Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

DK-Aalborg: Telekommunikationsleverancer 2013/S 014-019592Telekommunikationsleverancer

Region Nordjylland udbyder en Rammeaftale, under hvilken der kan oprettes både mobiltelefoni-, mobildata- og bredbåndsabonnementer samt indkøbes mobilterminaler til medarbejdernes private brug via en bruttolønsordning.

En ”bruttolønsordning” er karakteriseret ved flg.:

- Medarbejderen får bredbåndsabonnement, mobilabonnement og/eller mobilterminal (mobiltelefon eller smart phone) stillet til rådighed mod en aftale om lønnedgang.

- Region Nordjylland opstiller ikke begrænsninger for brug af abonnement eller telefon.

- Aftaleperioden for hver aftale mellem medarbejderen og Region Nordjylland er 12 måneder.

- Aftaleperioden for hvert abonnement oprettet mellem Leverandøren og Region Nordjylland er ligeledes 12 måneder.

- Administration af medarbejdermobiltelefoni er organisatorisk placeret under Region Nordjyllands HR afdeling (Koncern HR).

Leverancen skal omfatte (mindstekrav):

A. Mobilabonnementer

B. Mobilterminaler

C. Mobilt bredbånd

D. Bredbånd

E. Webbaseret platform for bestilling

F. Abonnementsbaseret prisstruktur

Kontraktperioden for Rammeaftalen er 12 måneder fra rammeaftalens indgåelse med mulighed for Region Nordjylland for at for at forlænge aftalen i yderligere 3 x 12 måneder (tre optionsperioder). Forventet kontraktstart er 1. april 2013.

På baggrund af opgørelser fra tidligere tilbudte medarbejderordninger forventer Region Nordjylland ca. 1100 ansatte vil benyttes tilbuddet hvert år.

Der henvises til de fulde udbudsbetingelser for en nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser.

Åbn dokument 1 (19-01-2013) Luk dokument 1 (19-01-2013)
Titel DK-Aalborg: Telekommunikationsleverancer 2013/S 014-019592
Kort beskrivelse

Telekommunikationsleverancer

Region Nordjylland udbyder en Rammeaftale, under hvilken der kan oprettes både mobiltelefoni-, mobildata- og bredbåndsabonnementer samt indkøbes mobilterminaler til medarbejdernes private brug via en bruttolønsordning.

En ”bruttolønsordning” er karakteriseret ved flg.:

- Medarbejderen får bredbåndsabonnement, mobilabonnement og/eller mobilterminal (mobiltelefon eller smart phone) stillet til rådighed mod en aftale om lønnedgang.

- Region Nordjylland opstiller ikke begrænsninger for brug af abonnement eller telefon.

- Aftaleperioden for hver aftale mellem medarbejderen og Region Nordjylland er 12 måneder.

- Aftaleperioden for hvert abonnement oprettet mellem Leverandøren og Region Nordjylland er ligeledes 12 måneder.

- Administration af medarbejdermobiltelefoni er organisatorisk placeret under Region Nordjyllands HR afdeling (Koncern HR).

Leverancen skal omfatte (mindstekrav):

A. Mobilabonnementer

B. Mobilterminaler

C. Mobilt bredbånd

D. Bredbånd

E. Webbaseret platform for bestilling

F. Abonnementsbaseret prisstruktur

Kontraktperioden for Rammeaftalen er 12 måneder fra rammeaftalens indgåelse med mulighed for Region Nordjylland for at for at forlænge aftalen i yderligere 3 x 12 måneder (tre optionsperioder). Forventet kontraktstart er 1. april 2013.

På baggrund af opgørelser fra tidligere tilbudte medarbejderordninger forventer Region Nordjylland ca. 1100 ansatte vil benyttes tilbuddet hvert år.

Der henvises til de fulde udbudsbetingelser for en nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser.

Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse (tidligere format)
Udbudsdetaljer

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed
I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Region Nordjylland
Niels Bohrs Vej 30
Koncern HR
Andreas Bjørn Jørgensen
9220
Aalborg Øst
DANMARK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.rn.dk/

Elektronisk adgang til oplysninger: http://www.rn.dk/Regionen/OekonomiOgIndkoeb/Licitationer+og+udbud/

Yderligere oplysninger fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2) Type ordregivende myndighed

Regional eller lokal myndighed

I.3) Hovedaktivitet

Sundhed

I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne

Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand
II.1) Beskrivelse
II.1.1) Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Udbud af bredbånd og telefoniprodukter som personalegodetilbud.

II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne

Tjenesteydelser

Tjenesteydelseskategori nr. 5: Teletjenester

NUTS-kode

DK05

II.1.3) Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale

II.1.4) Oplysninger om rammeaftale

Rammeaftale med en enkelt aktør

Rammeaftalens varighed

Varighed i måneder: 12

II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene

Region Nordjylland udbyder en Rammeaftale, under hvilken der kan oprettes både mobiltelefoni-, mobildata- og bredbåndsabonnementer samt indkøbes mobilterminaler til medarbejdernes private brug via en bruttolønsordning.

En ”bruttolønsordning” er karakteriseret ved flg.:

- Medarbejderen får bredbåndsabonnement, mobilabonnement og/eller mobilterminal (mobiltelefon eller smart phone) stillet til rådighed mod en aftale om lønnedgang.

- Region Nordjylland opstiller ikke begrænsninger for brug af abonnement eller telefon.

- Aftaleperioden for hver aftale mellem medarbejderen og Region Nordjylland er 12 måneder.

- Aftaleperioden for hvert abonnement oprettet mellem Leverandøren og Region Nordjylland er ligeledes 12 måneder.

- Administration af medarbejdermobiltelefoni er organisatorisk placeret under Region Nordjyllands HR afdeling (Koncern HR).

Leverancen skal omfatte (mindstekrav):

A. Mobilabonnementer

B. Mobilterminaler

C. Mobilt bredbånd

D. Bredbånd

E. Webbaseret platform for bestilling

F. Abonnementsbaseret prisstruktur

Kontraktperioden for Rammeaftalen er 12 måneder fra rammeaftalens indgåelse med mulighed for Region Nordjylland for at for at forlænge aftalen i yderligere 3 x 12 måneder (tre optionsperioder). Forventet kontraktstart er 1. april 2013.

På baggrund af opgørelser fra tidligere tilbudte medarbejderordninger forventer Region Nordjylland ca. 1100 ansatte vil benyttes tilbuddet hvert år.

Der henvises til de fulde udbudsbetingelser for en nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser.

II.1.6) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

32500000

II.1.7) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb

Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja

II.1.8) Delaftaler

Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej

II.1.9) Oplysninger om alternative tilbud

Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej

II.2) Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1) Samlet mængde eller omfang:

Se punkt II.1.5)

II.2.2) Oplysninger om optioner

Optioner: nej

II.2.3) Oplysninger om forlængelse

Denne kontrakt kan forlænges: ja

Antal gange, der er mulighed for forlængelse: 3

Hvis der er tale om indkøbs- eller tjenesteydelseskontrakter, der kan forlænges: anslået tidsramme for efterfølgende kontakter:

måneder: 12 (fra tildeling af kontrakten)

II.3) Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse

Varighed i måneder: 12 (fra tildeling af kontrakten)

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger
III.1) Kontraktbetingelser
III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Fremgår af udbudsbetingelserne.

III.1.2) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Fremgår af udbudsbetingelserne.

III.1.3) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Sammenslutninger/konsortier af virksomheder har mulighed for at byde på opgaven. Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af virksomheder, skal sammenslutningens deltagere hæfte solidarisk, ubetinget og direkte for kontraktens opfyldelse overfor Ordregiver, og der skal udpeges en fælles befuldmægtiget med prokura for sammenslutningen, hvortil al korrespondance, herunder spørgsmål vedr. fakturering, kan rettes.

Tilbudsgivere har tillige mulighed for at byde på opgaven via tilknytning af underleverandører.

III.1.4) Andre særlige vilkår

Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej

III.2) Betingelser for deltagelse
III.2.1) De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Oplysninger om tilbudsgiver (navn, selskabsform, CVR-nr., adresse, kontaktperson og kontaktoplysninger)

III.2.2) Økonomisk og finansiel kapacitet

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Underskrevet erklæring på tro og love om ubetalt forfalden gæld til det offentlige. Eksempel på erklæringen vedlægges som Udbudsbilag 1

III.2.3) Teknisk kapacitet

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:

A.

Erfaring med levering af telefoniprodukter og bredbånd som personalegoder, samt

B.

Erfaring med splitfakturering.

Til dokumentation af den tekniske kapacitet kan tilbudsgiver vedlægge en referenceliste med oplysninger om kundenavne, kontraktperioder, produktsortimenter, antal leverede terminaler pr. aftale og antal samtidige medarbejdere/faktureringer på de refererede aftaler.

Det er tilbudsgivers ansvar og risiko, at tilbuddet vedlægges tilstrækkelig dokumentation til opfyldelse af udvælgelseskriterierne.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ad A.

Tilbudsgiver skal dokumentere erfaring med levering af telefoniprodukter som personalegoder (bruttolønordning) til minimum tre (3) forskellige offentlige eller private kunder i 2012. For hver af de tre kunder skal tilbudsgiver dokumentere levering af terminaler til minimum 50 medarbejdere over aftaleperioden.

Ad B.

Tilbudsgiver skal dokumentere erfaring med ”splitfakturering”, jf. definitionen heraf i udbudsbetingelsernes afsnit 10.1. Tilbudsgiver skal dokumentere erfaring med ”splitfakturering” af minimum 500 samtidige abonnementer, hvor faktureringen af abonnentsafgiften opkræves hos virksomhederne, og hvor samtale-, besked- og dataforbrug m.v., der falder uden for grundabonnementet, opkræves og faktureres direkte (privat) hos medarbejderen.

III.2.4) Oplysning om reserverede kontrakter
III.3) Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1) Oplysninger om en bestemt profession

Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej

III.3.2) Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen

Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: nej

Del IV: Procedure
IV.1) Type procedure
IV.1.1) Type procedure

Offentlig

IV.1.2) Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
IV.1.3) Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2) Tildelingskriterier
IV.2.1) Tildelingskriterier

Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument

IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion

Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej

IV.3) Administrative oplysninger
IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:

2012-091605

IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

nej

IV.3.3) Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter

Skal der betales for dokumenterne?: nej

IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

4.3.2013 - 12:00

IV.3.5) Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

dansk.

IV.3.7) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud

Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

IV.3.8) Åbning af bud

Der må være personer til stede under åbningen af bud: nej

Del VI: Supplerende oplysninger
VI.1) Oplysninger om gentagelse

Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej

VI.2) Oplysninger om EU-midler

Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

VI.3) Yderligere oplysninger

A.

De fulde udbudsbetingelser kan hentes på udbuddets side på http://www.rn.dk/ > Udbud og licitationer. Udbudsbetingelserne kan alene hentes elektronisk på http://www.rn.dk/ > Udbud og licitation og kan ikke fremsendes.

Tilbudsgiverne opfordres til at sætte sig grundigt ind i udbudsbetingelserne, herunder krav til tilbuddets udformning, inden der afgives bud.

Tilbud kan ikke fremsendes pr. mail.

B.

Såfremt tilbudsiver er en sammenslutning/et konsortium, som består af flere solidarisk hæftende juridiske personer og/eller fysiske personer, skal oplysningerne/dokumenterne angivet under punkt III.2.1) og III.2.2) vedlægges for samtlige konsortiedeltagere. Lister og beskrivelser som angivet under punkt III.2.3) vedlægges for hver konsortiedeltager i det omfang, konsortiedeltagernes tekniske kapacitet ønskes inddraget i bedømmelsen.

Såfremt Tilbudsgiver ønsker at lægge vægt på en underleverandørs tekniske kvalifikationer og/eller erfaring, skal lister og beskrivelser som angivet under punkt III.2.3) tillige vedlægges for sådanne underleverandører.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Kampmannsgade 1
1780
København V
DANMARK
+45 33307621
+45 33307799

VI.4.2) Indgivelse af klager

Præcise oplysninger om klagefrist(er): Klage over udbud omfattet af udbudsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.4.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrencestyrelsen, Center for Jura og Udbud
Nyropsgade 30
1780
København V
DANMARK
+45 72268000
+45 33326144

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:

16.1.2013

Annonceret 19-01-2013 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Deadline 04-03-2013 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Opgavetype Tjenesteydelseskontrakt
Tildelingskriterier Det økonomisk mest fordelagtige bud
Ordregiver Region Nordjylland
Adresse Niels Bohrs Vej 30
9220
Aalborg Øst
CPV kode 32500000-8 - Telekommunikationsleverancer
Udbudsform Offentligt udbud