder
Udbudsform Begrænset licitation med prækvalifikation
Antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud 5
SMV venligt Ja
Kontaktperson Kim Mortensen
Kontakt E-mail: km@aarstiderne.dk
Telefon: +45 25134545
Modtagers firmanavn Aarstiderne Arkitekter p/s att. Kim Mortensen
Adresse for modtagelse af tilbud Papirfabrikken 24, 8600 Silkeborg
Åbn tidligere version 23-09-2016 Luk tidligere version 23-09-2016
Titel Tradium tømrerafd. , nybygning og ombygning
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Tradium Randers opfordrer hermed interesserede entreprenører til skriftligt at fremsende anmodning om prækvalifikation til deltagelse i begrænset udbud under tilbudsloven på udvidelse og ombygning af tømrerafdelingen på Blommevej 40, 8930 Randers NØ. Projektet indeholder et nybyggeri, en ombygning af eksisterende bygning samt diverse mindre anlæg og udføres i totalentreprise på grundlag af et byggeprogram.

2. Projektbeskrivelse
Byggeriet omfatter nybygning af en værkstedsbygning inkl. tilhørende faciliteter samt ombygning af eksisterende 2 etages længebygning til teori, studieområder samt ophold mm. Projektet indeholder desuden anlæg af en intern vej , - parkeringspladser og – forbindelsesstrøg med tilhørende funktioner.

Teoribygningen, ombygning:
Bygningen er opført som undervisningsbygning i 1995 og fremstår indretningsmæssigt i hovedprincippet som ved opførelsen. Bygningen ombygges til at indeholde et undervisningsafsnit med undervisningslokaler, grupperum, samtalerum, lærer- og elevarbejdspladser. Der skal desuden være socialrum såsom opholdsarealer, spiserum, thekøkkener og ”talking point” mv. og servicerum som bade- og omklædningsfaciliteter, toiletter, rengøringsrum, garderobe, printerrum, teknikrum mv. Desuden ønskes et nyt vindfang/ hovedindgang mod det fælles forbindelsesstrøg. Generelt ombygges bygningen til større visuel åbenhed, herunder vil der specielt være focus på at stueetagens flexrum/studieområde, futurelab. og spiserum fremstår som et moderne og inviterende miljø.
Der ønskes en ombygning, der i videst mulig udstrækning etablerer de ønskede undervisningsfaciliteter med mindst mulig ombygning/ udgift. Hvor det er muligt iht. gældende lovgivning og fornuftigt ud fra en økonomisk vurdering genbruges bygningsdele og installationer. Eksisterende toiletrum ønskes i videst mulig omfang anvendt uden ombygning. Projektet kan tage udgangspunkt i foreliggende ideskitse til mindst mulig ombygning. Ide´skitsen er udelukkende en dokumentation for at de ønskede funktioner kan indpasses i den givne bygningsmæssige ramme og ikke et udtryk for hvorledes opgaven skal løses. I eksisterende bygning udføres nødvendig nedbrydning, udførelse af nye vægge og mobilvæg, -nye glaspartier og glasvægge, -nye/ supplerende linoleumsbelægninger og -akustiklofter og desuden overfladebehandling af vægge, lofter og træværk. Eksisterende installationer El, VVS og VENT tilpasses ny indretning og funktion.
Den samlede bygning er ca. 1400 m2 (Brutto).

Værkstedsbygning, nybyggeri:
Der ønskes nyopført en værkstedsbygning. Bygningen skal indeholde 2 tømrerværksteder, der hver især kan underopdeles i 2 efter behov. Desuden maskinværksted, indendørs trælager, værktøjsrum og lager for søm og skruer. Der skal endvidere være instruktionslokaler og – trappe, samtalerum og kontor for værkstedsassistent. Derudover social rum, spiserum og servicerum, som thekøkken, printerrum, toiletter, rengøringsrum og teknikrum. Elevfaciliteter udføres som en indskudt etage i hallen. Generelt skal nybyggeriet fremstå lyst og venligt med visuel åbenhed på tværs af bygningen, såvel som i forhold til udearealer. Der udføres nye tekniske installationer, herunder EL, VVS og VENT, herunder særlige install. til tømrerfagets maskiner og nødvendige brandtekniske tiltag. Den nye værkstedsbygning skal udtrykke tømrerfaget og der ønskes skabt en arkitektonisk, materialemæssig og visuel sammenhæng mellem murer- og tømrerafdelingen.
Nybygget tømrerværksted er ca. 2700 m2 (Brutto).

Øvrige arbejder:
Ifm. nybyggeriet udføres nødvendig rydning af grund, herunder flytning skure mm. til ny pos. Der etableres nyt gårdareal til tømrerværkstedet inkl. miljøplads, garager, overdækket udeværksted, udemagasin træ og nødvendigt manøvreringsareal. Der anlægges p.pladser som erstatning for nedlagte, idet tømrerafdelingen anlægges på eksisterende parkeringsareal, samt p. pladser udløst af byggeri. Desuden nyetableres en intern vej parallelt med autoafdelingen.

Forventet byggeperiode er primo februar 2017 til primo december 2017. Byggeri og ombygning udføres sideløbende.

3. Totalentrepriseydelsen
Totalentreprenørydelsen vil omfatte sædvanlige totalentreprenørydelser i henhold til nærmere specifikation i udbudsmaterialet og vil bl.a. omfatte følgende:

Projektering på grundlag af udarbejdet byggeprogram.

Bekendtgørelse omkring kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentlige bygninger (BEK nr. 1179 af 04/10/2013) er gældende for byggesagen. Den udførende entreprenør skal derfor foretage kvalitetssikring og deltage i projektgennemgang i henhold til bekendtgørelsen.

ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter er gældende for byggesagen. Kontrakten vil derfor indeholde en bestemmelse, der sikre vedkommende arbejdere løn og andre arbejdsvilkår, der ikke er mindre gunstige end dem, der gælder i overenskomst m.v. for andet arbejde af samme art, jf. de nærmere regler i konventionens artikel 2.

Entreprenøren vil være underlagt Tradiums krav og retningslinjer omhandlende sociale klausuler i forbindelse med uddannelse. Disse krav og retningslinjer vil være angivet i udbudsmaterialet.

I udbudsmaterialet er endvidere bilagt dokument, der beskriver, hvorledes bygherren skal inddrages i projektering og udførelse.


4. Foreløbig Tidsplan 2016 – 2017
Prækvalifikation annonceres: 15.09.2016
Sidste frist for ansøgning om prækvalifikation: 06.10.2016
Udvælgelse af tilbudsgivere: uge 40 - 2016
Udsendelse af udbudsmateriale: 24.10.2016
Aflevering af tilbud/licitation: 16.12.2016
Kontrakt: uge 03 - 2017
Projektering og udførelse opstart uge 05 - 2017
Aflevering: uge 49 – 2017


5. Udbudsprocedure
Opgaven udbydes i henhold til Tilbudslovens §6, stk. 2 (LBK nr. 1410 af 07/12/2007) i begrænset udbud med prækvalifikation.

Det forventes, at 5 entreprenører opfordres til at afgive tilbud.

Bygherren forbeholder sig at forhandle med de 3 tilbudsgivere med de økonomisk mest fordelagtige tilbud.

ABT 93 med supplerende bestemmelser og paradigme for totalentreprisekontrakt vil være en del af udbudsmaterialet.

Tildelingskriteriet vil være økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Ansøgning skal afleveres eller fremsendes pr. post i lukket forsendelse i 1 eksemplarer samt et digitalt på en USB-stick. Ansøgningen sendes til Årstiderne Arkitekter P/S mærket

”Prækvalifikation – Totalentreprise – ” Tradium Randers, tømrerafdeling”


Fremsendes til:

Årstiderne Arkitekter P/S
Att: Kim Mortensen
Papirfabrikken 24
8600 Silkeborg

Spørgsmål til udbudsannoncen fremsendes skriftligt på e-mail til Kim Mortensen. Km@aarstiderne.dk.
Annonceret 15-09-2016 kl. 15.00
Deadline 06-10-2016 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Økonomisk mest fordelagtige bud
Uddybning af tildelingskriterier De indkomne tilbud vil blive evalueret med henblik på at vælge det tilbud, der ved en samlet vurdering af projektet, anses for det mest økonomisk fordelagtige for bygherren.
Ved evaluering af tilbuddene vil følgende kriterier blive lagt til grund for vurderingen (oplistet i vilkårlig rækkefølge):

-Arkitektur og funktionalitet 40%
En arkitektur, der er tilpasset de eksisterende forhold, således at Murer/ tømrerafdeling efter om- og tilbygning fremstår som en harmonisk og velproportioneret helhed.
• Hovedgreb og proportionering
• Materialevalg og løsninger
• Dagslys
En funktionel og logisk situationsplan med focus på at bedre overskuelighed og trafiksikkerhed
• Udformningen og indretningen af det sammenbindende tværgående gåstrøg samt aktiveringen af dette
• Udformningen og indretningen af materialegård med miljøplads, affaldshåndtering, containerplads, garager, overdækket udemagasin til træ , garager og udeværksted mv.
• Løsningen på wayfinding, herunder udformningen af markering af hovedindgange og skiltning
• Udformningen af det nye indgangsparti på teoribygningen.

En overbevisende planløsning:
• Funktionel indretning, herunder god og sikker logistik for elever og personale, materiale og affald i begge bygninger
• God rummelighed omkring materialeflow og arbejdssituationer
• Løsningen på affaldshåndteringen
• Løsningen på underopdeling af haller i mindre enheder
• Forhold mellem ude og inde,-mulighed for at åbne op og/eller trække ud fra værksteder
• Omfanget af dagslys til værkstedbygningen.

• God og spændende indretning af ankomstområde i teoribygning. Attraktivt, lys og transparent og indbyder til ophold.
• Udformningen af auditoriet. Om det er lykkedes at indrette et rum der er mere brugbart end bare 2 lokaler, der er lagt i forlængelse af hinanden
• Gode møbleringsmuligheder


-Kvalitet 40%

• Graden af opfyldelse af byggeprogrammets ønsker.
Materialekvalitet:
• Materialer og overflader valgt ud fra at minimere udgifter til drift og vedligehold
• Overflader, der opfylder kravene til værkstedsbrug
• Ventilationsanlæg, der sikre et tilfredsstillende indeklima
• Sanitet og armaturer med focus på holdbarhed, minimering af udgifter til drift og vedligeholdelse og som samtidig er rengøringsvenlige.
• Tekniske installationer , omfang og kvalitet

-Organisation og proces 10 %
Organisation:
• CV på projektleder
• CV på byggeleder
Beskrivelse af proces

-Økonomi 10 %
Dokumenter
Ordregiver ÅRSTIDERNE ARKITEKTER P/S // CVR:35254897
Udvælgelseskriterier Ansøgningen om prækvalifikation skal indeholde følgende oplysninger og dokumentationsmateriale som grundlag for udvælgelse af tilbudsgivere:
Virksomhedsoplysninger:
1. Oplysning om ansøgervirksomhedens navn, kontaktperson, CVR-nummer, adresse, telefonnummer og e-mail adresse.
2. Kortfattet beskrivelse af virksomheden, herunder selskabsform, ejerforhold, organisation samt antal ansatte medarbejdere fordelt på fagområder.
3. Tro og loveerklæring vedrørende ubetalt forfalden gæld til det offentlige i henhold til lovbekendtgørelse nr. 336 af 13.05.1997.
4. Såfremt ansøger ønsker, at der ved vurderingen af ansøgers egnethed skal lægges vægt på underentreprenørers kompetencer, skal prækvalifikationsansøgningen vedlægges en erklæring fra den pågældende underentreprenør om, at ansøger kan disponere over underentreprenørens kompetencer i tilfælde af, at opgaven tildeles ansøgeren.

Ansøgningen vedlægges tilsvarende oplysninger for punkt 1-3 for totalentreprenørens rådgivere.

I det omfang prækvalifikationsanmodningen ikke er vedlagt ovenstående oplysninger fra underentreprenørs og rådgiveres vedkommende, vil prækvalifikations-anmodningen ikke blive betragtet som ukonditionsmæssig, men manglende oplysninger kan have indflydelse på vurderingen af ansøgers egnethed.

Økonomiske forhold:
1. Oplysninger om virksomhedens økonomiske nøgletal for de seneste 3 regnskabsår. Der skal som minimum oplyses omsætning, resultat, egenkapital og soliditetsgrad. Oplysningerne skal på opfordring kunne dokumenteres ved revisorerklæring eller tilsvarende, som fx kunne være årsrapporter for de pågældende regnskabsår.
2. Mindstekrav: Ansøger skal i det seneste reviderede regnskabsår have en positiv egenkapital.

Teknisk kapacitet:
1. Oplysninger om minimum 3, maksimalt 5 relevante referencer for opgaver udført i løbet af de sidste 5 år, der dokumenterer erfaring med:
a. Nybyggeri undervisningsbyggeri, herunder erhvervsskoler/ tekniske skoler eller lign.
b. Ombygning, tilbygning og/eller renovering af undervisningsbyggeri eller lignende.
c. Ombygnings-, tilbygnings- og renoveringsarbejderne der er foregået mens øvrige bygningsafsnit var i drift.
Referencerne bør indeholde en uddybende beskrivelse af opgaven. Beskrivelsen bør indeholde oplysninger vedr.:
• Projektnavn
• Bygherre
• Rådgiver
• Areal
• Entreprisesum
• Udførelses år
• Gennemsnitlig bemanding
• Entrepriseform
• Beskrivelse af byggeriets kompleksitet
• Kontaktoplysninger til rådgiver og bygherre
2. Mindstekrav: Ansøger skal fremvise mindst 3 referencer fra de seneste 5 år, der dokumenterer erfaring med byggeri i hoved-, total- eller storentreprise. Hver reference skal dokumentere en entreprisesum på minimum 20 mio. DKK ekskl. moms.

Udvælgelsen af de 5 virksomheder der opfordres til at afgive tilbud, vil ske på grundlag af en vurdering af de afleverede oplysninger om virksomhedernes økonomiske og finansielle kapacitet og virksomhedernes tekniske kapacitet, med hovedvægten på virksomhedens tekniske kapacitet. Selvom ansøger opfylder mindstekravet vedr. teknisk kapacitet, kan ordregiver, på baggrund af en samlet vurdering af ansøgers økonomiske kapacitet og tekniske kapacitet, vælge ikke at prækvalificere ansøger
Adresse Papirfabrikken 24
8600
Silkeborg
CPV kode 45000000-7 - Bygge- og anlægsarbejder
Udbudsform Begrænset licitation med prækvalifikation
Antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud 5
SMV venligt Ja
Kontaktperson Kim Mortensen
Kontakt E-mail: km@aarstiderne.dk
Telefon: +45 25134545
Modtagers firmanavn Aarstiderne Arkitekter p/s att. Kim Mortensen
Adresse for modtagelse af tilbud Papirfabrikken 24, 8600 Silkeborg
Åbn tidligere version 22-09-2016 Luk tidligere version 22-09-2016
Titel Tradium tømrerafd. , nybygning og ombygning
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Tradium Randers opfordrer hermed interesserede entreprenører til skriftligt at fremsende anmodning om prækvalifikation til deltagelse i begrænset udbud under tilbudsloven på udvidelse og ombygning af tømrerafdelingen på Blommevej 40, 8930 Randers NØ. Projektet indeholder et nybyggeri, en ombygning af eksisterende bygning samt diverse mindre anlæg og udføres i totalentreprise på grundlag af et byggeprogram.

2. Projektbeskrivelse
Byggeriet omfatter nybygning af en værkstedsbygning inkl. tilhørende faciliteter samt ombygning af eksisterende 2 etages længebygning til teori, studieområder samt ophold mm. Projektet indeholder desuden anlæg af en intern vej , - parkeringspladser og – forbindelsesstrøg med tilhørende funktioner.

Teoribygningen, ombygning:
Bygningen er opført som undervisningsbygning i 1995 og fremstår indretningsmæssigt i hovedprincippet som ved opførelsen. Bygningen ombygges til at indeholde et undervisningsafsnit med undervisningslokaler, grupperum, samtalerum, lærer- og elevarbejdspladser. Der skal desuden være socialrum såsom opholdsarealer, spiserum, thekøkkener og ”talking point” mv. og servicerum som bade- og omklædningsfaciliteter, toiletter, rengøringsrum, garderobe, printerrum, teknikrum mv. Desuden ønskes et nyt vindfang/ hovedindgang mod det fælles forbindelsesstrøg. Generelt ombygges bygningen til større visuel åbenhed, herunder vil der specielt være focus på at stueetagens flexrum/studieområde, futurelab. og spiserum fremstår som et moderne og inviterende miljø.
Der ønskes en ombygning, der i videst mulig udstrækning etablerer de ønskede undervisningsfaciliteter med mindst mulig ombygning/ udgift. Hvor det er muligt iht. gældende lovgivning og fornuftigt ud fra en økonomisk vurdering genbruges bygningsdele og installationer. Eksisterende toiletrum ønskes i videst mulig omfang anvendt uden ombygning. Projektet kan tage udgangspunkt i foreliggende ideskitse til mindst mulig ombygning. Ide´skitsen er udelukkende en dokumentation for at de ønskede funktioner kan indpasses i den givne bygningsmæssige ramme og ikke et udtryk for hvorledes opgaven skal løses. I eksisterende bygning udføres nødvendig nedbrydning, udførelse af nye vægge og mobilvæg, -nye glaspartier og glasvægge, -nye/ supplerende linoleumsbelægninger og -akustiklofter og desuden overfladebehandling af vægge, lofter og træværk. Eksisterende installationer El, VVS og VENT tilpasses ny indretning og funktion.
Den samlede bygning er ca. 1400 m2 (Brutto).

Værkstedsbygning, nybyggeri:
Der ønskes nyopført en værkstedsbygning. Bygningen skal indeholde 2 tømrerværksteder, der hver især kan underopdeles i 2 efter behov. Desuden maskinværksted, indendørs trælager, værktøjsrum og lager for søm og skruer. Der skal endvidere være instruktionslokaler og – trappe, samtalerum og kontor for værkstedsassistent. Derudover social rum, spiserum og servicerum, som thekøkken, printerrum, toiletter, rengøringsrum og teknikrum. Elevfaciliteter udføres som en indskudt etage i hallen. Generelt skal nybyggeriet fremstå lyst og venligt med visuel åbenhed på tværs af bygningen, såvel som i forhold til udearealer. Der udføres nye tekniske installationer, herunder EL, VVS og VENT, herunder særlige install. til tømrerfagets maskiner og nødvendige brandtekniske tiltag. Den nye værkstedsbygning skal udtrykke tømrerfaget og der ønskes skabt en arkitektonisk, materialemæssig og visuel sammenhæng mellem murer- og tømrerafdelingen.
Nybygget tømrerværksted er ca. 2700 m2 (Brutto).

Øvrige arbejder:
Ifm. nybyggeriet udføres nødvendig rydning af grund, herunder flytning skure mm. til ny pos. Der etableres nyt gårdareal til tømrerværkstedet inkl. miljøplads, garager, overdækket udeværksted, udemagasin træ og nødvendigt manøvreringsareal. Der anlægges p.pladser som erstatning for nedlagte, idet tømrerafdelingen anlægges på eksisterende parkeringsareal, samt p. pladser udløst af byggeri. Desuden nyetableres en intern vej parallelt med autoafdelingen.

Forventet byggeperiode er primo februar 2017 til primo december 2017. Byggeri og ombygning udføres sideløbende.

3. Totalentrepriseydelsen
Totalentreprenørydelsen vil omfatte sædvanlige totalentreprenørydelser i henhold til nærmere specifikation i udbudsmaterialet og vil bl.a. omfatte følgende:

Projektering på grundlag af udarbejdet byggeprogram.

Bekendtgørelse omkring kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentlige bygninger (BEK nr. 1179 af 04/10/2013) er gældende for byggesagen. Den udførende entreprenør skal derfor foretage kvalitetssikring og deltage i projektgennemgang i henhold til bekendtgørelsen.

ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter er gældende for byggesagen. Kontrakten vil derfor indeholde en bestemmelse, der sikre vedkommende arbejdere løn og andre arbejdsvilkår, der ikke er mindre gunstige end dem, der gælder i overenskomst m.v. for andet arbejde af samme art, jf. de nærmere regler i konventionens artikel 2.

Entreprenøren vil være underlagt Randers Kommunes krav og retningslinjer omhandlende sociale klausuler i forbindelse med uddannelse. Disse krav og retningslinjer vil være angivet i udbudsmaterialet.

I udbudsmaterialet er endvidere bilagt dokument, der beskriver, hvorledes bygherren skal inddrages i projektering og udførelse.


4. Foreløbig Tidsplan 2016 – 2017
Prækvalifikation annonceres: 15.09.2016
Sidste frist for ansøgning om prækvalifikation: 06.10.2016
Udvælgelse af tilbudsgivere: uge 40 - 2016
Udsendelse af udbudsmateriale: 24.10.2016
Aflevering af tilbud/licitation: 16.12.2016
Kontrakt: uge 03 - 2017
Projektering og udførelse opstart uge 05 - 2017
Aflevering: uge 49 – 2017


5. Udbudsprocedure
Opgaven udbydes i henhold til Tilbudslovens §6, stk. 2 (LBK nr. 1410 af 07/12/2007) i begrænset udbud med prækvalifikation.

Det forventes, at 5 entreprenører opfordres til at afgive tilbud.

Bygherren forbeholder sig at forhandle med de 3 tilbudsgivere med de økonomisk mest fordelagtige tilbud.

ABT 93 med supplerende bestemmelser og paradigme for totalentreprisekontrakt vil være en del af udbudsmaterialet.

Tildelingskriteriet vil være økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Ansøgning skal afleveres eller fremsendes pr. post i lukket forsendelse i 1 eksemplarer samt et digitalt på en USB-stick. Ansøgningen sendes til Årstiderne Arkitekter P/S mærket

”Prækvalifikation – Totalentreprise – ” Tradium Randers, tømrerafdeling”


Fremsendes til:

Årstiderne Arkitekter P/S
Att: Kim Mortensen
Papirfabrikken 24
8600 Silkeborg

Spørgsmål til udbudsannoncen fremsendes skriftligt på e-mail til Kim Mortensen. Km@aarstiderne.dk.
Annonceret 15-09-2016 kl. 15.00
Deadline 06-10-2016 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Økonomisk mest fordelagtige bud
Uddybning af tildelingskriterier De indkomne tilbud vil blive evalueret med henblik på at vælge det tilbud, der ved en samlet vurdering af projektet, anses for det mest økonomisk fordelagtige for bygherren.
Ved evaluering af tilbuddene vil følgende kriterier blive lagt til grund for vurderingen (oplistet i vilkårlig rækkefølge):

-Arkitektur og funktionalitet 40%
En arkitektur, der er tilpasset de eksisterende forhold, således at Murer/ tømrerafdeling efter om- og tilbygning fremstår som en harmonisk og velproportioneret helhed.
• Hovedgreb og proportionering
• Materialevalg og løsninger
• Dagslys
En funktionel og logisk situationsplan med focus på at bedre overskuelighed og trafiksikkerhed
• Udformningen og indretningen af det sammenbindende tværgående gåstrøg samt aktiveringen af dette
• Udformningen og indretningen af materialegård med miljøplads, affaldshåndtering, containerplads, garager, overdækket udemagasin til træ , garager og udeværksted mv.
• Løsningen på wayfinding, herunder udformningen af markering af hovedindgange og skiltning
• Udformningen af det nye indgangsparti på teoribygningen.

En overbevisende planløsning:
• Funktionel indretning, herunder god og sikker logistik for elever og personale, materiale og affald i begge bygninger
• God rummelighed omkring materialeflow og arbejdssituationer
• Løsningen på affaldshåndteringen
• Løsningen på underopdeling af haller i mindre enheder
• Forhold mellem ude og inde,-mulighed for at åbne op og/eller trække ud fra værksteder
• Omfanget af dagslys til værkstedbygningen.

• God og spændende indretning af ankomstområde i teoribygning. Attraktivt, lys og transparent og indbyder til ophold.
• Udformningen af auditoriet. Om det er lykkedes at indrette et rum der er mere brugbart end bare 2 lokaler, der er lagt i forlængelse af hinanden
• Gode møbleringsmuligheder


-Kvalitet 40%

• Graden af opfyldelse af byggeprogrammets ønsker.
Materialekvalitet:
• Materialer og overflader valgt ud fra at minimere udgifter til drift og vedligehold
• Overflader, der opfylder kravene til værkstedsbrug
• Ventilationsanlæg, der sikre et tilfredsstillende indeklima
• Sanitet og armaturer med focus på holdbarhed, minimering af udgifter til drift og vedligeholdelse og som samtidig er rengøringsvenlige.
• Tekniske installationer , omfang og kvalitet

-Organisation og proces 10 %
Organisation:
• CV på projektleder
• CV på byggeleder
Beskrivelse af proces

-Økonomi 10 %
Dokumenter
Ordregiver ÅRSTIDERNE ARKITEKTER P/S // CVR:35254897
Udvælgelseskriterier Ansøgningen om prækvalifikation skal indeholde følgende oplysninger og dokumentationsmateriale som grundlag for udvælgelse af tilbudsgivere:
Virksomhedsoplysninger:
1. Oplysning om ansøgervirksomhedens navn, kontaktperson, CVR-nummer, adresse, telefonnummer og e-mail adresse.
2. Kortfattet beskrivelse af virksomheden, herunder selskabsform, ejerforhold, organisation samt antal ansatte medarbejdere fordelt på fagområder.
3. Tro og loveerklæring vedrørende ubetalt forfalden gæld til det offentlige i henhold til lovbekendtgørelse nr. 336 af 13.05.1997.
4. Såfremt ansøger ønsker, at der ved vurderingen af ansøgers egnethed skal lægges vægt på underentreprenørers kompetencer, skal prækvalifikationsansøgningen vedlægges en erklæring fra den pågældende underentreprenør om, at ansøger kan disponere over underentreprenørens kompetencer i tilfælde af, at opgaven tildeles ansøgeren.

Ansøgningen vedlægges tilsvarende oplysninger for punkt 1-3 for totalentreprenørens rådgivere.

I det omfang prækvalifikationsanmodningen ikke er vedlagt ovenstående oplysninger fra underentreprenørs og rådgiveres vedkommende, vil prækvalifikations-anmodningen ikke blive betragtet som ukonditionsmæssig, men manglende oplysninger kan have indflydelse på vurderingen af ansøgers egnethed.

Økonomiske forhold:
1. Oplysninger om virksomhedens økonomiske nøgletal for de seneste 3 regnskabsår. Der skal som minimum oplyses omsætning, resultat, egenkapital og soliditetsgrad. Oplysningerne skal på opfordring kunne dokumenteres ved revisorerklæring eller tilsvarende, som fx kunne være årsrapporter for de pågældende regnskabsår.
2. Mindstekrav: Ansøger skal i det seneste reviderede regnskabsår have en positiv egenkapital.

Teknisk kapacitet:
1. Oplysninger om minimum 3, maksimalt 5 relevante referencer for opgaver udført i løbet af de sidste 5 år, der dokumenterer erfaring med:
a. Nybyggeri undervisningsbyggeri, herunder erhvervsskoler/ tekniske skoler eller lign.
b. Ombygning, tilbygning og/eller renovering af undervisningsbyggeri eller lignende.
c. Ombygnings-, tilbygnings- og renoveringsarbejderne der er foregået mens øvrige bygningsafsnit var i drift.
Referencerne bør indeholde en uddybende beskrivelse af opgaven. Beskrivelsen bør indeholde oplysninger vedr.:
• Projektnavn
• Bygherre
• Rådgiver
• Areal
• Entreprisesum
• Udførelses år
• Gennemsnitlig bemanding
• Entrepriseform
• Beskrivelse af byggeriets kompleksitet
• Kontaktoplysninger til rådgiver og bygherre
2. Mindstekrav: Ansøger skal fremvise mindst 3 referencer fra de seneste 5 år, der dokumenterer erfaring med byggeri i hoved-, total- eller storentreprise. Hver reference skal dokumentere en entreprisesum på minimum 20 mio. DKK ekskl. moms.

Udvælgelsen af de 5 virksomheder der opfordres til at afgive tilbud, vil ske på grundlag af en vurdering af de afleverede oplysninger om virksomhedernes økonomiske og finansielle kapacitet og virksomhedernes tekniske kapacitet, med hovedvægten på virksomhedens tekniske kapacitet. Selvom ansøger opfylder mindstekravet vedr. teknisk kapacitet, kan ordregiver, på baggrund af en samlet vurdering af ansøgers økonomiske kapacitet og tekniske kapacitet, vælge ikke at prækvalificere ansøger
Adresse Papirfabrikken 24
8600
Silkeborg
CPV kode 45000000-7 - Bygge- og anlægsarbejder
Udbudsform Begrænset licitation med prækvalifikation
Antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud 5
SMV venligt Ja
Kontaktperson Kim Mortensen
Kontakt E-mail: km@aarstiderne.dk
Telefon: +45 25134545
Modtagers firmanavn Aarstiderne Arkitekter p/s att. Kim Mortensen
Adresse for modtagelse af tilbud Papirfabrikken 24, 8600 Silkeborg
Åbn tidligere version 15-09-2016 Luk tidligere version 15-09-2016
Titel Tradium tømrerafd. , nybygning og ombygning
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Tradium Randers opfordrer hermed interesserede entreprenører til skriftligt at fremsende anmodning om prækvalifikation til deltagelse i begrænset udbud under tilbudsloven på udvidelse og ombygning af tømrerafdelingen på Blommevej 40, 9830 Randers NØ. Projektet indeholder et nybyggeri, en ombygning af eksisterende bygning samt diverse mindre anlæg og udføres i totalentreprise på grundlag af et byggeprogram.

2. Projektbeskrivelse
Byggeriet omfatter nybygning af en værkstedsbygning inkl. tilhørende faciliteter samt ombygning af eksisterende 2 etages længebygning til teori, studieområder samt ophold mm. Projektet indeholder desuden anlæg af en intern vej , - parkeringspladser og – forbindelsesstrøg med tilhørende funktioner.

Teoribygningen, ombygning:
Bygningen er opført som undervisningsbygning i 1995 og fremstår indretningsmæssigt i hovedprincippet som ved opførelsen. Bygningen ombygges til at indeholde et undervisningsafsnit med undervisningslokaler, grupperum, samtalerum, lærer- og elevarbejdspladser. Der skal desuden være socialrum såsom opholdsarealer, spiserum, thekøkkener og ”talking point” mv. og servicerum som bade- og omklædningsfaciliteter, toiletter, rengøringsrum, garderobe, printerrum, teknikrum mv. Desuden ønskes et nyt vindfang/ hovedindgang mod det fælles forbindelsesstrøg. Generelt ombygges bygningen til større visuel åbenhed, herunder vil der specielt være focus på at stueetagens flexrum/studieområde, futurelab. og spiserum fremstår som et moderne og inviterende miljø.
Der ønskes en ombygning, der i videst mulig udstrækning etablerer de ønskede undervisningsfaciliteter med mindst mulig ombygning/ udgift. Hvor det er muligt iht. gældende lovgivning og fornuftigt ud fra en økonomisk vurdering genbruges bygningsdele og installationer. Eksisterende toiletrum ønskes i videst mulig omfang anvendt uden ombygning. Projektet kan tage udgangspunkt i foreliggende ideskitse til mindst mulig ombygning. I eksisterende bygning udføres nødvendig nedbrydning, udførelse af nye vægge og mobilvæg, -nye glaspartier og glasvægge, -nye/ supplerende linoleumsbelægninger og -akustiklofter og desuden overfladebehandling af vægge, lofter og træværk. Eksisterende installationer El, VVS og VENT tilpasses ny indretning og funktion.
Den samlede bygning er ca. 1400 m2 (Brutto).

Værkstedsbygning, nybyggeri:
Der ønskes nyopført en værkstedsbygning. Bygningen skal indeholde 2 tømrerværksteder, der hver især kan underopdeles i 2 efter behov. Desuden maskinværksted, indendørs trælager, værktøjsrum og lager for søm og skruer. Der skal endvidere være instruktionslokaler og – trappe, samtalerum og kontor for værkstedsassistent. Derudover social rum, spiserum og servicerum, som thekøkken, printerrum, toiletter, rengøringsrum og teknikrum. Elevfaciliteter udføres som en indskudt etage i hallen. Generelt skal nybyggeriet fremstå lyst og venligt med visuel åbenhed på tværs af bygningen, såvel som i forhold til udearealer. Der udføres nye tekniske installationer, herunder EL, VVS og VENT, herunder særlige install. til tømrerfagets maskiner og nødvendige brandtekniske tiltag. Den nye værkstedsbygning skal udtrykke tømrerfaget og der ønskes skabt en arkitektonisk, materialemæssig og visuel sammenhæng mellem murer- og tømrerafdelingen.
Nybygget tømrerværksted er ca. 2700 m2 (Brutto).

Øvrige arbejder:
Ifm. nybyggeriet udføres nødvendig rydning af grund, herunder flytning skure mm. til ny pos. Der etableres nyt gårdareal til tømrerværkstedet inkl. miljøplads, garager, overdækket udeværksted, udemagasin træ og nødvendigt manøvreringsareal. Der anlægges p.pladser som erstatning for nedlagte, idet tømrerafdelingen anlægges på eksisterende parkeringsareal, samt p. pladser udløst af byggeri. Desuden nyetableres en intern vej parallelt med autoafdelingen.

Forventet byggeperiode er primo februar 2017 til primo december 2017. Byggeri og ombygning udføres sideløbende.

3. Totalentrepriseydelsen
Totalentreprenørydelsen vil omfatte sædvanlige totalentreprenørydelser i henhold til nærmere specifikation i udbudsmaterialet og vil bl.a. omfatte følgende:

Projektering på grundlag af udarbejdet byggeprogram.

Bekendtgørelse omkring kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentlige bygninger (BEK nr. 1179 af 04/10/2013) er gældende for byggesagen. Den udførende entreprenør skal derfor foretage kvalitetssikring og deltage i projektgennemgang i henhold til bekendtgørelsen.

ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter er gældende for byggesagen. Kontrakten vil derfor indeholde en bestemmelse, der sikre vedkommende arbejdere løn og andre arbejdsvilkår, der ikke er mindre gunstige end dem, der gælder i overenskomst m.v. for andet arbejde af samme art, jf. de nærmere regler i konventionens artikel 2.

Entreprenøren vil være underlagt Randers Kommunes krav og retningslinjer omhandlende sociale klausuler i forbindelse med uddannelse. Disse krav og retningslinjer vil være angivet i udbudsmaterialet.

I udbudsmaterialet er endvidere bilagt dokument, der beskriver, hvorledes bygherren skal inddrages i projektering og udførelse.


4. Foreløbig Tidsplan 2016 – 2017
Prækvalifikation annonceres: 15.09.2016
Sidste frist for ansøgning om prækvalifikation: 06.10.2016
Udvælgelse af tilbudsgivere: uge 40 - 2016
Udsendelse af udbudsmateriale: 24.10.2016
Aflevering af tilbud/licitation: 16.12.2016
Kontrakt: uge 03 - 2017
Projektering og udførelse opstart uge 05 - 2017
Aflevering: uge 49 – 2017


5. Udbudsprocedure
Opgaven udbydes i henhold til Tilbudslovens §6, stk. 2 (LBK nr. 1410 af 07/12/2007) i begrænset udbud med prækvalifikation.

Det forventes, at 5 entreprenører opfordres til at afgive tilbud.

Bygherren forbeholder sig at forhandle med de 3 tilbudsgivere med de økonomisk mest fordelagtige tilbud.

ABT 93 med supplerende bestemmelser og paradigme for totalentreprisekontrakt vil være en del af udbudsmaterialet.

Tildelingskriteriet vil være økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Ansøgning skal afleveres eller fremsendes pr. post i lukket forsendelse i 1 eksemplarer samt et digitalt på en USB-stick. Ansøgningen sendes til Årstiderne Arkitekter P/S mærket

”Prækvalifikation – Totalentreprise – ” Tradium Randers, tømrerafdeling”


Fremsendes til:

Årstiderne Arkitekter P/S
Att: Kim Mortensen
Papirfabrikken 24
8600 Silkeborg

Spørgsmål til udbudsannoncen fremsendes skriftligt på e-mail til Kim Mortensen. Km@aarstiderne.dk.
Annonceret 15-09-2016 kl. 15.00
Deadline 06-10-2016 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Økonomisk mest fordelagtige bud
Uddybning af tildelingskriterier De indkomne tilbud vil blive evalueret med henblik på at vælge det tilbud, der ved en samlet vurdering af projektet, anses for det mest økonomisk fordelagtige for bygherren.
Ved evaluering af tilbuddene vil følgende kriterier blive lagt til grund for vurderingen (oplistet i vilkårlig rækkefølge):

-Arkitektur og funktionalitet 40%
En arkitektur, der er tilpasset de eksisterende forhold, således at Murer/ tømrerafdeling efter om- og tilbygning fremstår som en harmonisk og velproportioneret helhed.
• Hovedgreb og proportionering
• Materialevalg og løsninger
• Dagslys
En funktionel og logisk situationsplan med focus på at bedre overskuelighed og trafiksikkerhed
• Udformningen og indretningen af det sammenbindende tværgående gåstrøg samt aktiveringen af dette
• Udformningen og indretningen af materialegård med miljøplads, affaldshåndtering, containerplads, garager, overdækket udemagasin til træ , garager og udeværksted mv.
• Løsningen på wayfinding, herunder udformningen af markering af hovedindgange og skiltning
• Udformningen af det nye indgangsparti på teoribygningen.

En overbevisende planløsning:
• Funktionel indretning, herunder god og sikker logistik for elever og personale, materiale og affald i begge bygninger
• God rummelighed omkring materialeflow og arbejdssituationer
• Løsningen på affaldshåndteringen
• Løsningen på underopdeling af haller i mindre enheder
• Forhold mellem ude og inde,-mulighed for at åbne op og/eller trække ud fra værksteder
• Omfanget af dagslys til værkstedbygningen.

• God og spændende indretning af ankomstområde i teoribygning. Attraktivt, lys og transparent og indbyder til ophold.
• Udformningen af auditoriet. Om det er lykkedes at indrette et rum der er mere brugbart end bare 2 lokaler, der er lagt i forlængelse af hinanden
• Gode møbleringsmuligheder


-Kvalitet 40%

• Graden af opfyldelse af byggeprogrammets ønsker.
Materialekvalitet:
• Materialer og overflader valgt ud fra at minimere udgifter til drift og vedligehold
• Overflader, der opfylder kravene til værkstedsbrug
• Ventilationsanlæg, der sikre et tilfredsstillende indeklima
• Sanitet og armaturer med focus på holdbarhed, minimering af udgifter til drift og vedligeholdelse og som samtidig er rengøringsvenlige.
• Tekniske installationer , omfang og kvalitet

-Organisation og proces 10 %
Organisation:
• CV på projektleder
• CV på byggeleder
Beskrivelse af proces

-Økonomi 10 %
Dokumenter
Ordregiver ÅRSTIDERNE ARKITEKTER P/S // CVR:35254897
Udvælgelseskriterier Ansøgningen om prækvalifikation skal indeholde følgende oplysninger og dokumentationsmateriale som grundlag for udvælgelse af tilbudsgivere:
Virksomhedsoplysninger:
1. Oplysning om ansøgervirksomhedens navn, kontaktperson, CVR-nummer, adresse, telefonnummer og e-mail adresse.
2. Kortfattet beskrivelse af virksomheden, herunder selskabsform, ejerforhold, organisation samt antal ansatte medarbejdere fordelt på fagområder.
3. Tro og loveerklæring vedrørende ubetalt forfalden gæld til det offentlige i henhold til lovbekendtgørelse nr. 336 af 13.05.1997.
4. Såfremt ansøger ønsker, at der ved vurderingen af ansøgers egnethed skal lægges vægt på underentreprenørers kompetencer, skal prækvalifikationsansøgningen vedlægges en erklæring fra den pågældende underentreprenør om, at ansøger kan disponere over underentreprenørens kompetencer i tilfælde af, at opgaven tildeles ansøgeren.

Ansøgningen vedlægges tilsvarende oplysninger for punkt 1-3 for totalentreprenørens rådgivere.

I det omfang prækvalifikationsanmodningen ikke er vedlagt ovenstående oplysninger fra underentreprenørs og rådgiveres vedkommende, vil prækvalifikations-anmodningen ikke blive betragtet som ukonditionsmæssig, men manglende oplysninger kan have indflydelse på vurderingen af ansøgers egnethed.

Økonomiske forhold:
1. Oplysninger om virksomhedens økonomiske nøgletal for de seneste 3 regnskabsår. Der skal som minimum oplyses omsætning, resultat, egenkapital og soliditetsgrad. Oplysningerne skal på opfordring kunne dokumenteres ved revisorerklæring eller tilsvarende, som fx kunne være årsrapporter for de pågældende regnskabsår.
2. Mindstekrav: Ansøger skal i det seneste reviderede regnskabsår have en positiv egenkapital.

Teknisk kapacitet:
1. Oplysninger om minimum 3, maksimalt 5 relevante referencer for opgaver udført i løbet af de sidste 5 år, der dokumenterer erfaring med:
a. Nybyggeri undervisningsbyggeri, herunder erhvervsskoler/ tekniske skoler eller lign.
b. Ombygning, tilbygning og/eller renovering af undervisningsbyggeri eller lignende.
c. Ombygnings-, tilbygnings- og renoveringsarbejderne der er foregået mens øvrige bygningsafsnit var i drift.
Referencerne bør indeholde en uddybende beskrivelse af opgaven. Beskrivelsen bør indeholde oplysninger vedr.:
• Projektnavn
• Bygherre
• Rådgiver
• Areal
• Entreprisesum
• Udførelses år
• Gennemsnitlig bemanding
• Entrepriseform
• Beskrivelse af byggeriets kompleksitet
• Kontaktoplysninger til rådgiver og bygherre
2. Mindstekrav: Ansøger skal fremvise mindst 3 referencer fra de seneste 5 år, der dokumenterer erfaring med byggeri i hoved-, total- eller storentreprise. Hver reference skal dokumentere en entreprisesum på minimum 20 mio. DKK ekskl. moms.

Udvælgelsen af de 5 virksomheder der opfordres til at afgive tilbud, vil ske på grundlag af en vurdering af de afleverede oplysninger om virksomhedernes økonomiske og finansielle kapacitet og virksomhedernes tekniske kapacitet, med hovedvægten på virksomhedens tekniske kapacitet. Selvom ansøger opfylder mindstekravet vedr. teknisk kapacitet, kan ordregiver, på baggrund af en samlet vurdering af ansøgers økonomiske kapacitet og tekniske kapacitet, vælge ikke at prækvalificere ansøger
Adresse Papirfabrikken 24
8600
Silkeborg
CPV kode 45000000-7 - Bygge- og anlægsarbejder
Udbudsform Begrænset licitation med prækvalifikation
Antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud 5
SMV venligt Ja
Kontaktperson Kim Mortensen
Kontakt E-mail: km@aarstiderne.dk
Telefon: +45 25134545
Modtagers firmanavn Aarstiderne Arkitekter p/s att. Kim Mortensen
Adresse for modtagelse af tilbud Papirfabrikken 24, 8600 Silkeborg