Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Pas 2020/S 061-146635

Kort beskrivelse
Ordregiver Rigspolitiet
Annonceret 26-03-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 26-03-2020 kl. 11.00
Deadline 24-03-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:146635-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Andet (supplerende oplysninger)

Udbudsbekendtgørelse på området forsvar og sikkerhed (tidligere format) (25-02-2020)

Pas 2020/S 039-093557

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:093557-2020:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Rigspolitiet v. Nationalt Færdselscenter ønsker at indgå en rammeaftale om design, produktion og personalisering af alle danske pastyper, hvilket omfatter følgende syv (7) pastyper, der indeholder biometrisk data:

— dansk nationalitetspas,

— færøsk nationalitetspas,

— grønlandsk nationalitetspas,

— diplomatpas,

— tjenestepas,

— fremmedpas, og

— rejsedokument (konventionspas).

Dertil omfatter den udbudte aftale også design og produktion af provisoriske pas.

Aftalen omfatter:

— Design, produktion og personalisering af de 7 biometriske pastyper. I forbindelse med designet, skal leverandøren kunne designe passerien ud fra Rigspolitiets anvisninger. Det forventes, at samme serie af motiver skal gå igen i hver af de syv (7) pastyper, og at datasiden skal være fremstillet i polycarbonat eller lignende materiale. Der vil i aftalen bl.a. blive stillet krav til trykteknikker,

— Design, produktion og levering af provisoriske pas,

— Etablering af grænseflade til dataudveksling med det Centrale Pasregister og Udenrigsministeriets register, samt til Rigspolitiets leverandør af biometrisk data,

— Håndtering af fysiske stamkort for de pastyper hvor dette er relevant,

— Kvalitetskontrol ift. produktionen og personalisering, herunder bl.a. i relation til råpas, indgående- og udgående data, samt det personaliserede pas,

— Håndtering af fejl i alle dele af produktionskæden, herunder makulering af fejlbehæftede pas samt omproduktion med henblik på fremstilling af ikke-fejlbehæftede pas,

— Distribution og udlevering af færdigproducerede pas,

— Mulighed for haste- og ekspreslevering i Danmark af pas med leveringstider på hhv. 2 dage og 2 timer fra ordremodtagelse,

— Levering af produktionsstatistikker,

— Fremstilling af kuverter til fremsendelse af færdigproducerede pas til borgere, samt fremstilling af fysiske stamkort og adressekort,

— Distribution af fysiske stamkort, sikkerhedskuverter, plomber og adressekort mv,

— Service-desk hvor henvendelser fra relevante parter, herunder bl.a. Rigspolitiet, øvrige pasmyndigheder, og leverandøren af det Centrale Pasregister mv. besvares og håndteres. Besvarelse og håndtering vil i det daglige foregå på dansk. Henvendelser forventes primært at foregå telefonisk eller via e-mail,

— Videreudvikling, herunder eksempelvis ved behov for ændring i pas- og sikkerhedselementer eller i forbindelse med dataudveksling.

Udstedelse af pas sker efter ansøgning, som indgives via de kommunale borgerservicecentre, politiet på Grønland eller Færøerne, Udlændingestyrelsen (Udlændinge- og Integrationsministeriet) eller Udenrigsministeriet eller en af Udenrigsministeriets repræsentationer i udlandet.

Ansøgerens oplysninger, herunder foto og underskrift sendes for nuværende med post eller elektronisk til leverandøren. Fremsendelse af fysiske stamkort via post, sker hovedsageligt for pastyperne, der udstedes af politiet på Grønland eller Færøerne (primært grønlandske og færøske nationalitetspas), samt af Udlændingestyrelsen (fremmedpas og rejsedokumenter (konventionspas)).

I forbindelse med leverandørens opfyldelse af aftalen henvises der til den danske lovgivning på området, herunder lovbekendtgørelse nr. 76 af 19.1.2017 om pas til danske statsborgere m.v. (pasloven) samt bekendtgørelse nr. 1337 af 28.11.2013 om pas m.v. (pasbekendtgørelsen). Der henvises endvidere til internationale og EU-retsakter på området, herunder rådets forordning nr. 2252/2004 af 13.12.2004 (seneste ændret ved forordning nr. 444/2009) om standarder for sikkerhedselementer og biometriske identifikatorer i pas og rejsedokumenter, som medlemsstaterne udsteder, samt til ICAO (International Civil Aviation Organization) Doc.9303, Machine Readable Travel Document.

Aftalen indeholder en design- og etableringsfase, der igangsættes umiddelbart efter aftaleindgåelse og som efterfølges af en produktions- og personaliseringsfase, der forventes igangsat 1.10.2021. Forud for produktionsfasen forventes der afholdt en periode med testproduktion.

Rigspolitiet forventer, at leverandøren stiller det nødvendige produktionsudstyr til rådighed i rammeaftalens varighed.

Rigspolitiet forpligter sig til at aftage en minimums mængde af pas i de første fire (4) år efter produktions- og personaliseringsfasen er trådt i kraft. Forpligtelsen vil være nærmere beskrevet i udbudsmaterialet.

Eftersom biometriske pas er et identitetsdokument, stiller Rigspolitiet en række krav til sikkerheden i opgaveløsningen. Se yderligere i punkt III.1.4).

Aftalen vil give mulighed for, at Rigspolitiet kan beslutte, at leverandøren i forbindelse med ophør (uanset ophørsgrund og tidspunkt) skal fortsætte produktionen i en overgangsfase, så overgangen til en eventuel fremtidig leverandør sker sikkert.

Tidligere forbrug:

I perioden mellem 2015-2019 har Rigspolitiet årligt aftaget mellem 640 000-790 000 danske nationalitetspas, ca. 2 000 grønlandske nationalitetspas og ca. 700 færøske nationalitetspas. I denne periode har aftaget af det danske nationalitetspas på månedsbasis kunne variere fra ca. 26 000 til ca. 125 000.

Herudover blev der årligt i perioden mellem 2015-2019 gennemsnitligt aftaget ca. 2 300 diplomat- og tjenestepas, ca. 14 000 fremmedpas og ca. 6 300 rejsedokumenter (konventionspas).

I perioden mellem 2018-2019 er der leveret materiale til mellem 31 000-38 000 provisoriske pas.

Læs mere
Ordregiver Rigspolitiet
Annonceret 25-02-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 25-02-2020 kl. 11.00
Deadline 24-03-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:093557-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse på området forsvar og sikkerhed (tidligere format)

Vejledende forhåndsmeddelelse om kontrakter på området forsvar og sikkerhed (tidligere format) (26-11-2019)

Pas 2019/S 228-560961

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:560961-2019:TEXT:EN:HTML
Kort beskrivelse
Ordregiver Danish National Police
Annonceret 26-11-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 26-11-2019 kl. 11.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:560961-2019:TEXT:EN:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Vejledende forhåndsmeddelelse om kontrakter på området forsvar og sikkerhed (tidligere format)