Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Oprydning i Erdkehlgraven m.fl. - AFLYST

Bag forsvarsværket Voldene i Københavns Havn er der tre vandområder, som har navnene: Laboratoriegraven, Erdkehlgraven og Tømmergraven. Gravene i forbindelse med havne er kunstigt dannede bassiner.
Laboratoriegraven er vandområdet mellem Voldene og Arsenaløen og har nok fået sit navn efter ”Hærens Ny Laboratorium”, som man i 1860’erne etablerede i Sophie Hedvigs Bastion (Mælkebøtten).
Erdkehlgraven er den del af vandområdet over Refshalegrunden, der blev afsnø-ret fra Øresund. Området har navn efter den linje (på dansk: Strube, på tysk: Kehl), der kan drages mellem en bastions to flanker nærmest voldgaden, og som er basis for en bastions grundplan. ”Erdkehl”, der således er en ”strube af jord”, er i dansk sprogbrug ofte omdannet til navnet ”Ærtekedel”.
Tømmergraven er det nordligste vandområde tættest på Nyholm - Holmen. Området blev brugt til opbevaring af skibsbygningstømmeret, indtil det skulle opskæres og anvendes til skibsbygning. Man havde den opfattelse, at hvis man op-bevarede tømmeret i vand blev man forskånet for råd og svamp. Tømmergra-vens funktion ophørte i 1830’erne, hvor man gik over til at anvende jern og stål til skibsbygningen.
Området har derfor både kultur- og militærhistorisk værdi. Turbådene i Køben-havn vender deres vej forbi, og området anvendes af mange til rekreative for-mål. Gravene er omliggende, afgrænsende vandområder til kulturmiljøet Holmen.
Igennem de seneste 8-10 år er der uden tilladelse placeret en række anlæg og fartøjer i Erdkehlgraven m.fl. i Københavns Havn. I henhold til Kystbeskyttelseslovens § 16a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 57 af 21. januar 2019), kræver det tilladelse at etablere et anlæg eller placere et fartøj, som agtes anvendt til andet end sej-lads. Kystdirektoratet har ikke givet tilladelse til de fleste anlæg og fartøjer i Erdkehlgraven m.fl., hvorfor Kystdirektoratet påbyder fjernelse. Der har ad flere omgange været givet både varsel om påbud og efterfølgende påbud om fjernel-se, men desuagtet er der stadig mere end 100 fartøjer og anlæg i Erdkehlgra-ven, Laboratoriegraven og Tømmergraven.
Der er med Miljø- og Fødevareministeren i spidsen nu fundet midler til at kunne fjerne de fartøjer og anlæg, som ikke efterkommer påbuddet. Varsling af påbud og selve påbuddene er gennemført i feb./mar. måneder 2019.
Nærværende udbud vedrører oprydning af Erdkehlgraven m.fl. i Københavns Havn, inkl. efterfølgende oplag og transport til modtagere af ryddede fartøjer og genstande valgt af Ordregiver.
For yderligere oplysninger om udbuddet henvises til udbudsmaterialet.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 31-01-2020) Luk udbudsdetaljer (gældende version 31-01-2020)
Titel Oprydning i Erdkehlgraven m.fl. - AFLYST
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Bag forsvarsværket Voldene i Københavns Havn er der tre vandområder, som har navnene: Laboratoriegraven, Erdkehlgraven og Tømmergraven. Gravene i forbindelse med havne er kunstigt dannede bassiner.
Laboratoriegraven er vandområdet mellem Voldene og Arsenaløen og har nok fået sit navn efter ”Hærens Ny Laboratorium”, som man i 1860’erne etablerede i Sophie Hedvigs Bastion (Mælkebøtten).
Erdkehlgraven er den del af vandområdet over Refshalegrunden, der blev afsnø-ret fra Øresund. Området har navn efter den linje (på dansk: Strube, på tysk: Kehl), der kan drages mellem en bastions to flanker nærmest voldgaden, og som er basis for en bastions grundplan. ”Erdkehl”, der således er en ”strube af jord”, er i dansk sprogbrug ofte omdannet til navnet ”Ærtekedel”.
Tømmergraven er det nordligste vandområde tættest på Nyholm - Holmen. Området blev brugt til opbevaring af skibsbygningstømmeret, indtil det skulle opskæres og anvendes til skibsbygning. Man havde den opfattelse, at hvis man op-bevarede tømmeret i vand blev man forskånet for råd og svamp. Tømmergra-vens funktion ophørte i 1830’erne, hvor man gik over til at anvende jern og stål til skibsbygningen.
Området har derfor både kultur- og militærhistorisk værdi. Turbådene i Køben-havn vender deres vej forbi, og området anvendes af mange til rekreative for-mål. Gravene er omliggende, afgrænsende vandområder til kulturmiljøet Holmen.
Igennem de seneste 8-10 år er der uden tilladelse placeret en række anlæg og fartøjer i Erdkehlgraven m.fl. i Københavns Havn. I henhold til Kystbeskyttelseslovens § 16a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 57 af 21. januar 2019), kræver det tilladelse at etablere et anlæg eller placere et fartøj, som agtes anvendt til andet end sej-lads. Kystdirektoratet har ikke givet tilladelse til de fleste anlæg og fartøjer i Erdkehlgraven m.fl., hvorfor Kystdirektoratet påbyder fjernelse. Der har ad flere omgange været givet både varsel om påbud og efterfølgende påbud om fjernel-se, men desuagtet er der stadig mere end 100 fartøjer og anlæg i Erdkehlgra-ven, Laboratoriegraven og Tømmergraven.
Der er med Miljø- og Fødevareministeren i spidsen nu fundet midler til at kunne fjerne de fartøjer og anlæg, som ikke efterkommer påbuddet. Varsling af påbud og selve påbuddene er gennemført i feb./mar. måneder 2019.
Nærværende udbud vedrører oprydning af Erdkehlgraven m.fl. i Københavns Havn, inkl. efterfølgende oplag og transport til modtagere af ryddede fartøjer og genstande valgt af Ordregiver.
For yderligere oplysninger om udbuddet henvises til udbudsmaterialet.
Annonceret 19-12-2019 kl. 15.45
Deadline 22-01-2020 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Økonomisk mest fordelagtige bud
Uddybning af tildelingskriterier 1 Pris, vægtet 40 %
2 Opgaveløsning, vægtet 60 %
Se Udbudsbetingelsernes afsnit 6 vedr. bedømmelse af tilbud.
Link til udbudsmateriale https://www.ethics.dk/ethics/eo#/75f00143-6150-47af-b49a-c45ef3c5c962/homepage
Ordregiver Kystdirektoratet
Udvælgelseskriterier Tilbudsgiver skal levere en tro- og love-erklæring på, at tilbudsgiver ikke er omfattet af Udbudslovens obligatoriske udelukkelsesgrunde.
Tilbudsgiver skal anvende Bilag A.
-
Tilbudsgivers egnethed
Økonomiske og finansielle formåen:
Tilbudsgiver skal i Bilag 1 oplyse og opfylde følgende vedrørende tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen:
Soliditetsgrad, defineret som Egenkapital/(Aktiver i alt) x 100, i det seneste afsluttede regnskabsår.
Mindstekrav: Soliditetsgrad på minimum 15 % i det seneste afsluttede regnskabsår.
Tekniske og faglige formåen:
Tilbudsgiver skal i Bilag 1 oplyse og opfylde følgende vedrørende tilbudsgivers tekniske og faglige formåen:
Referencer:
1a Beskrivelse af tilbudsgivers erfaringer med at løfte/fjerne skibe, både eller andre fartøjer fra bunden af hav/sø samt transport af disse
1b Beskrivelse af tilbudsgivers erfaringer med at arbejde i vandkanten (overgangen fra vand til land)
1c Beskrivelse af tilbudsgivers erfaringer med at arbejde i områder med restriktioner, eksempelvis restriktioner ift. UXO og/eller fortidsminder
Mindstekrav: Minimum én reference på hver af ovenstående arbejder beskrevet i pkt. 1a-c. Såfremt tilbudsgiver har én reference, som omfatter/dækker samtlige arbejder, som skrevet i 1a, 1b og 1c, opfylder dette mindstekravet.
Certificeringer:
Oplysning om de af tilbudsgiver opnåede standarder/certificeringer vedr. kvalitetsledelse.
Mindstekrav: Tilbudsgiver skal minimum have opnået en standard/certificering svarende til ISO 9001:2015.
Se Udbudsbetingelsernes afsnit 5.2.1 og 5.2.2.
Adresse Højbovej 1
7620
Lemvig
CPV kode 63725000-7 - Bjærgning og flotbringning
45111100-9 - Nedrivningsarbejde
45112300-8 - Opfyldning og landindvindingsarbejder
60000000-8 - Transporttjenester (ikke affaldstransport)
90500000-2 - Tjenesteydelser i forbindelse med affald
90512000-9 - Transport af affald
90513000-6 - Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald
98360000-4 - Maritime tjenester
98363000-5 - Dykning
Udbudsform Offentlig licitation
SMV venligt Ja
Kontaktperson Sanne Mathiasen
Kontakt E-mail: sams@cowi.com
Telefon: +45 41760485
Modtagers firmanavn Udbudsportalen Ethics
Adresse for modtagelse af tilbud Udbudsportalen Ethics
Åbn kommentarer til ændringer eller aflysning Luk kommentarer til ændringer eller aflysning


[08-01-2020 13:50:56]
Tilbudsfristen er ændret.
[31-01-2020 10:40:29]
Udbuddet er aflyst og der vil blive annonceret et genudbud.

Åbn tidligere version 08-01-2020 Luk tidligere version 08-01-2020
Titel Oprydning i Erdkehlgraven m.fl.
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Bag forsvarsværket Voldene i Københavns Havn er der tre vandområder, som har navnene: Laboratoriegraven, Erdkehlgraven og Tømmergraven. Gravene i forbindelse med havne er kunstigt dannede bassiner.
Laboratoriegraven er vandområdet mellem Voldene og Arsenaløen og har nok fået sit navn efter ”Hærens Ny Laboratorium”, som man i 1860’erne etablerede i Sophie Hedvigs Bastion (Mælkebøtten).
Erdkehlgraven er den del af vandområdet over Refshalegrunden, der blev afsnø-ret fra Øresund. Området har navn efter den linje (på dansk: Strube, på tysk: Kehl), der kan drages mellem en bastions to flanker nærmest voldgaden, og som er basis for en bastions grundplan. ”Erdkehl”, der således er en ”strube af jord”, er i dansk sprogbrug ofte omdannet til navnet ”Ærtekedel”.
Tømmergraven er det nordligste vandområde tættest på Nyholm - Holmen. Området blev brugt til opbevaring af skibsbygningstømmeret, indtil det skulle opskæres og anvendes til skibsbygning. Man havde den opfattelse, at hvis man op-bevarede tømmeret i vand blev man forskånet for råd og svamp. Tømmergra-vens funktion ophørte i 1830’erne, hvor man gik over til at anvende jern og stål til skibsbygningen.
Området har derfor både kultur- og militærhistorisk værdi. Turbådene i Køben-havn vender deres vej forbi, og området anvendes af mange til rekreative for-mål. Gravene er omliggende, afgrænsende vandområder til kulturmiljøet Holmen.
Igennem de seneste 8-10 år er der uden tilladelse placeret en række anlæg og fartøjer i Erdkehlgraven m.fl. i Københavns Havn. I henhold til Kystbeskyttelseslovens § 16a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 57 af 21. januar 2019), kræver det tilladelse at etablere et anlæg eller placere et fartøj, som agtes anvendt til andet end sej-lads. Kystdirektoratet har ikke givet tilladelse til de fleste anlæg og fartøjer i Erdkehlgraven m.fl., hvorfor Kystdirektoratet påbyder fjernelse. Der har ad flere omgange været givet både varsel om påbud og efterfølgende påbud om fjernel-se, men desuagtet er der stadig mere end 100 fartøjer og anlæg i Erdkehlgra-ven, Laboratoriegraven og Tømmergraven.
Der er med Miljø- og Fødevareministeren i spidsen nu fundet midler til at kunne fjerne de fartøjer og anlæg, som ikke efterkommer påbuddet. Varsling af påbud og selve påbuddene er gennemført i feb./mar. måneder 2019.
Nærværende udbud vedrører oprydning af Erdkehlgraven m.fl. i Københavns Havn, inkl. efterfølgende oplag og transport til modtagere af ryddede fartøjer og genstande valgt af Ordregiver.
For yderligere oplysninger om udbuddet henvises til udbudsmaterialet.
Annonceret 19-12-2019 kl. 15.45
Deadline 22-01-2020 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Økonomisk mest fordelagtige bud
Uddybning af tildelingskriterier 1 Pris, vægtet 40 %
2 Opgaveløsning, vægtet 60 %
Se Udbudsbetingelsernes afsnit 6 vedr. bedømmelse af tilbud.
Link til udbudsmateriale https://www.ethics.dk/ethics/eo#/75f00143-6150-47af-b49a-c45ef3c5c962/homepage
Ordregiver Kystdirektoratet
Udvælgelseskriterier Tilbudsgiver skal levere en tro- og love-erklæring på, at tilbudsgiver ikke er omfattet af Udbudslovens obligatoriske udelukkelsesgrunde.
Tilbudsgiver skal anvende Bilag A.
-
Tilbudsgivers egnethed
Økonomiske og finansielle formåen:
Tilbudsgiver skal i Bilag 1 oplyse og opfylde følgende vedrørende tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen:
Soliditetsgrad, defineret som Egenkapital/(Aktiver i alt) x 100, i det seneste afsluttede regnskabsår.
Mindstekrav: Soliditetsgrad på minimum 15 % i det seneste afsluttede regnskabsår.
Tekniske og faglige formåen:
Tilbudsgiver skal i Bilag 1 oplyse og opfylde følgende vedrørende tilbudsgivers tekniske og faglige formåen:
Referencer:
1a Beskrivelse af tilbudsgivers erfaringer med at løfte/fjerne skibe, både eller andre fartøjer fra bunden af hav/sø samt transport af disse
1b Beskrivelse af tilbudsgivers erfaringer med at arbejde i vandkanten (overgangen fra vand til land)
1c Beskrivelse af tilbudsgivers erfaringer med at arbejde i områder med restriktioner, eksempelvis restriktioner ift. UXO og/eller fortidsminder
Mindstekrav: Minimum én reference på hver af ovenstående arbejder beskrevet i pkt. 1a-c. Såfremt tilbudsgiver har én reference, som omfatter/dækker samtlige arbejder, som skrevet i 1a, 1b og 1c, opfylder dette mindstekravet.
Certificeringer:
Oplysning om de af tilbudsgiver opnåede standarder/certificeringer vedr. kvalitetsledelse.
Mindstekrav: Tilbudsgiver skal minimum have opnået en standard/certificering svarende til ISO 9001:2015.
Se Udbudsbetingelsernes afsnit 5.2.1 og 5.2.2.
Adresse Højbovej 1
7620
Lemvig
CPV kode 63725000-7 - Bjærgning og flotbringning
45111100-9 - Nedrivningsarbejde
45112300-8 - Opfyldning og landindvindingsarbejder
60000000-8 - Transporttjenester (ikke affaldstransport)
90500000-2 - Tjenesteydelser i forbindelse med affald
90512000-9 - Transport af affald
90513000-6 - Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald
98360000-4 - Maritime tjenester
98363000-5 - Dykning
Udbudsform Offentlig licitation
SMV venligt Ja
Kontaktperson Sanne Mathiasen
Kontakt E-mail: sams@cowi.com
Telefon: +45 41760485
Modtagers firmanavn Udbudsportalen Ethics
Adresse for modtagelse af tilbud Udbudsportalen Ethics
Åbn tidligere version 19-12-2019 Luk tidligere version 19-12-2019
Titel Oprydning i Erdkehlgraven m.fl.
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Bag forsvarsværket Voldene i Københavns Havn er der tre vandområder, som har navnene: Laboratoriegraven, Erdkehlgraven og Tømmergraven. Gravene i forbindelse med havne er kunstigt dannede bassiner.
Laboratoriegraven er vandområdet mellem Voldene og Arsenaløen og har nok fået sit navn efter ”Hærens Ny Laboratorium”, som man i 1860’erne etablerede i Sophie Hedvigs Bastion (Mælkebøtten).
Erdkehlgraven er den del af vandområdet over Refshalegrunden, der blev afsnø-ret fra Øresund. Området har navn efter den linje (på dansk: Strube, på tysk: Kehl), der kan drages mellem en bastions to flanker nærmest voldgaden, og som er basis for en bastions grundplan. ”Erdkehl”, der således er en ”strube af jord”, er i dansk sprogbrug ofte omdannet til navnet ”Ærtekedel”.
Tømmergraven er det nordligste vandområde tættest på Nyholm - Holmen. Området blev brugt til opbevaring af skibsbygningstømmeret, indtil det skulle opskæres og anvendes til skibsbygning. Man havde den opfattelse, at hvis man op-bevarede tømmeret i vand blev man forskånet for råd og svamp. Tømmergra-vens funktion ophørte i 1830’erne, hvor man gik over til at anvende jern og stål til skibsbygningen.
Området har derfor både kultur- og militærhistorisk værdi. Turbådene i Køben-havn vender deres vej forbi, og området anvendes af mange til rekreative for-mål. Gravene er omliggende, afgrænsende vandområder til kulturmiljøet Holmen.
Igennem de seneste 8-10 år er der uden tilladelse placeret en række anlæg og fartøjer i Erdkehlgraven m.fl. i Københavns Havn. I henhold til Kystbeskyttelseslovens § 16a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 57 af 21. januar 2019), kræver det tilladelse at etablere et anlæg eller placere et fartøj, som agtes anvendt til andet end sej-lads. Kystdirektoratet har ikke givet tilladelse til de fleste anlæg og fartøjer i Erdkehlgraven m.fl., hvorfor Kystdirektoratet påbyder fjernelse. Der har ad flere omgange været givet både varsel om påbud og efterfølgende påbud om fjernel-se, men desuagtet er der stadig mere end 100 fartøjer og anlæg i Erdkehlgra-ven, Laboratoriegraven og Tømmergraven.
Der er med Miljø- og Fødevareministeren i spidsen nu fundet midler til at kunne fjerne de fartøjer og anlæg, som ikke efterkommer påbuddet. Varsling af påbud og selve påbuddene er gennemført i feb./mar. måneder 2019.
Nærværende udbud vedrører oprydning af Erdkehlgraven m.fl. i Københavns Havn, inkl. efterfølgende oplag og transport til modtagere af ryddede fartøjer og genstande valgt af Ordregiver.
For yderligere oplysninger om udbuddet henvises til udbudsmaterialet.
Annonceret 19-12-2019 kl. 15.45
Deadline 16-01-2020 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Økonomisk mest fordelagtige bud
Uddybning af tildelingskriterier 1 Pris, vægtet 40 %
2 Opgaveløsning, vægtet 60 %
Se Udbudsbetingelsernes afsnit 6 vedr. bedømmelse af tilbud.
Link til udbudsmateriale https://www.ethics.dk/ethics/eo#/75f00143-6150-47af-b49a-c45ef3c5c962/homepage
Ordregiver Kystdirektoratet
Udvælgelseskriterier Tilbudsgiver skal levere en tro- og love-erklæring på, at tilbudsgiver ikke er omfattet af Udbudslovens obligatoriske udelukkelsesgrunde.
Tilbudsgiver skal anvende Bilag A.
-
Tilbudsgivers egnethed
Økonomiske og finansielle formåen:
Tilbudsgiver skal i Bilag 1 oplyse og opfylde følgende vedrørende tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen:
Soliditetsgrad, defineret som Egenkapital/(Aktiver i alt) x 100, i det seneste afsluttede regnskabsår.
Mindstekrav: Soliditetsgrad på minimum 15 % i det seneste afsluttede regnskabsår.
Tekniske og faglige formåen:
Tilbudsgiver skal i Bilag 1 oplyse og opfylde følgende vedrørende tilbudsgivers tekniske og faglige formåen:
Referencer:
1a Beskrivelse af tilbudsgivers erfaringer med at løfte/fjerne skibe, både eller andre fartøjer fra bunden af hav/sø samt transport af disse
1b Beskrivelse af tilbudsgivers erfaringer med at arbejde i vandkanten (overgangen fra vand til land)
1c Beskrivelse af tilbudsgivers erfaringer med at arbejde i områder med restriktioner, eksempelvis restriktioner ift. UXO og/eller fortidsminder
Mindstekrav: Minimum én reference på hver af ovenstående arbejder beskrevet i pkt. 1a-c. Såfremt tilbudsgiver har én reference, som omfatter/dækker samtlige arbejder, som skrevet i 1a, 1b og 1c, opfylder dette mindstekravet.
Certificeringer:
Oplysning om de af tilbudsgiver opnåede standarder/certificeringer vedr. kvalitetsledelse.
Mindstekrav: Tilbudsgiver skal minimum have opnået en standard/certificering svarende til ISO 9001:2015.
Se Udbudsbetingelsernes afsnit 5.2.1 og 5.2.2.
Adresse Højbovej 1
7620
Lemvig
CPV kode 63725000-7 - Bjærgning og flotbringning
45111100-9 - Nedrivningsarbejde
45112300-8 - Opfyldning og landindvindingsarbejder
60000000-8 - Transporttjenester (ikke affaldstransport)
90500000-2 - Tjenesteydelser i forbindelse med affald
90512000-9 - Transport af affald
90513000-6 - Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald
98360000-4 - Maritime tjenester
98363000-5 - Dykning
Udbudsform Offentlig licitation
SMV venligt Ja
Kontaktperson Sanne Mathiasen
Kontakt E-mail: sams@cowi.com
Telefon: +45 41760485
Modtagers firmanavn Udbudsportalen Ethics
Adresse for modtagelse af tilbud Udbudsportalen Ethics