Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Specialkøretøjer 2015/S 106-192208 (Udbud annulleret)

Åbn dokument 3 (27-06-2015) Luk dokument 3 (27-06-2015)
Titel Specialkøretøjer 2015/S 122-222204
Kort beskrivelse
Dokumenttype Andet (supplerende oplysninger)
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:222204-2015:TEXT:DA:HTML
Annonceret 27-06-2015 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Opgavetype Vareindkøbskontrakter
Tildelingskriterier Det økonomisk mest fordelagtige bud
Ordregiver Region Hovedstaden, Den præhospitale Virksomhed
Adresse Kongens Vænge 2, Block C, 1. sal
3400
Hillerød
CPV kode 34114000-9 - Specialkøretøjer
34114100-0 - Udrykningskøretøjer
34114121-3 - Ambulancer
50112000-3 - Reparation og vedligeholdelse af biler
Udbudsform Offentligt udbud
Åbn dokument 2 (09-06-2015) Luk dokument 2 (09-06-2015)
Titel Specialkøretøjer 2015/S 106-192208
Kort beskrivelse
Dokumenttype Andet (supplerende oplysninger)
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:192208-2015:TEXT:DA:HTML
Annonceret 09-06-2015 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Deadline 22-06-2015 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Opgavetype Vareindkøbskontrakter
Tildelingskriterier Det økonomisk mest fordelagtige bud
Ordregiver Region Hovedstaden, Den præhospitale Virksomhed
Adresse Kongens Vænge 2, Block C, 1. sal
3400
Hillerød
CPV kode 34114000-9 - Specialkøretøjer
34114100-0 - Udrykningskøretøjer
34114121-3 - Ambulancer
50112000-3 - Reparation og vedligeholdelse af biler
Udbudsform Offentligt udbud
Åbn dokument 1 (29-04-2015) Luk dokument 1 (29-04-2015)
Titel Danmark-Hillerød: Specialkøretøjer 2015/S 083-147151
Kort beskrivelse

Specialkøretøjer

Udbuddet omfatter anskaffelse af ét styk specialambulance (babylance) opbygget på chassisramme med box ambulanceopbygning samt serviceaftale (5 år/60 måneder eller 270.000 km).

Babylancen er et specialkøretøj, som vil blive anvendt til transport af kuvøse samt af Rigs-hospitalets neonatale rejsehold til Rigshospitalet fra hospitaler i Region Hovedstaden, Øst-danmark (Sjælland) og enkelte transporter fra øvrige dele af Danmark. Transportholdet va-retager højrisiko-transporter af meget syge nyfødte og helt små børn. Der blev i 2014 gen-nemført ca. 140 transporter, heraf ca. 2/3 fra hospitaler indenfor Region Sjælland. Ba-bylancen skal dog fremover også kunne varetage transport af lidt større børn på PICU-spineboard.

Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse (tidligere format)
Udbudsdetaljer

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed
I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Region Hovedstaden, Den præhospitale Virksomhed
Kongens Vænge 2, Block C, 1. sal
Center for Økonomi — Indkøb
Strategisk Indkøbskonsulent Kristina Østergaard Mikkelsen
3400
Hillerød
DANMARK
+45 38665828

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.regionh.dk/

Yderligere oplysninger fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2) Type ordregivende myndighed

Regional eller lokal myndighed

I.3) Hovedaktivitet

Sundhed

I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne

Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand
II.1) Beskrivelse
II.1.1) Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Specialambulance (babylance) til kuvøsetransport til Den præhospitale Virksomhed.

II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne

Varer

Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Telegrafvej 5, opgang 2, 3. sal, 2750 Ballerup.

NUTS-kode

DK01

II.1.3) Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt

II.1.4) Oplysninger om rammeaftale
II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene

Udbuddet omfatter anskaffelse af ét styk specialambulance (babylance) opbygget på chassisramme med box ambulanceopbygning samt serviceaftale (5 år/60 måneder eller 270.000 km).

Babylancen er et specialkøretøj, som vil blive anvendt til transport af kuvøse samt af Rigs-hospitalets neonatale rejsehold til Rigshospitalet fra hospitaler i Region Hovedstaden, Øst-danmark (Sjælland) og enkelte transporter fra øvrige dele af Danmark. Transportholdet va-retager højrisiko-transporter af meget syge nyfødte og helt små børn. Der blev i 2014 gen-nemført ca. 140 transporter, heraf ca. 2/3 fra hospitaler indenfor Region Sjælland. Ba-bylancen skal dog fremover også kunne varetage transport af lidt større børn på PICU-spineboard.

II.1.6) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

34114000
,
34114100
,
34114121
,
50112000

II.1.7) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb

Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja

II.1.8) Delaftaler

Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej

II.1.9) Oplysninger om alternative tilbud

Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej

II.2) Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1) Samlet mængde eller omfang:

Anskaffelse af ét styk specialambulance (babylance) samt serviceaftale (5 år/60 måneder eller 270.000 km).

II.2.2) Oplysninger om optioner

Optioner: nej

II.2.3) Oplysninger om forlængelse

Denne kontrakt kan forlænges: nej

II.3) Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse

Påbegyndelse 30.6.2015. Færdiggørelse 31.12.2015

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger
III.1) Kontraktbetingelser
III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Har Parterne aftalt forudbetaling skal Leverandøren senest samtidig med fremsendelse af fakturaen herfor stille fuld sikkerhed for forudbetalingen.

III.1.2) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Der henvises til udbudsmaterialet.

III.1.3) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Ved tilbudsgivning fra en sammenslutning af økonomiske aktører stilles ingen særlige krav til sammenslutningens retslige form, men såfremt flere byder i forening, skal der blandt disse udpeges en ansvarlig Tilbudsgiver, der tegner alle de bydende ved tilbuddet og efterfølgende. Endvidere skal de bydende hæfte solidarisk for ydelsen og opfyldelsen af aftalen. Ved sammenslutninger af økonomiske aktører skal nedenstående dokumentation gives i sin helhed for hver enkelt virksomhed.

III.1.4) Andre særlige vilkår

Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej

III.2) Betingelser for deltagelse
III.2.1) De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: - Erklæring på tro og love om ubetalt forfalden gæld til det offentlige og om opfyldelse af Udbudsdirektivets art. 45, stk. 2, litra a-c.

Ved afgivelse af tro og love erklæring vedr. art. 45 i udbudsdirektivet, kan Tilbudsgiver vedlægge tro og love erklæringen (Bilag E) i udfyldt og underskrevet stand.

Ordregiver forbeholder sig ret til efter tildelingen, men før aftaleindgåelse at forlange ser-viceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, højest 3 måneder gammel, eller anden fuld-gyldig dokumentation for at den/de Tilbudsgiver(e), der får tildelt en kontrakt ikke befinder sig i en situation som beskrevet i Udbudsdirektivets art. 45, stk. 2, litra a, b, c, e og f.

III.2.2) Økonomisk og finansiel kapacitet

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Omsætningserklæring: Erklæring om tilbudsgivers relevante omsætning inden for det område, som udbuddet vedrører i det seneste regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Der stilles krav om en minimumsomsætning indenfor det område, som udbuddet vedrø-rer på 5 000 000 DKK i det seneste regnskabsår.

III.2.3) Teknisk kapacitet

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:

— Referencelister for tilsvarende leverancer inden for de seneste tre år med angivelse af størrelsesorden.

— Dokumentation for virksomhedens kvalitetsstyringssystem.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

— Det er et mindstekrav, at leverandøren kan dokumenterer minimum én reference inden-for opbygning af specialkøretøjer i overensstemmelse med DS/EN 1789, som vedrører leverancer indenfor de seneste 3 år.

— Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har et certificeret kvalitetsstyringssystem (f.eks. ISO 9001 eller tilsvarende).

III.2.4) Oplysning om reserverede kontrakter
III.3) Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.3.2) Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Del IV: Procedure
IV.1) Type procedure
IV.1.1) Type procedure

Offentlig

IV.1.2) Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
IV.1.3) Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2) Tildelingskriterier
IV.2.1) Tildelingskriterier

Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument

IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.3) Administrative oplysninger
IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:

15003308

IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

nej

IV.3.3) Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

8.6.2015 - 14:00

IV.3.5) Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

dansk.

Andet: Dog accepteres evt. tekniske specifikationer, datablade, diagrammer og tegninger og tekniske specifikationer samt materiale til kvalifikation af Tilbudsgiver, jf. pkt. III.2) Betingelser for deltagelse, på engelsk/tysk/svensk/norsk.

IV.3.7) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud

Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

IV.3.8) Åbning af bud

Der må være personer til stede under åbningen af bud: nej

Del VI: Supplerende oplysninger
VI.1) Oplysninger om gentagelse

Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej

VI.2) Oplysninger om EU-midler

Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

VI.3) Yderligere oplysninger

Udbudsmaterialet vil fra tidspunktet for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelsen i TED være offentligt tilgængeligt på regionens hjemmeside:https://www.regionh.dk/til-fagfolk/Om-Region-H/Indkøb-og-udbud/Sider/Aktuelle-udbud.aspx?rhKeywords=aktuelle+udbud

Spørgsmål/svar til udbudsmaterialet vil ligeledes blive offentliggjort i tilknytning hertil.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100
København Ø
DANMARK
+45 35291000

VI.4.2) Indgivelse af klager

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til lov nr. 492 af 12.5.2010, ændret ved lov nr. 511 af 27.5.2013 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. gælder følgende frister for indgivelse af klage: klager til Klagenævnet for Udbud skal være indgivet inden 45 dage efter offentligggørelse af bekendtgørelse om indgået kontrakt, jf. lovens § 7, stk. 2. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor offentliggørelse er sket. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500
Valby
DANMARK
+45 41715000

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:

24.4.2015

Annonceret 29-04-2015 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Deadline 08-06-2015 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Opgavetype Vareindkøbskontrakter
Tildelingskriterier Det økonomisk mest fordelagtige bud
Ordregiver Region Hovedstaden, Den præhospitale Virksomhed
Adresse Kongens Vænge 2, Block C, 1. sal
3400
Hillerød
CPV kode 34114000-9 - Specialkøretøjer
34114100-0 - Udrykningskøretøjer
34114121-3 - Ambulancer
50112000-3 - Reparation og vedligeholdelse af biler
Udbudsform Offentligt udbud