Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

DK-Grindsted: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med spildevandsanlæg 2013/S 087-148552Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med spildevandsanlæg

Billund Renseanlæg skal nedlægges og spildevandet skal transporteres til Grindsted Renseanlæg. Projektgrænsen er således mellem indløbet til Billund Renseanlæg og udløbet til recipienten fra Grindsted Renseanlæg.

Transportledningen mellem de to renseanlæg placeres i egnet tracé under hensynstagen til den tekniske, økonomiske og driftmæssige bedste løsning.

På Billund Renseanlæg nedlægges rensefunktionen (proces+maskiner) og bliver fremtidigt "toppunkt" på transportsystemet til Grindsted Renseanlæg. Billund Renseanlæg forventes ombygget til pumpestation med betydelige magasineringsmuligheder. Billund by er dels fælleskloakeret og dels separatkloakeret.

Grindsted Renseanlæg skal ombygges så renseanlægget ud over fortsat, at modtage spildevandet fra Grindsted by også kan modtage hhv. spilde - og fællesvandet fra Billund Renseanlæg og samtidig leve op til de forudsætninger og udlederkrav, der opstilles i udledningstilladelsen.

Der skal i tæt samarbejde med myndigheden udarbejdes bl.a. tillæg til spildevandsplanen.

Der skal indgås aftale med de berørte lodsejere om rettigheder til etablering af ledningen og entreprenøren skal påregne at indgå i processen, herunder alle kontakter til lodsejere og myndigheder.

Anlægsarbejderne vil foregå dels på Billund Renseanlæg og dels på Grindsted Renseanlæg. Derudover vil arbejderne foregå i det valgte tracé for transportledningen mellem Billund og Grindsted.

Åbn dokument 1 (04-05-2013) Luk dokument 1 (04-05-2013)
Titel DK-Grindsted: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med spildevandsanlæg 2013/S 087-148552
Kort beskrivelse

Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med spildevandsanlæg

Billund Renseanlæg skal nedlægges og spildevandet skal transporteres til Grindsted Renseanlæg. Projektgrænsen er således mellem indløbet til Billund Renseanlæg og udløbet til recipienten fra Grindsted Renseanlæg.

Transportledningen mellem de to renseanlæg placeres i egnet tracé under hensynstagen til den tekniske, økonomiske og driftmæssige bedste løsning.

På Billund Renseanlæg nedlægges rensefunktionen (proces+maskiner) og bliver fremtidigt "toppunkt" på transportsystemet til Grindsted Renseanlæg. Billund Renseanlæg forventes ombygget til pumpestation med betydelige magasineringsmuligheder. Billund by er dels fælleskloakeret og dels separatkloakeret.

Grindsted Renseanlæg skal ombygges så renseanlægget ud over fortsat, at modtage spildevandet fra Grindsted by også kan modtage hhv. spilde - og fællesvandet fra Billund Renseanlæg og samtidig leve op til de forudsætninger og udlederkrav, der opstilles i udledningstilladelsen.

Der skal i tæt samarbejde med myndigheden udarbejdes bl.a. tillæg til spildevandsplanen.

Der skal indgås aftale med de berørte lodsejere om rettigheder til etablering af ledningen og entreprenøren skal påregne at indgå i processen, herunder alle kontakter til lodsejere og myndigheder.

Anlægsarbejderne vil foregå dels på Billund Renseanlæg og dels på Grindsted Renseanlæg. Derudover vil arbejderne foregå i det valgte tracé for transportledningen mellem Billund og Grindsted.

Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed (tidligere format)
Udbudsdetaljer

Direktiv 2004/17/EF

Del I: Ordregiver
I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Billund Vand A/S
Grindsted Landevej 40
Bjarne Clausen
7200
Grindsted
DANMARK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for ordregiveren: http://www.billundvand.dk/

Yderligere oplysninger fås her:
COWI A/S
Havneparken 1
Pia R. Rasmussen
7100
Vejle
DANMARK
+45 56406400
+45 56409999

:

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter til et dynamisk indkøbssystem) fås her
COWI A/S
Havneparken 1
Pia R. Rasmussen
7100
Vejle
DANMARK
+45 56406400
+45 56409999

:

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til
COWI A/S
Havneparken 1
Pia R. Rasmussen
7100
Vejle
DANMARK
+45 56406400
+45 56409999

I.2) Hovedaktivitet

Vand

I.3) Kontrakt indgås på andre ordregiveres vegne

Ordregiveren indkøber på andre ordregiveres vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand
II.1) Beskrivelse
II.1.1) Ordregiverens betegnelse for kontrakten:

Totalentreprise - nedlæggelse af Billund Renseanlæg og transport til Grindsted Renseanlæg.

II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne

Bygge- og anlægsarbejder

Projektering og udførelse

Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Hovedudførelsessted Billund Renseanlæg, Grindsted Renseanlæg og tracé herimellem.

NUTS-kode

DK032

II.1.3) Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt

II.1.4) Oplysninger om rammeaftale
II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:

Billund Renseanlæg skal nedlægges og spildevandet skal transporteres til Grindsted Renseanlæg. Projektgrænsen er således mellem indløbet til Billund Renseanlæg og udløbet til recipienten fra Grindsted Renseanlæg.

Transportledningen mellem de to renseanlæg placeres i egnet tracé under hensynstagen til den tekniske, økonomiske og driftmæssige bedste løsning.

På Billund Renseanlæg nedlægges rensefunktionen (proces+maskiner) og bliver fremtidigt "toppunkt" på transportsystemet til Grindsted Renseanlæg. Billund Renseanlæg forventes ombygget til pumpestation med betydelige magasineringsmuligheder. Billund by er dels fælleskloakeret og dels separatkloakeret.

Grindsted Renseanlæg skal ombygges så renseanlægget ud over fortsat, at modtage spildevandet fra Grindsted by også kan modtage hhv. spilde - og fællesvandet fra Billund Renseanlæg og samtidig leve op til de forudsætninger og udlederkrav, der opstilles i udledningstilladelsen.

Der skal i tæt samarbejde med myndigheden udarbejdes bl.a. tillæg til spildevandsplanen.

Der skal indgås aftale med de berørte lodsejere om rettigheder til etablering af ledningen og entreprenøren skal påregne at indgå i processen, herunder alle kontakter til lodsejere og myndigheder.

Anlægsarbejderne vil foregå dels på Billund Renseanlæg og dels på Grindsted Renseanlæg. Derudover vil arbejderne foregå i det valgte tracé for transportledningen mellem Billund og Grindsted.

II.1.6) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

45232420

II.1.7) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
II.1.8) Oplysninger om delaftaler

Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej

II.1.9) Oplysninger om alternative tilbud

Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: ja

II.2) Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1) Samlet mængde eller omfang:

Arbejdet omfatter i hovedtræk:

Nedlæggelse/ombygning af Billund Renseanlæg. Etablering af transportsystem for det samlede spilde -og fællesvand til Grindsted Renseanlæg i egnet tracé under hensynstagende til den tekniske, økonomiske og driftsmæssige bedste løsning. Ombygning af Grindsted Renseanlæg til de fremtidige forudsætninger og udlederkrav.

Udover egentlige anlægsarbejder omfatter opgaven også planlægning, projektering (inkl. procesforhold), myndighedsbehandling herunder tillæg til spildevandsplan, VVM-screening m.v., borgerkontakt m.m.

II.2.2) Oplysninger om optioner

Optioner: ja

Beskrivelse af disse optioner: I samme tracé som transportledningen forventes etableret en ny vandledning og evt. kabelrør.

II.2.3) Oplysninger om forlængelse

Denne kontrakt kan forlænges: nej

II.3) Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger
III.1) Kontraktbetingelser
III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Entreprenøren skal stille sikkerhed i henhold til ABT 93.

III.1.2) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.3) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører, skal samtlige deltagere påtage sig solidarisk hæftelse for kontraktens opfyldelse og udpege én fælles befuldmægtiget, der kan indgå forpligtende aftaler på vegne af de deltagende økonomiske aktører.

III.1.4) Andre særlige vilkår:

Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej

III.2) Betingelser for deltagelse
III.2.1) De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:

1) Identifikationsoplysninger, herunder navn, adresse, CVR-nr., kontaktoplysninger og kontaktperson.

2) Generel virksomhedsprofil, ca. 1 side.

3) Ansøger skal dokumentere, at denne ikke befinder sig i nogen af de i udbudsdirektivet artikel 45, stk. 1 og stk. 2 litra a-c og e-f nævnte situationer. Dokumentation kan fremsendes i form af en serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller via dokumenter, der indeholder tilsvarende oplysninger. Dokumenterne må på tidspunktet for ansøgning om prækvalifikation ikke være mere end 6 mdr. gammel. Bemærk af behandlingstiden for en serviceattest er 1-2 uger.

Ved afgivelse af tilbud skal der afleveres en tro og love-erklæring vedrørende ubetalt forfalden gæld til det offentlige i henhold til bestemmelserne i Lbk. nr. 336 af 13.5.1997. Erklæringen skal indeholde oplysninger om, hvorvidt virksomheden på tidspunktet for tilbudsafgivelse har ubetalt gæld til det offentlige, der overstiger 0 DKK. Såfremt dette er tilfældet, skal virksomheden erklære, hvorvidt der er stillet sikkerhed for den del af gælden, der overstiger 0 DKK eller der er indgået og overholdt en aftale om en afviklingsordning med inddrivelsesmyndigheden.

Hvis ansøger er et konsortium, skal hver enkelt ansøger afgive ovenstående oplysninger, samt pkt. lll.2.2 og lll.2.3. Der skal endvidere sendes tilsvarende dokumentation ind for underrådgivere og underentreprenører i det tilfælde, hvor totalentreprenøren trækker på deres referencer og/eller økonomisk kapacitet i forhold til prækvalifikationskriterierne.

I det tilfælde, at ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske eller tekniske formåen for at leve op til kravene i pkt. III.2.2 og pkt. III.2.3 skal ansøger godtgøre, at ansøger fuldt ud kan råde over de ressourcer, der er nødvendige for kontraktens udførelse. Dette kan f.eks. ske ved at disse enheder fremlægger en erklæring med tilsagn om at stille de nødvendige ressourcer til rådighed. I modsat fald har ordregiver ikke mulighed for at lægge vægt på andre enheders formåen.

III.2.2) Økonomisk og finansiel kapacitet

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:

Nedenstående oplysninger skal indsendes:

1) Oplysninger om virksomhedens nøgletal, herunder egenkapital og soliditet for de sidste 3 år.

2) Oplysninger om virksomhedens omsætninger i forbindelse med tilsvarende opgaver i de seneste 3 disponible regnskabsår. For virksomheder, der har eksisteret i under 3 år, fremsendes virksomhedens nøgletalsoplysninger samt oplysninger om omsætning for den tid virksomheden har eksisteret.

III.2.3) Teknisk kapacitet

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:

Nedenstående oplysninger skal indsendes:

1) Overordnede beskrivelse af virksomhedens eksisterende kvalitetssikringssystem for den samlede opgave.

2) Oplysninger om uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer hos totalentreprenøren og dennes væsentligste underrådgivere og underentreprenører, dvs. for den eller de personer, der er ansvarlige for udførelsen af opgaven i projekterings- og udførelsesfasen.

3) Dokumentation af erfaringer med tilsvarende opgaver for totalentreprenøren og dennes væsentligste underrådgivere og underentreprenører.

For entreprenørarbejder skal det skal være udvalgte referencer indenfor de seneste 5 år med fokus på ledningsarbejder, maskin-, el- og bygningsarbejder og betonkonstruktioner samt vedlæges attester for udførelse af de betydeligste arbejder (værdi, tidspunkt, sted og kvalitet).

For rådgiverarbejder skal det være udvalgte referencer indenfor de seneste 5 år med fokus på dimensionering og design af transportsystemer samt bygnings- og anlægskonstruktioner, procesforhold og myndighedsbehandling og borgerkontakt, herunder ekspropriationsprocesser. Der skal vedlægges attester for udførelse af de betydeligste arbejder (værdi, tidspunkt, sted og kvalitet).

Ved attester forstås dokumenter indeholdende oplysninger om projektet, herunder værdi, tidspunkt, sted og kvalitet, underskrevet af bygherre.

III.2.4) Oplysning om reserverede kontrakter
III.3) Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1) Oplysninger om en bestemt profession

Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej

III.3.2) Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen

Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: nej

Del IV: Procedure
IV.1) Type procedure
IV.1.1) Type procedure

Forhandling

IV.2) Tildelingskriterier
IV.2.1) Tildelingskriterier

Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, som er anført i specifikationerne eller i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle

IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion

Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej

IV.3) Administrative oplysninger
IV.3.1) Sagsnummer hos ordregiveren:
IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
IV.3.3) Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter

Frist for modtagelse af anmodninger om dokumenter eller for adgang til dokumenter: ..

IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

30.5.2013 - 15:00

IV.3.5) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

dansk.

IV.3.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.3.7) Åbning af bud
Del VI: Supplerende oplysninger
VI.1) Oplysninger om gentagelse

Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej

VI.2) Oplysninger om EU-midler
VI.3) Yderligere oplysninger:

1) Der vil blive prækvalificeret mellem 3 og 5 ansøgere. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en samlet vurdering af de i pkt. III.2.2 og III.2.3 indsendte oplysninger om økonomiske forhold og referencer.

2) Prækvalifikationsmaterialet bedes holdt på et overskueligt niveau, 5-10 læsbare A4-sider.

3) Til prækvalifikationen skal indsendes 1 papir-eksemplarer samt 1 digitalt eksemplar.

4) Anmodningen returneres ikke.

5) Udgifter til udarbejdelse af prækvalifikationsmateriale honoreres ikke.

6) Udgifter til udarbejdelse af tilbudsmateriale honoreres med 50 000 DKK, dog ikke til den vindende entreprenør.

7) Bemærk, pkt. lll.2.1, at der skal sendes dokumentation ind for underrådgivere og underentreprenører i det tilfælde, hvor totalentreprenøren trækker på deres referencer i forhold til prækvalifikationskriterierne.

8) Forventet udbudsperiode; uge 24-34.

9) Bemærk det skærpede krav for ubetalt forfalden gæld til det offentlige i pkt. lll.2.1.

10) Der lægges en vejledende tjekliste til brug for ansøgning om prækvalifikation på Billund Vand's hjemmeside, http://www.billundvand.dk/

Hvor en ansøger ikke vedlægger de krævede oplysninger om økonomisk og finansiel kapacitet, jf. punkt III.2.2 og om teknisk kapacitet, jf. punkt III.2.3, er ordregiver berettiget men ikke forpligtet til at afvise ansøgerens ansøgning som ukonditionsmæssig. Ansøgernes økonomiske og finansielle og tekniske kapacitet vil dog blive vurderet på baggrund af de indsendte oplysninger, og det vil derfor komme ansøgeren til skade ved prækvalifikationsvurderingen, hvis denne ikke indsender de krævede oplysninger.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17
2100
København Ø
DANMARK
+45 35291000

VI.4.2) Indgivelse af klager

Præcise oplysninger om klagefrist(er): Klager over prækvalifikation skal indgives inden 30 kalenderdage, regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt underretning til ansøgerne. Klager over udbud skal indgives inden 12 måneder efter, at ordregiveren har afsendt underretning til tilbudsgiverne om resultatet af udbuddet. Fristen regnes for dagen efter den dag, hvor meddelelsen er afsendt. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klager indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i stand still perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i stand still perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

VI.4.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500
Valby
DANMARK
+45 41715000

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:

1.5.2013

Deadline 30-05-2013 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Opgavetype Bygge og anlæg
Tildelingskriterier Det økonomisk mest fordelagtige bud
Ordregiver Billund Vand A/S
Adresse Grindsted Landevej 40
7200
Grindsted
CPV kode 45232420-2 - Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med spildevandsanlæg
Udbudsform Udbud efter forhandling