Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Evaluering af initiativet Integrations- og beskæftigelsesambassadører

Som led i aftalen om udmøntning af satspuljen for 2018 på integrationsområdet er der samlet set afsat 78,1 mio. kr. til en beskæftigelsesrettet integrationsindsats. Formålet er at styrke indsatsen gennem ansættelse af kommunale integrations- og beskæftigelsesambassadører i kommuner, som i de seneste år har modtaget mange nye flygtninge og familiesammenførte til flygtninge.

36 kommuner har fået støtte til at ansætte en integrations- og beskæftigelsesambassadør, som skal styrke kontakten til virksomhederne, så der skabes flest mulige succesfulde virksomhedsforløb og ansættelser i ordinære jobs. Kommunerne skal indgå en samarbejdsaftale med SIRI, som skal være genstandsfelt for projektets fremdrift i de enkelte deltagerkommuner og desuden afsættet for monitorering og evaluering af det samlede initiativ.

Den udbudte opgave består i at monitorere og evaluere det samlede initiativ.

Overordnet forventes evalueringskonceptet at indeholde en baselinemåling, en midtvejsevaluering og en slutmåling ved projektets ophør 31. december 2021.

Evaluator skal sammen med SIRI udvikle et monitoreringsværktøj, som gør det muligt at følge op på mål og resultater i projektkommunerne. Monitoreringen skal være et styringsværktøj i de enkelte kommuner, men skal også gøre det muligt at identificere de kommuner, som har gode resultater, med henblik på at udbrede deres erfaringer til alle projektkommunerne og landets øvrige kommuner.

Evaluator skal desuden udvikle et kvalitativt målredskab, der belyser niveauer for lovende praksis i kommunerne. Det kan fx være med inspiration fra Lovende Praksis redskabet, som VIVE har udviklet for Socialstyrelsen på det specialiserede socialområde til at indkredse de praksisser, hvis virkning vi ikke kender i dag, men som alligevel har en særligt god sandsynlighed for at skabe udvikling. Konkret er der en forventning til evaluator om, at indkredse hvilke praksisser, som har en positiv effekt i forhold til at flygtninge og familiesammenførte til flygtninge virksomhedsrettede tilbud og ordinær beskæftigelse.

Praktiske oplysninger:
Beløbsrammen er: 3 mio. kr. ekskl. moms. Der er således afsat 1 mio. kr. i hvert af årene 2019-2021
Projektperioden strækker sig fra 1. januar 2019 til 31. december 2021.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 25-10-2018) Luk udbudsdetaljer (gældende version 25-10-2018)
Titel Evaluering af initiativet Integrations- og beskæftigelsesambassadører
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Som led i aftalen om udmøntning af satspuljen for 2018 på integrationsområdet er der samlet set afsat 78,1 mio. kr. til en beskæftigelsesrettet integrationsindsats. Formålet er at styrke indsatsen gennem ansættelse af kommunale integrations- og beskæftigelsesambassadører i kommuner, som i de seneste år har modtaget mange nye flygtninge og familiesammenførte til flygtninge.

36 kommuner har fået støtte til at ansætte en integrations- og beskæftigelsesambassadør, som skal styrke kontakten til virksomhederne, så der skabes flest mulige succesfulde virksomhedsforløb og ansættelser i ordinære jobs. Kommunerne skal indgå en samarbejdsaftale med SIRI, som skal være genstandsfelt for projektets fremdrift i de enkelte deltagerkommuner og desuden afsættet for monitorering og evaluering af det samlede initiativ.

Den udbudte opgave består i at monitorere og evaluere det samlede initiativ.

Overordnet forventes evalueringskonceptet at indeholde en baselinemåling, en midtvejsevaluering og en slutmåling ved projektets ophør 31. december 2021.

Evaluator skal sammen med SIRI udvikle et monitoreringsværktøj, som gør det muligt at følge op på mål og resultater i projektkommunerne. Monitoreringen skal være et styringsværktøj i de enkelte kommuner, men skal også gøre det muligt at identificere de kommuner, som har gode resultater, med henblik på at udbrede deres erfaringer til alle projektkommunerne og landets øvrige kommuner.

Evaluator skal desuden udvikle et kvalitativt målredskab, der belyser niveauer for lovende praksis i kommunerne. Det kan fx være med inspiration fra Lovende Praksis redskabet, som VIVE har udviklet for Socialstyrelsen på det specialiserede socialområde til at indkredse de praksisser, hvis virkning vi ikke kender i dag, men som alligevel har en særligt god sandsynlighed for at skabe udvikling. Konkret er der en forventning til evaluator om, at indkredse hvilke praksisser, som har en positiv effekt i forhold til at flygtninge og familiesammenførte til flygtninge virksomhedsrettede tilbud og ordinær beskæftigelse.

Praktiske oplysninger:
Beløbsrammen er: 3 mio. kr. ekskl. moms. Der er således afsat 1 mio. kr. i hvert af årene 2019-2021
Projektperioden strækker sig fra 1. januar 2019 til 31. december 2021.
Annonceret 25-10-2018 kl. 09.49
Deadline 28-11-2018 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Dokumenter
Ordregiver Styrelsen for International Rekruttering og Inte // CVR:36997427
Skønnet kontraktsum 3000000 DKK
Udvælgelseskriterier Tilbudsgiver skal til brug for ovennævnte vurdering indsende en beskrivelse af tilbudsgiverens erfaring med løsning af lignende opgaver, herunder en liste med beskrivelser af relevante tjenesteydelser/projekter/referencer for tilsvarende opgaver.

Tilbudsgiver skal endvidere indsende beskrivelse af de medarbejdere og deres kvalifikationer (fx i form af CV), der skal varetage opgaven.

Tilbudsgiver kan ikke uden forudgående aftale med Styrelsen for International Rekruttering og Integration udskifte medarbejderne på opgaven. Tilbudsgiver skal samtidig med afgivelsen af tilbud vedlægge en tidsplan for arbejdet, et periodiseret budget, samt en underskrevet tro- og love erklæring på, at tilbudsgiver ikke har ubetalt forfalden gæld til det offentlige, der overstiger 100.000 kr.

Eventuelle oplysninger vedrørende forventede underleverandører skal angives særskilt for hver af disse, samt hvor stor en del af kontrakten tilbudsgiveren eventuelt agter at give i underrådgivning.

Ved sammenslutning af tilbudsgivere skal oplysningerne gives for hver enkelt tilbudsgiver.

Tilbuddene vil blive vurderet relativt i forhold til hinanden på grundlag af nedenstående tildelingskriterier.
1. Tilbuddets kvalitet – 50 %
2. De tilbudte medarbejderes kvalifikationer og erfaring – 40 %
3. Pris – 10 %
Adresse Njalsgade 72
2300
København S
WWW: www.uim.dk
CPV kode 75112100-5 - Administrative tjenester vedrørende udviklingsprojekter
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Maiken Rasmussen
Kontakt E-mail: mara@siri.dk
Telefon: +45 72142846