Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

DK-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2012/S 250-414668 (Udbud annulleret)It-tjenester

Digitaliseringsstyrelsen udbyder kontrakt for etablering, drift, vedligeholdelse og videreudvikling af den Fællesoffentlige Datafordeler.

I: Baggrund

Det er hensigten at den Fællesoffentlige Datafordeler, som er en fællesoffentlig distributionsløsning, skal distribuere grunddata, som består af data vedrørende personer fra CPR, virksomheder fra CVR, bygninger, boliger, adresser og ejendomme, som OIS distribuerer i dag, og data om steder, kort og geografi fra Kortforsyningen. Omfangsmæssigt drejer det sig om ca. 134 mio. månedelige transaktioner på data, men der forventes en stigning helt op til over 800 mio. transaktioner om måneden over de næste seks år.

Datamæssigt forventes den Fællesoffentlige Datafordeler at skulle distribuere ca. 11 TB grunddata månedligt, men der forventes en yderligere stigning til en distribuering af ca. 77 TB måndeligt over en seksårig periode. Datamængder som skal opbevares i den Fællesoffentlige Datafordeler forventes at være ca. 24 TB, men der forventes en yderligere stigning til ca. 34 TB over en seksårig periode.

Den Fællesoffentlige Datafordelers primære formål er at sikre tilgængelighed af grunddata, ved høje oppetider, ensartede tekniske grænseflader, og ét centralt sted hvor brugerne kan finde og hente grunddata samt indgå eventuelle aftaler om brugen af grunddata. Brugere af grunddata er myndigheder og virksomheder.

Der eksisterer i dag en lang række forskellige registre til at distribuere grunddata. Som følge af øget efterspørgsel efter grunddata, er der et stigende pres på registrene for at levere de efterspurgte grunddata til brugerne.

Da flere af de eksisterende registre samtidig er tæt på at være teknisk forældede, betyder det, at de eksisterende registre ikke altid kan levere de ønskede data lige så hurtigt, som brugerne ønsker det. En fælles distributionsløsning forventes at kunne imødekomme brugernes behov for at hente grunddata nemt, hurtigt og pålideligt og med færrest mulige omkostninger. Endvidere forventes omkostninger til drift, vedligehold og modernisering af de eksisterende registre hos de registeransvarlige myndigheder at kunne spares ved etablering af den Fællesoffentlige Datafordeler. Den Fællesoffentlige Datafordeler er en del af det fællesoffentlige grunddataprogram. Yderligere information on det fællesoffentlige dataprogram kan findes på www.digst.dk/Loesninger-og-infrastruktur/Grunddata.

II: Udbudte ydelser

Leverandørens leverance vil omfatte følgende hovedområder:

A: Etablering af den Fællesoffentlige Datafordeler

i. Leverandøren skal stille basis infrastruktur til rådighed, som bl.a. skal omfatte netværk, servere og basissoftware, herunder styresystemer.

ii. Leverandøren skal etablere en basisplatform med stor kapacitet og høj skalerbarhed til datadistribution af strukturerede data fra Offentlig Informations Server (OIS).

iii. Leverandøren skal etablere en basisplatform med stor kapacitet og høj skalerbarhed til distribution af geografiske data fra Kortforsyningen.

iv. Leverandøren skal i samarbejde med kunden og de enkelte registermyndigheder udarbejde en løsningsmodel for overførsel af data som Offentlig Informations Server (OIS) og Kortforsyningen distribuerer i dag til den Fællesoffentlige Datafordeler, samt implementere modtagelse og opdatering af data fra disse registre på den Fællesoffentlige Datafordeler, samt eventuelt bistå i arbejdet på registersiden.

v. Leverandøren forventes at forestå og/eller deltage i migrering af Offentlig Informations Server (OIS) og Kortforsyningen til basis infrastruktur, eller at angive andre løsningsmodeller for hurtig etablering af disse registre på den Fællesoffentlige Datafordeler.

B: Drift af den Fællesoffentlige Datafordeler

Leverandøren skal levere drift af den Fællesoffentlige Datafordeler, herunder af eventuelle optioner. Drift af den Fællesoffentlige Datafordeler omfatter bl.a. monitorering og overvågning, driftsrapportering, second level support og afhjælpning ift. driftsrelaterede problemer, capacity management mv.

C: Vedligeholdelse af den Fællesoffentlige Datafordeler

Leverandøren skal levere vedligeholdelse af den Fællesoffentlige Datafordeler. Vedligeholdelse af den Fællesoffentlige Datafordeler omfatter bl.a. fejlrettelser, opdatering og patching af software og gennemførsel af performance forbedringer.

D: Support for den Fællesoffentlige Datafordeler

Leverandøren skal levere support for den Fællesoffentlige Datafordeler. Support for den Fællesoffentlige Datafordeler omfatter bl.a. first level support, herunder modtagelse af alle supporthenvendelser vedrørende den Fællesoffentlige Datafordeler.

E: Videreudvikling af den Fællesoffentlige Datafordeler

Leverandøren skal levere videreudvikling af den Fællesoffentlige Datafordeler, herunder bl.a. i form af etablering af nye datasæt til distribution på den Fællesoffentlige Datafordeler, konsolideringsplan for services, der ikke nyudvikles som følge af kvalitetsinitiativer i de øvrige aftalepakker inden for grunddataprogrammet, videreudvikling af basisplatformen, samt videreudvikling som følge af eventuelle lovændringer.

Kontrakt om etablering, drift, vedligeholdelse og videreudvikling af den Fællesoffentlige Datafordeler udgør en kontrakt af særlig kompleks karakter. Dette gælder både i forhold til kontraktens tekniske elementer, men også i forhold til kontraktens juridiske og finansielle forhold.

Kontraktens kompleksitet gør, at det på den ene side ikke er muligt for Digitaliseringsstyrelsen på forhånd at fastlægge kravene til performancegaranti, sikkerhed og fleksibilitet til den udbudte Fællesoffentlige Datafordeler, uden at Digitaliseringsstyrelsen har fået et grundlæggende kendskab til de mulige tekniske løsninger, som leverandørerne kan tilbyde og herunder har fået klarlagt, hvorledes fastlæggelse af de nævnte krav påvirker, hvilke løsninger der kan tilbydes. På den anden side, er det - i sagens natur - ikke muligt for leverandørerne, at fremkomme med tilbud på en løsning, førend de kender Digitaliseringsstyrelsens krav hertil.

Det vil herudover ikke være muligt for Digitaliseringsstyrelsen at beskrive et præcist scope for opgaven, idet arbejdsfordelingen mellem registrene og den Fællesoffentlige Datafordeler i forhold til levering af data i nær-realtid vil afhænge af den konkrete løsning samt af de krav til arbejdsfordeling som løsningen forudsætter. Når løsningens krav kendes, kan det afgøres om registrene har mulighed for at imødekomme af de konkrete krav.

På den baggrund gennemføres udbuddet af den Fællesoffentlige Datafordeler ved brug af udbudsformen konkurrencepræget dialog.

Processen og emnerne for den konkurrenceprægede dialog, vil blive fastsat i udbudsbetingelserne.

Åbn dokument 2 (24-04-2014) Luk dokument 2 (24-04-2014)
Titel Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2014/S 077-133457
Kort beskrivelse

It-tjenester

Dokumenttype Andet (supplerende oplysninger)
Udbudsdetaljer

Yderligere supplerende oplysninger

Inden tilbudsfristens udløb i den konkurrenceprægede dialog er der afgivet 4 tilbud, som alle var ukonditionsmæssige. Udbudsproceduren annulleres derfor, og Digitaliseringsstyrelsen påtænker herefter at indlede et udbud med forhandling uden offentliggørelse af en ny udbudsbekendtgørelse, jf. art. 30, stk. 1, litra a, 2. led, i udbudsdirektivet (2004/18/EF), med alle de 4 virksomheder, der havde afgivet tilbud.

Annonceret 24-04-2014 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Opgavetype Tjenesteydelseskontrakt
Tildelingskriterier Det økonomisk mest fordelagtige bud
Ordregiver
Adresse
CPV kode 72000000-5 - It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Udbudsform Konkurrencepræget dialog
Åbn dokument 1 (29-12-2012) Luk dokument 1 (29-12-2012)
Titel DK-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2012/S 250-414668
Kort beskrivelse

It-tjenester

Digitaliseringsstyrelsen udbyder kontrakt for etablering, drift, vedligeholdelse og videreudvikling af den Fællesoffentlige Datafordeler.

I: Baggrund

Det er hensigten at den Fællesoffentlige Datafordeler, som er en fællesoffentlig distributionsløsning, skal distribuere grunddata, som består af data vedrørende personer fra CPR, virksomheder fra CVR, bygninger, boliger, adresser og ejendomme, som OIS distribuerer i dag, og data om steder, kort og geografi fra Kortforsyningen. Omfangsmæssigt drejer det sig om ca. 134 mio. månedelige transaktioner på data, men der forventes en stigning helt op til over 800 mio. transaktioner om måneden over de næste seks år.

Datamæssigt forventes den Fællesoffentlige Datafordeler at skulle distribuere ca. 11 TB grunddata månedligt, men der forventes en yderligere stigning til en distribuering af ca. 77 TB måndeligt over en seksårig periode. Datamængder som skal opbevares i den Fællesoffentlige Datafordeler forventes at være ca. 24 TB, men der forventes en yderligere stigning til ca. 34 TB over en seksårig periode.

Den Fællesoffentlige Datafordelers primære formål er at sikre tilgængelighed af grunddata, ved høje oppetider, ensartede tekniske grænseflader, og ét centralt sted hvor brugerne kan finde og hente grunddata samt indgå eventuelle aftaler om brugen af grunddata. Brugere af grunddata er myndigheder og virksomheder.

Der eksisterer i dag en lang række forskellige registre til at distribuere grunddata. Som følge af øget efterspørgsel efter grunddata, er der et stigende pres på registrene for at levere de efterspurgte grunddata til brugerne.

Da flere af de eksisterende registre samtidig er tæt på at være teknisk forældede, betyder det, at de eksisterende registre ikke altid kan levere de ønskede data lige så hurtigt, som brugerne ønsker det. En fælles distributionsløsning forventes at kunne imødekomme brugernes behov for at hente grunddata nemt, hurtigt og pålideligt og med færrest mulige omkostninger. Endvidere forventes omkostninger til drift, vedligehold og modernisering af de eksisterende registre hos de registeransvarlige myndigheder at kunne spares ved etablering af den Fællesoffentlige Datafordeler. Den Fællesoffentlige Datafordeler er en del af det fællesoffentlige grunddataprogram. Yderligere information on det fællesoffentlige dataprogram kan findes på www.digst.dk/Loesninger-og-infrastruktur/Grunddata.

II: Udbudte ydelser

Leverandørens leverance vil omfatte følgende hovedområder:

A: Etablering af den Fællesoffentlige Datafordeler

i. Leverandøren skal stille basis infrastruktur til rådighed, som bl.a. skal omfatte netværk, servere og basissoftware, herunder styresystemer.

ii. Leverandøren skal etablere en basisplatform med stor kapacitet og høj skalerbarhed til datadistribution af strukturerede data fra Offentlig Informations Server (OIS).

iii. Leverandøren skal etablere en basisplatform med stor kapacitet og høj skalerbarhed til distribution af geografiske data fra Kortforsyningen.

iv. Leverandøren skal i samarbejde med kunden og de enkelte registermyndigheder udarbejde en løsningsmodel for overførsel af data som Offentlig Informations Server (OIS) og Kortforsyningen distribuerer i dag til den Fællesoffentlige Datafordeler, samt implementere modtagelse og opdatering af data fra disse registre på den Fællesoffentlige Datafordeler, samt eventuelt bistå i arbejdet på registersiden.

v. Leverandøren forventes at forestå og/eller deltage i migrering af Offentlig Informations Server (OIS) og Kortforsyningen til basis infrastruktur, eller at angive andre løsningsmodeller for hurtig etablering af disse registre på den Fællesoffentlige Datafordeler.

B: Drift af den Fællesoffentlige Datafordeler

Leverandøren skal levere drift af den Fællesoffentlige Datafordeler, herunder af eventuelle optioner. Drift af den Fællesoffentlige Datafordeler omfatter bl.a. monitorering og overvågning, driftsrapportering, second level support og afhjælpning ift. driftsrelaterede problemer, capacity management mv.

C: Vedligeholdelse af den Fællesoffentlige Datafordeler

Leverandøren skal levere vedligeholdelse af den Fællesoffentlige Datafordeler. Vedligeholdelse af den Fællesoffentlige Datafordeler omfatter bl.a. fejlrettelser, opdatering og patching af software og gennemførsel af performance forbedringer.

D: Support for den Fællesoffentlige Datafordeler

Leverandøren skal levere support for den Fællesoffentlige Datafordeler. Support for den Fællesoffentlige Datafordeler omfatter bl.a. first level support, herunder modtagelse af alle supporthenvendelser vedrørende den Fællesoffentlige Datafordeler.

E: Videreudvikling af den Fællesoffentlige Datafordeler

Leverandøren skal levere videreudvikling af den Fællesoffentlige Datafordeler, herunder bl.a. i form af etablering af nye datasæt til distribution på den Fællesoffentlige Datafordeler, konsolideringsplan for services, der ikke nyudvikles som følge af kvalitetsinitiativer i de øvrige aftalepakker inden for grunddataprogrammet, videreudvikling af basisplatformen, samt videreudvikling som følge af eventuelle lovændringer.

Kontrakt om etablering, drift, vedligeholdelse og videreudvikling af den Fællesoffentlige Datafordeler udgør en kontrakt af særlig kompleks karakter. Dette gælder både i forhold til kontraktens tekniske elementer, men også i forhold til kontraktens juridiske og finansielle forhold.

Kontraktens kompleksitet gør, at det på den ene side ikke er muligt for Digitaliseringsstyrelsen på forhånd at fastlægge kravene til performancegaranti, sikkerhed og fleksibilitet til den udbudte Fællesoffentlige Datafordeler, uden at Digitaliseringsstyrelsen har fået et grundlæggende kendskab til de mulige tekniske løsninger, som leverandørerne kan tilbyde og herunder har fået klarlagt, hvorledes fastlæggelse af de nævnte krav påvirker, hvilke løsninger der kan tilbydes. På den anden side, er det - i sagens natur - ikke muligt for leverandørerne, at fremkomme med tilbud på en løsning, førend de kender Digitaliseringsstyrelsens krav hertil.

Det vil herudover ikke være muligt for Digitaliseringsstyrelsen at beskrive et præcist scope for opgaven, idet arbejdsfordelingen mellem registrene og den Fællesoffentlige Datafordeler i forhold til levering af data i nær-realtid vil afhænge af den konkrete løsning samt af de krav til arbejdsfordeling som løsningen forudsætter. Når løsningens krav kendes, kan det afgøres om registrene har mulighed for at imødekomme af de konkrete krav.

På den baggrund gennemføres udbuddet af den Fællesoffentlige Datafordeler ved brug af udbudsformen konkurrencepræget dialog.

Processen og emnerne for den konkurrenceprægede dialog, vil blive fastsat i udbudsbetingelserne.

Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse (tidligere format)
Udbudsdetaljer

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed
I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Digitaliseringsstyrelsen
Landgreven 4, Postboks 2193
Kontor for systemudvikling og grunddata
David Graff Nielsen
1017
København K
DANMARK
+45 33925200

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.digst.dk/

Internetadresse for køberprofilen: http://www.digst.dk/udbud

Yderligere oplysninger fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2) Type ordregivende myndighed

Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger

I.3) Hovedaktivitet

Generelle offentlige tjenester

I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne

Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand
II.1) Beskrivelse
II.1.1) Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Etablering, drift, vedligeholdelse og videreudvikling af den Fællesoffentlige Datafordeler.

II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne

Tjenesteydelser

Tjenesteydelseskategori nr. 7: Edb-tjenesteydelser og hermed beslægtede tjenesteydelser

NUTS-kode

DK01

II.1.3) Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt

II.1.4) Oplysninger om rammeaftale
II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene

Digitaliseringsstyrelsen udbyder kontrakt for etablering, drift, vedligeholdelse og videreudvikling af den Fællesoffentlige Datafordeler.

I: Baggrund

Det er hensigten at den Fællesoffentlige Datafordeler, som er en fællesoffentlig distributionsløsning, skal distribuere grunddata, som består af data vedrørende personer fra CPR, virksomheder fra CVR, bygninger, boliger, adresser og ejendomme, som OIS distribuerer i dag, og data om steder, kort og geografi fra Kortforsyningen. Omfangsmæssigt drejer det sig om ca. 134 mio. månedelige transaktioner på data, men der forventes en stigning helt op til over 800 mio. transaktioner om måneden over de næste seks år.

Datamæssigt forventes den Fællesoffentlige Datafordeler at skulle distribuere ca. 11 TB grunddata månedligt, men der forventes en yderligere stigning til en distribuering af ca. 77 TB måndeligt over en seksårig periode. Datamængder som skal opbevares i den Fællesoffentlige Datafordeler forventes at være ca. 24 TB, men der forventes en yderligere stigning til ca. 34 TB over en seksårig periode.

Den Fællesoffentlige Datafordelers primære formål er at sikre tilgængelighed af grunddata, ved høje oppetider, ensartede tekniske grænseflader, og ét centralt sted hvor brugerne kan finde og hente grunddata samt indgå eventuelle aftaler om brugen af grunddata. Brugere af grunddata er myndigheder og virksomheder.

Der eksisterer i dag en lang række forskellige registre til at distribuere grunddata. Som følge af øget efterspørgsel efter grunddata, er der et stigende pres på registrene for at levere de efterspurgte grunddata til brugerne.

Da flere af de eksisterende registre samtidig er tæt på at være teknisk forældede, betyder det, at de eksisterende registre ikke altid kan levere de ønskede data lige så hurtigt, som brugerne ønsker det. En fælles distributionsløsning forventes at kunne imødekomme brugernes behov for at hente grunddata nemt, hurtigt og pålideligt og med færrest mulige omkostninger. Endvidere forventes omkostninger til drift, vedligehold og modernisering af de eksisterende registre hos de registeransvarlige myndigheder at kunne spares ved etablering af den Fællesoffentlige Datafordeler. Den Fællesoffentlige Datafordeler er en del af det fællesoffentlige grunddataprogram. Yderligere information on det fællesoffentlige dataprogram kan findes på http://www.digst.dk/Loesninger-og-infrastruktur/Grunddata.

II: Udbudte ydelser

Leverandørens leverance vil omfatte følgende hovedområder:

A: Etablering af den Fællesoffentlige Datafordeler

i. Leverandøren skal stille basis infrastruktur til rådighed, som bl.a. skal omfatte netværk, servere og basissoftware, herunder styresystemer.

ii. Leverandøren skal etablere en basisplatform med stor kapacitet og høj skalerbarhed til datadistribution af strukturerede data fra Offentlig Informations Server (OIS).

iii. Leverandøren skal etablere en basisplatform med stor kapacitet og høj skalerbarhed til distribution af geografiske data fra Kortforsyningen.

iv. Leverandøren skal i samarbejde med kunden og de enkelte registermyndigheder udarbejde en løsningsmodel for overførsel af data som Offentlig Informations Server (OIS) og Kortforsyningen distribuerer i dag til den Fællesoffentlige Datafordeler, samt implementere modtagelse og opdatering af data fra disse registre på den Fællesoffentlige Datafordeler, samt eventuelt bistå i arbejdet på registersiden.

v. Leverandøren forventes at forestå og/eller deltage i migrering af Offentlig Informations Server (OIS) og Kortforsyningen til basis infrastruktur, eller at angive andre løsningsmodeller for hurtig etablering af disse registre på den Fællesoffentlige Datafordeler.

B: Drift af den Fællesoffentlige Datafordeler

Leverandøren skal levere drift af den Fællesoffentlige Datafordeler, herunder af eventuelle optioner. Drift af den Fællesoffentlige Datafordeler omfatter bl.a. monitorering og overvågning, driftsrapportering, second level support og afhjælpning ift. driftsrelaterede problemer, capacity management mv.

C: Vedligeholdelse af den Fællesoffentlige Datafordeler

Leverandøren skal levere vedligeholdelse af den Fællesoffentlige Datafordeler. Vedligeholdelse af den Fællesoffentlige Datafordeler omfatter bl.a. fejlrettelser, opdatering og patching af software og gennemførsel af performance forbedringer.

D: Support for den Fællesoffentlige Datafordeler

Leverandøren skal levere support for den Fællesoffentlige Datafordeler. Support for den Fællesoffentlige Datafordeler omfatter bl.a. first level support, herunder modtagelse af alle supporthenvendelser vedrørende den Fællesoffentlige Datafordeler.

E: Videreudvikling af den Fællesoffentlige Datafordeler

Leverandøren skal levere videreudvikling af den Fællesoffentlige Datafordeler, herunder bl.a. i form af etablering af nye datasæt til distribution på den Fællesoffentlige Datafordeler, konsolideringsplan for services, der ikke nyudvikles som følge af kvalitetsinitiativer i de øvrige aftalepakker inden for grunddataprogrammet, videreudvikling af basisplatformen, samt videreudvikling som følge af eventuelle lovændringer.

Kontrakt om etablering, drift, vedligeholdelse og videreudvikling af den Fællesoffentlige Datafordeler udgør en kontrakt af særlig kompleks karakter. Dette gælder både i forhold til kontraktens tekniske elementer, men også i forhold til kontraktens juridiske og finansielle forhold.

Kontraktens kompleksitet gør, at det på den ene side ikke er muligt for Digitaliseringsstyrelsen på forhånd at fastlægge kravene til performancegaranti, sikkerhed og fleksibilitet til den udbudte Fællesoffentlige Datafordeler, uden at Digitaliseringsstyrelsen har fået et grundlæggende kendskab til de mulige tekniske løsninger, som leverandørerne kan tilbyde og herunder har fået klarlagt, hvorledes fastlæggelse af de nævnte krav påvirker, hvilke løsninger der kan tilbydes. På den anden side, er det - i sagens natur - ikke muligt for leverandørerne, at fremkomme med tilbud på en løsning, førend de kender Digitaliseringsstyrelsens krav hertil.

Det vil herudover ikke være muligt for Digitaliseringsstyrelsen at beskrive et præcist scope for opgaven, idet arbejdsfordelingen mellem registrene og den Fællesoffentlige Datafordeler i forhold til levering af data i nær-realtid vil afhænge af den konkrete løsning samt af de krav til arbejdsfordeling som løsningen forudsætter. Når løsningens krav kendes, kan det afgøres om registrene har mulighed for at imødekomme af de konkrete krav.

På den baggrund gennemføres udbuddet af den Fællesoffentlige Datafordeler ved brug af udbudsformen konkurrencepræget dialog.

Processen og emnerne for den konkurrenceprægede dialog, vil blive fastsat i udbudsbetingelserne.

II.1.6) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

72000000

II.1.7) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb

Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja

II.1.8) Delaftaler

Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej

II.1.9) Oplysninger om alternative tilbud

Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej

II.2) Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1) Samlet mængde eller omfang:

Anslået værdi eksklusive moms:

interval: mellem 80 000 000 og 120 000 000 DKK

II.2.2) Oplysninger om optioner

Optioner: ja

Beskrivelse af disse optioner: 1. Leverandøren skal i samarbejde med kunden udarbejde en løsningsmodel, samt tilbyde implementering, etablering og vedligeholdelse af CPR distribution på den Fællesoffentlige Datafordeler (persondata).

2. Leverandøren skal i samarbejde med kunden udarbejde en løsningsmodel, samt tilbyde implementering, etablering og vedligeholdelse af CVR distribution på den Fællesoffentlige Datafordeler (virksomhedsdata).

3. Leverandøren skal i samarbejde med kunden udarbejde en løsningsmodel og tilbyde implementering af en ny funktionalitet til den Fællesoffentlige Datafordeler, som vil være nærmere beskrevet i udbudsmaterialet.

4. Option på differentieret oppetid.

II.2.3) Oplysninger om forlængelse

Denne kontrakt kan forlænges: ja

Antal gange, der er mulighed for forlængelse: 4

Hvis der er tale om indkøbs- eller tjenesteydelseskontrakter, der kan forlænges: anslået tidsramme for efterfølgende kontakter:

måneder: 12 (fra tildeling af kontrakten)

II.3) Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse

Varighed i måneder: 48 (fra tildeling af kontrakten)

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger
III.1) Kontraktbetingelser
III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Såfremt der er krav om sikkerhedsstillelse og garantier vil det fremgå af udbudsmaterialet.

III.1.2) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Der henvises til udbudsmaterialet vedrørende betalingsbetingelser. Der henvises endvidere til påkrævet elektronisk fakturering og mulighed for elektronisk ordre i henhold til lovbekendtgørelse nr. 798 af 28.6.2007 om offentlige betalinger m.v. med senere ændringer.

Lovbekendtgørelsen kan hentes på http://www.retsinfo.dk/.

III.1.3) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Der kræves ingen særlig retlig form. Såfremt en sammenslutning af tjenesteydere (f.eks. et konsortium) er blandt aktørerne under

kontrakten, skal sammenslutningen af tjenesteydere påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles beslutningsfuldmægtig.

Skabelon til brug for afgivelse af de efterspurgte oplysninger kan hentes, jf. punkt VI.3.

Virksomhedsoplysninger skal fremsendes for hver enkelt af deltagerne i sammenslutningen.

III.1.4) Andre særlige vilkår

Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: ja

Beskrivelse af de særlige vilkår: Der vil i udbudsmaterialet blive stillet krav om overholdelse af persondatalovgivningen. Det bemærkes, at visse data omfattet af kontrakten skal behandles under iagttagelse af "krigsreglen" i persondatalovens § 41, stk. 4, hvilket betyder, at visse oplysninger kun må behandles i Danmark.

III.2) Betingelser for deltagelse
III.2.1) De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Dokumentation i henhold til nedenstående skal vedlægges anmodningen:

Underskrevet tro og love-erklæring på, hvorvidt virksomheden har ubetalt forfalden gæld til det offentlige i henhold til bekendtgørelsen af lov om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændringer af visse andre love, LBK nr. 336 af 13. maj 1997.

Skabelon til brug for afgivelse af de efterspurgte oplysninger kan hentes, jf. punkt IV.3.

Ved sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal tro og love erklæringen afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen.

III.2.2) Økonomisk og finansiel kapacitet

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: En erklæring om virksomhedens samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår.

Virksomhedens balance eller uddrag heraf, såfremt offentliggørelse af balancen er lovpligtig i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, for det seneste disponible regnskabsår.

Såfremt virksomheden baserer sig på andre enheders formåen (f.eks. en underleverandørs eller enheder inden for den samme koncern, herunder moder-, søster- eller datterselskaber), skal virksomheden godtgøre, at virksomheden råder over de nødvendige ressourcer, f.eks. ved at fremlægge dokumentation for disse enheders forpligtelser i så henseende. Endvidere skal ansøgeren i så fald fremlægge samme typer af informationer om den anden enheds økonomiske og finansielle kapacitet, som ansøgeren skal fremlægge vedrørende egen økonomisk og finansiel kapacitet.

Skabelon til brug for afgivelse af de efterspurgte oplysninger kan hentes, jf. punkt VI.3.

Ved sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne om økonomisk formåen gives for hver enkelt virksomhed.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Der kræves en årlig omsætning på minimum 100 mio. DKK. i det seneste disponible regnskabsår.

Såfremt virksomheden baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som virksomhedens og de andre enheders samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår.

Ved sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår.

Der kræves en soliditetsgrad på minimum 10 % i det seneste disponible regnskabsår. Soliditetsgraden beregnes som virksomhedens samlede egenkapitals værdi i forhold til virksomhedens samlede aktiver. Soliditetsgraden udregnes således som (samlede egenkapitals værdi/samlede aktiver) x 100 = soliditetsgrad. Såfremt virksomheden baserer sig på andre enheders formåen (f.eks. en underleverandørs eller enheder inden for den samme koncern, herunder moder-,

søster- eller datterselskaber), beregnes soliditetsgraden som virksomheden og de andre enheders samlede egenkapitals værdi i forhold til deres samlede aktiver. Ved sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) beregnes soliditetsgraden som virksomhedernes samlede egenkapitals værdi i forhold til deres samlede aktiver.

III.2.3) Teknisk kapacitet

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:

Oversigt over de betydeligste lignende leverancer (referencer) af de under punkt II.1.5) litra A-E nævnte ydelser udført i løbet af de seneste tre år, afhængigt af hvornår den økonomiske aktør blev etableret eller startede sin virksomhed.

Ordregiver ser gerne, at ansøgeren for hver leverance (reference) oplyser følgende:

- en klar beskrivelse af leverancen, herunder hvilke ydelser leverancen har bestået af, gerne med angivelse af om leverancen dokumenterer erfaring med løsninger, som kan håndtere store mængder data og et højt antal transaktioner og om leverancen dokumenterer erfaring med løsninger med høj kapacitet og skalerbarhed.

- ansøgers rolle(r) i udførelsen af leverancen,

- tidspunkt for udførslen,

- størrelse af leverancen, samt

- modtager af leverancen.

Ordregiver ser i øvrigt gerne, at ansøger angiver følgende:

- om leverancen vedrører en eller flere ydelser omfattet af udbudsbekendtgørelsens punkt II.1.5, litra A, B, C, D og/eller E.

Såfremt virksomheden baserer sig på andre enheders formåen (f.eks. en underleverandørs eller enheder inden for den samme koncern, herunder moder-, søster- eller datterselskaber), skal virksomheden godtgøre, at virksomheden råder over de ressourcer, der er nødvendige for kontraktens udførelse, f.eks. ved at fremlægge dokumentation for disse enheders forpligtelser i så henseende. Endvidere skal ansøgeren i så fald fremlægge samme typer af informationer om den anden enheds tekniske kapacitet, som ansøgeren skal fremlægge vedrørende egen teknisk kapacitet.

Ved sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) gives oplysningerne om referencer for hver enkelt virksomhed, men oplysningerne behandles samlet.

III.2.4) Oplysning om reserverede kontrakter
III.3) Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1) Oplysninger om en bestemt profession

Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej

III.3.2) Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen

Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: nej

Del IV: Procedure
IV.1) Type procedure
IV.1.1) Type procedure

konkurrencepræget dialog

IV.1.2) Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage

Forventet antal økonomiske aktører: 5

Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at deltage i den konkurrenceprægede dialog, vil ske efter en vurdering af hvilke ansøgere, der har dokumenteret de mest relevante leverancer (referencer) inden for de i punkt II.1.5), litra A, B, C, D og E nævnte ydelser i løbet af de seneste tre år. Leverancer (referencer) vil blive vurderet som mere relevante, såfremt referencerne dokumenterer erfaring med løsninger, som i) kan håndtere store mængder data og et højt antal transaktioner og/eller ii) med høj kapacitet og skalerbarhed.

IV.1.3) Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen

Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles nej

IV.2) Tildelingskriterier
IV.2.1) Tildelingskriterier

Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument

IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion

Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej

IV.3) Administrative oplysninger
IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:

2012-6211-324

IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

nej

IV.3.3) Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter

Skal der betales for dokumenterne?: nej

IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

18.2.2013 - 12:00

IV.3.5) Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

dansk.

Andet: Oplysninger omfattet af punkt III.2.2) og III.2.3) kan afgives på engelsk, svensk eller norsk. Det vil af udbudsbetingelserne fremgå hvorvidt og i givet fald hvilke oplysninger, der i tilbuddet kan afgives på engelsk, svensk eller norsk.

IV.3.7) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.3.8) Åbning af bud
Del VI: Supplerende oplysninger
VI.1) Oplysninger om gentagelse

Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej

VI.2) Oplysninger om EU-midler

Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

VI.3) Yderligere oplysninger

Ad punkt I.1) Det bemærkes, at der inden fremsendelsen af anmodning om prækvalifikation ikke er yderligere specifikationer eller dokumenter at få hos ordregiver. Udbudsmaterialet vil blive tilstillet de tjenesteydere, der udvælges til at deltage i udbudsforretningen. Eventuelle spørgsmål i forbindelse med prækvalifikation kan rettes til Digitaliseringsstyrelsen på den mailadresse, som er angivet i punkt I.1. Spørgsmål og svar herpå vil løbende blive offentliggjort på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside, http://www.digst.dk/udbud. Der kan dog ikke forventes svar i perioden den 22.12.2012 – 1.1.2013. Det er ansøgernes eget ansvar, løbende at holde sig orienteret om offentliggørelse af eventuelle svar på den af Digitaliseringsstyrelsen anviste hjemmeside.

Ad. II.3). Den anførte kontraktlængde er fra kontraktunderskrivelse.

Ud over den anførte kontraktlængde vil der i forbindelse med kontraktens ophør være behov for en tidsmæssigt fleksibel udløbsfase med henblik på at sikre en uforstyrret funktion af den Fællesoffentlige Datafordeler i forbindelse med evt. genudbud.

Ad punkt III.1.3) Skabelon til brug for afgivelse af de efterspurgte oplysninger, kan hentes på http://www.digst.dk/udbud.

Ad punkt III.2) Betingelser for deltagelse: Tjenesteydere, der ikke afgiver alle de i punkt III.2) nævnte oplysninger vedrørende deres retlige situation og økonomiske, finansielle og tekniske kapacitet, kan ikke forventes at blive udvalgt til at deltage i udbudsforretningen. Ved sammenslutninger af tjenesteydere (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver deltager i sammenslutningen.

Skabelon til brug for afgivelse af de i punkt III.2.1), III.2.2) og III.2.3) efterspurgte oplysninger, kan hentes på http://www.digst.dk/udbud. Ad punkt III.2.2) Økonomisk og finansiel kapacitet og III.2.3) Teknisk kapacitet: En ansøger kan basere sig på andre enheders (f.eks. en underleverandørs eller enheder inden for samme koncern, herunder moder-, søster eller datterselskaber) økonomiske, finansielle og/eller tekniske kapacitet, uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem ansøgeren og disse andre. Ansøger skal i prækvalifikationsanmodningen i givet fald godtgøre, at ansøger er berettiget til at disponere over de nødvendige ressourcer, f.eks. ved at fremlægge dokumentation for de andre enheders forpligtelser i så henseende. En ansøger kan således eksempelvis basere sig på en underleverandørs tekniske kapacitet, jf. udbudsdirektivets artikel 48, stk. 3. I så fald skal ansøgeren fremlægge dokumentation fra underleverandøren indeholdende et tilsagn om, at underleverandøren vil og skal stille de pågældende ressourcer til rådighed for ansøgeren. Endvidere skal ansøgeren i så fald fremlægge samme typer af informationer om underleverandørens tekniske kapacitet, som ansøgeren skal fremlægge vedrørende egen teknisk kapacitet.

Skabelon til brug for afgivelse af de efterspurgte oplysninger kan hentes på http://www.digst.dk/udbud

Ad punkt IV.1.2) Hver ansøger kan alene indgive én ansøgning om prækvalifikation. Såfremt samme juridiske enhed er del af flere ansøgere, f.eks. selv indgiver egen ansøgning, men samtidig indgår som deltager i et konsortium, der ansøger, skal ansøgerne sikre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgiveres tilbud.

Anmodning om prækvalifikation og tilbud kan ikke indsendes pr. e-mail.

Anmodning om prækvalifikation ønskes indleveret i et papireksemplar og gerne i 5 papireksemplarer samt elektronisk på en cd-rom, USB-stik eller tilsvarende medie, gerne som Word eller andet tekstbehandlingsformat. Anmodningen bedes indleveret i en lukket forsendelse mærket:

"FORTROLIGT- prækvalifikation – Udbud af den Fællesoffentlige Datafordeler – Må ikke åbnes af den interne poståbning".

Endvidere ses anmodningen gerne at indeholde oplysninger om e-mailadresse på kontaktperson hos ansøger, hvortil eventuelle meddelelser under udbuddet kan sendes.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud, Erhvervsstyrelsen
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100
København Ø
DANMARK
+45 35291000

Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

(Der findes ikke noget mæglingsorgan i Danmark)

VI.4.2) Indgivelse af klager

Præcise oplysninger om klagefrist(er): Klagefrister i relation til gennemførelse af udbud i henhold til lov nr. 492 af 12.5.2010 om håndhævelse af udbudsreglerne mv.:

Ønsker en virksomhed at klage over ikke at være blevet prækvalificeret, skal klagen være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

I andre situationer er udgangspunktet, at klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden seks måneder efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Klageren skal senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill- perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

VI.4.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500
Valby
DANMARK
+45 41715000
+45 41715100

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:

21.12.2012

Annonceret 29-12-2012 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Deadline 18-02-2013 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Opgavetype Tjenesteydelseskontrakt
Tildelingskriterier Det økonomisk mest fordelagtige bud
Ordregiver Digitaliseringsstyrelsen
Adresse Landgreven 4, Postboks 2193
1017
København K
CPV kode 72000000-5 - It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Udbudsform Konkurrencepræget dialog