Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Mønsterskoleprojekt for at forebygge hadforbrydelser

Som led i handlingsplanen ”Forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering” fra oktober 2016 skal der gennemføres et ”mønsterskoleprojekt for at forebygge hadforbrydelser”. Projektet skal styrke skolernes forudsætninger for at forebygge polariserende og forulempende adfærd samt håndtere adskilthed, fordomme og stereotyper. Projektet skal navnligt sætte fokus på skoleledelsen, lærere og det pædagogiske personales praksis, dialogkompetencer m.v.

På baggrund af ovenstående skal der i projektet igangsættes følgende hovedleverancer:

• Udvikling af et metodekoncept
• Undervisning af ledelse og personale på fire deltagende skoler
• Gennemførelse af netværksaktiviteter på tværs af fire deltagende skoler
• Implementeringsstøtte til fire deltagende skoler
• Udvikling af resultatdokumentation
• Varetagelse af styregruppe, følgegruppe og statusrapporter, herunder en afsluttende intern evaluering
• Formidling af opnåede resultater og erfaringer

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 31-05-2017) Luk udbudsdetaljer (gældende version 31-05-2017)
Titel Mønsterskoleprojekt for at forebygge hadforbrydelser
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Som led i handlingsplanen ”Forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering” fra oktober 2016 skal der gennemføres et ”mønsterskoleprojekt for at forebygge hadforbrydelser”. Projektet skal styrke skolernes forudsætninger for at forebygge polariserende og forulempende adfærd samt håndtere adskilthed, fordomme og stereotyper. Projektet skal navnligt sætte fokus på skoleledelsen, lærere og det pædagogiske personales praksis, dialogkompetencer m.v.

På baggrund af ovenstående skal der i projektet igangsættes følgende hovedleverancer:

• Udvikling af et metodekoncept
• Undervisning af ledelse og personale på fire deltagende skoler
• Gennemførelse af netværksaktiviteter på tværs af fire deltagende skoler
• Implementeringsstøtte til fire deltagende skoler
• Udvikling af resultatdokumentation
• Varetagelse af styregruppe, følgegruppe og statusrapporter, herunder en afsluttende intern evaluering
• Formidling af opnåede resultater og erfaringer
Annonceret 31-05-2017 kl. 16.50
Deadline 01-07-2017 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Dokumenter
Ordregiver Styrelsen for International Rekruttering og Inte // CVR:36997427
Skønnet kontraktsum 1100000 DKK
Udvælgelseskriterier Vurdering af indkomne tilbud

Styrelsen for International Rekruttering og Integration vil vurdere ansøgers økonomiske, tekniske og faglige egnethed til at varetage opgaven på baggrund af indsendt dokumentation herfor.
Aftalen vil blive tildelt den tilbudsgiver, hvis tilbud efter bedømmelseskriterierne, jf. nedenstående vurderes at kunne løse opgaven bedst og som det mest økonomisk fordelagtige tilbud for Styrelsen.

Udvælgelseskriterier

Tilbudsgiver skal til brug for ovennævnte vurdering indsende en beskrivelse af tilbudsgivers erfaring med løsning af lignende opgaver, herunder en liste med beskrivelser af relevante tjenesteydelser/projekter/referencer for tilsvarende opgaver. Tilbudsgiver skal endvidere indsende beskrivelse af de medarbejdere og deres kvalifikationer (fx i form af CV), der forventes at skulle varetage opgaven.

Tilbudsgiver kan ikke uden forudgående aftale med Styrelsen udskifte medarbejderne på opgaven. Tilbudsgiver skal samtidig med afgivelsen af tilbud vedlægge en tidsplan for arbejdet, et periodiseret budget samt en underskrevet tro- og love erklæring på, at tilbudsgiver ikke har ubetalt forfalden gæld til det offentlige, der overstiger 100.000 kr.

Eventuelle oplysninger vedrørende forventede underrådgivere skal angives særskilt for hver af disse samt hvor stor en del af kontrakten tilbudsgiveren eventuelt agter at give i underrådgivning.
Ved sammenslutning af tilbudsgivere skal oplysningerne gives for hver enkelt tilbudsgiver.

Tilbuddene vil blive vurderet relativt i forhold til hinanden på grundlag af nedenstående tildelingskriterier.
1. Tilbuddets kvalitet – 50 %
2. De tilbudte medarbejderes kvalifikationer og erfaring – 40 %
3. Pris – 10 %

Vurdering af kriteriet kvalitet

I vurderingen af kvalitet indgår en lige vurdering af, i hvilket omfang tilbudte løsning konkret og detaljeret opfylder følgende krav:
• I hvor høj grad tilbuddets løsningsforslag lever op til de beskrevne formål for opgaven samt i hvor høj grad beskrivelsen af løsningsforslagene fremstår fyldestgørende.
• I hvilket omfang løsningsforslaget demonstrerer, at leverandør kan løfte opgaven i tilfredsstillende kvalitet.
• At leverandør har gjort sig grundige overvejelser omkring en kommunikationsstrategi.
• I hvor høj grad løsningsforslaget skaber et bæredygtigt meningsdannernetværk samt en sammenhængende undervisningsplan af høj kvalitet for akademiet.
• I hvor høj grad leverandør i forbindelse med konferencen skaber et sammenhængende koncept og program af høj kvalitet og faglig relevans for deltagerne.
• I hvor høj grad tidsplanen fremstår realiserbar.

Vurdering af kriteriet kvalifikationer og erfaring

I vurdering af kvalifikationer og erfaring indgår en lige vurdering af:
• Tilbudsgivers erfaring og ekspertise med udvikling og tilrettelæggelse af lignende opgaver, herunder i hvor høj grad leverandør har erfaring med kampagner, strategisk kommunikation samt planlægning og afholdelse af konferencer.
• Hvorvidt tovholder af meningsdanner-akademiet har erfaring med målgruppen af unge, som har været berørt af æresrelaterede konflikter eller negativ social kontrol.
• Sammensætningen af undervisningskorpset i forhold til undervisningens forskellige delelementer.

Vurdering af kriteriet pris

I vurdering af pris indgår en vurdering af den samlede pris for afholdelse af de i udbudsmaterialet beskrevne opgaver.
Adresse Strandgade 25
1401
København K
WWW: www.uim.dk
CPV kode 80500000-9 - Uddannelsestilbud
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Ali Murat Türksal
Kontakt E-mail: amtu@siri.dk
Telefon: +45 72142829
Adresse for modtagelse af tilbud Udbud_forebyggelseafhadforbrydelser@siri.dk