Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

DK-Taastrup: Pc'er 2012/S 157-261665Pc'er

Indkøb af computere og skærme under SKI's rammekontrakt 50.41.

Åbn dokument 1 (17-08-2012) Luk dokument 1 (17-08-2012)
Titel DK-Taastrup: Pc'er 2012/S 157-261665
Kort beskrivelse

Pc'er

Indkøb af computere og skærme under SKI's rammekontrakt 50.41.

Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed (tidligere format)
Udbudsdetaljer

Denne bekendtgørelse er omfattet af: Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed/ordregiver
I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Høje-Taastrup Kommune
Bygaden 2
Jan Hansen
2630
Taastrup
DANMARK
+45 43591508
+45 43591002

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed / ordregiveren: http://www.htk.dk/

I.2) Type ordregivende myndighed

Regional eller lokal myndighed

I.3) Hovedaktivitet

Generelle offentlige tjenester

1.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne

Den ordregivende myndighed / ordregiveren indkøber på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand
II.1) Beskrivelse
II.1.1) Betegnelse for kontrakten

Computere og skærme.

II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne

Varer

Indkøb

Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Høje-Taastrup Kommune.

NUTS-kode

DK012

II.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
II.1.4) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene

Indkøb af computere og skærme under SKI's rammekontrakt 50.41.

II.1.5) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

30213000
,
30231000
,
30213300
,
30213100

II.6) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb

Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja

II.2) Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
II.2.1) Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
Del IV: Procedure
IV.1) Type procedure

Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende (jf. del 2 i bilag D1, D2 eller D3)

Begrundelse for anvendelse af udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende i henhold til direktiv 2004/18/EF

Tvingende grunde som følge af begivenheder, som ordregiveren ikke kunne forudse, og under streng overholdelse af direktivets betingelser ja

Den ordregivende myndighed har tilsluttet sig SKI's forpligtende Rammekontrakt 50.41 på Computere og skærme.

IV.2) Tildelingskriterier
IV.2.1) Tildelingskriterier

Laveste pris

IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion

Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej

IV.3) Administrative oplysninger
IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed / ordregiveren

12/12522 eller 88.12.00G00

IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

Udbudsbekendtgørelse

Bekendtgørelsens nummer i EUT:

2012/S 093-153610
af 10.5.2012

Del V: Kontrakttildeling

Kontrakt nr.: 1

Delaftale nr.: 1 Betegnelse: Computere og skærme.

V.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:

13.7.2012

V.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne bud:1

Antal bud modtaget elektronisk:1

V.3) Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

Dell A/S
Arne Jacobsens Allé 15
2300
København S
DANMARK
+45 32871200

V.4) Oplysninger om kontraktens værdi
V.5) Oplysninger om underentreprise

Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej

Del VI: Supplerende oplysninger
VI.1) Oplysninger om EU-midler

Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

VI.2) Yderligere oplysninger:
VI.3) Klageprocedurer
VI.3.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævn for Udbud
Kampmannsgade 1
1780
København V.
DANMARK
+45 33307621

VI.3.2) Indgivelse af klager

Præcise oplysninger om klagefrist(er) Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. håndhævelseslovens § 6, stk. 3. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. håndhævelseslovens § 12, stk.1.

VI.3.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500
Valby
DANMARK
+45 41715000

VI.4) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:

14.8.2012

Deadline
Udbudstype EU-udbud
Opgavetype Vareindkøbskontrakter
Tildelingskriterier Den laveste pris
Ordregiver Høje-Taastrup Kommune
Adresse Bygaden 2
2630
Taastrup
CPV kode 30213000-5 - Pc'er
30213100-6 - Bærbare datamater
30213300-8 - Stationære pc'er
30231000-7 - Computerskærme og konsoller
Udbudsform Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse