Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Solnedgangspladsen i Gammel Skagen

Solnedgangspladsen i Gammel Skagen i det aller nordligste Jylland er en af de kendteste pladser langs Vestkysten. Her samles turister og fastboende i sommermånederne og nyder den betagende udsigt ud over havet, når solen sent om aftenen går ned.
Pladsen er i dag rodet og uden holdepunkter – bortset fra en iskiosk – med et stort asfaltbelagt parkeringsareal. Pladsen trænger til en funktionel reorganisering og en æstetisk opstramning. Der skal ryddes op i det faste inventar, bænke, borde, stole, affaldsstativer mm., og der skal indarbejdes en ny belysning på pladsen.
Den nye plads skal medvirke til at højne oplevelsen og kvaliteten af stedet og samtidig værne om stedets værdifulde historiske og kulturelle karakter.
Havet er tæt på. Når det stormer kraftigt, sætter både hav og sand sit mærkbare præg på omgivelserne. Pladsen skal kunne tåle de voldsomme naturpåvirkninger.
Frederikshavn Kommune og Grundejerforeningen i Gammel Skagen arbejder sammen om projektet. Projektet er støttet af Realdania samt af Inge og Asker Larsens Fond og ENV-fonden.
Konkurrencen om en ny Solnedgangsplads udskrives som en ”mini"-projektkonkurrence med tre deltagerteams. Konkurrencevederlaget til hvert team vil være kr. 125.000 ekskl. moms.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 03-06-2015) Luk udbudsdetaljer (gældende version 03-06-2015)
Titel Solnedgangspladsen i Gammel Skagen
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Solnedgangspladsen i Gammel Skagen i det aller nordligste Jylland er en af de kendteste pladser langs Vestkysten. Her samles turister og fastboende i sommermånederne og nyder den betagende udsigt ud over havet, når solen sent om aftenen går ned.
Pladsen er i dag rodet og uden holdepunkter – bortset fra en iskiosk – med et stort asfaltbelagt parkeringsareal. Pladsen trænger til en funktionel reorganisering og en æstetisk opstramning. Der skal ryddes op i det faste inventar, bænke, borde, stole, affaldsstativer mm., og der skal indarbejdes en ny belysning på pladsen.
Den nye plads skal medvirke til at højne oplevelsen og kvaliteten af stedet og samtidig værne om stedets værdifulde historiske og kulturelle karakter.
Havet er tæt på. Når det stormer kraftigt, sætter både hav og sand sit mærkbare præg på omgivelserne. Pladsen skal kunne tåle de voldsomme naturpåvirkninger.
Frederikshavn Kommune og Grundejerforeningen i Gammel Skagen arbejder sammen om projektet. Projektet er støttet af Realdania samt af Inge og Asker Larsens Fond og ENV-fonden.
Konkurrencen om en ny Solnedgangsplads udskrives som en ”mini"-projektkonkurrence med tre deltagerteams. Konkurrencevederlaget til hvert team vil være kr. 125.000 ekskl. moms.
Annonceret 03-06-2015 kl. 16.10
Deadline 15-08-2015 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Omkostninger
Uddybning af tildelingskriterier Forslagene vil blive bedømt på kvaliteten i det landskabelige helhedsgreb og på funktionaliteten, herunder forslag til møbler og belysning. Derudover om forslaget understøtter stedets karakter, om forslaget med rimelige midler kan vedligeholdes og om forslaget ældes på en smuk måde. Endelig vil der blive lagt vægt på, at forslaget med stor sandsynlighed kan realiseres inden for den oplyste økonomiske ramme, som er på kr. 6,4 mio. ekskl. moms. Beløbet dækker anlægsudgifter, rådgiverhonorar og uforudseelige udgifter.
Ordregiver Frederikshavn Kommune
Udvælgelseskriterier Udvælgelsen af tre deltagere vil ske ud fra følgende kriterier, som ansøgerteamet skal indsende oplysninger om:
1. Motiveret ansøgningsbrev
2. Fuldstændige firmaoplysninger: Firmanavn, ejerforhold og organisation, adresse, CVR-nummer, e-mail,
telefonnr. og kontaktperson.
3) Relevante referencer, max fem pr. firma i teamet.
4) CV´er for personer, der vil blive gjort ansvarlige for den udbudte opgave. Max to CV'er pr. team. CV´erne skal indeholde uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer, herunder relevante projekter, hvor personen medvirkede, samt personens rolle i projekterne.
5) Årlig omsætning og egenkapital for de seneste tre regnskabsår samt antal ansatte gennem de seneste tre
år, fordelt på faggrupper (hvis ansøgerens firma er yngre end tre år, vedlægges oplysningerne for det tidsrum firmaet har eksisteret).
6) Organisationsdiagram for rådgiverorganisationen med angivelse af roller for de angivne perosner i nærværende projekt (max. en side).
7) Oplysning om at totalrådgiverfirmaet har tegnet professionel ansvarsforsikring (max. en side).

Oplysningerne jf. ovenstående pkt. 2-4 skal fremsendes for samtlige firmaer i ansøgerens konkurrenceteam. Oplysninger og dokumentation jf. ovenstående pkt. 1, 5, 6 og 7 skal kun indsendes for totalrådgiveren.
Anmodning om prækvalifikation skal afleveres på dansk, dog accepteres det, at materiale jf. ovenstående pkt. 2-4 afleveres på engelsk.
Ansøgere, som ikke fremsender ovennævnte oplysninger, kan ikke forvente at blive taget i betragtning ved udvælgelsen af deltagere til projektkonkurrencen.
Der ønskes alene summariske oplysninger, maks. 40 A4-sider i alt for hele teamet (= 20 ark ved tryk på begge sider) ekskl. punkt 1 Motiveret ansøgningsbrev + evt. omslag.
Konkurrenceudskriveren kan kræve oplysningerne dokumenteret.
Ansøgningsmaterialet skal følge ovenstående disposition.

Der udsendes ikke yderligere skriftligt materiale i forbindelse med prækvalifikationsfasen.
1) Ansøgningsmaterialet skal inkl. på forsendelsesemballagen være mærket "Projektkonkurrence –
Solnedgangspladsen" og sendes til Akademisk Arkitektforening, Strandgade 27A, 1401 København K i tre eksemplarer (dvs. ansøgninger må ikke sendes pr. e-mail). Desuden vedlægges en PDF-udgave af ansøgningsmaterialet på USB-stik.
2) Det er den ordregivende myndigheds hensigt, at vinderteamet, med én totalrådgiver i spidsen, får tildelt rådgiveropgaven i forbindelse med realiseringen af projektet. Hvis sagen standses, før der er underskrevet kontrakt med vinderen, eller måtte den udbudte opgave ikke blive overdraget vinderen inden to år efter konkurrencens afslutning, tilkommer der vinderen en kompensation på kr. 125.000 ekskl. moms. Såfremt opgaven senere overdrages vinderen, er det udbetalte kompensationsbeløb at betragte som en a conto udbetaling af rådgivningshonoraret.
3) Der vil for vinderen af konkurrencen blive stillet krav om aflevering af serviceattest fra Erhvervs- og
Selskabsstyrelsen om, at virksomheden ikke befinder sig i en af de i EU-direktiv 2004/18/EF, art. 45, stk. 1 og 2 anførte situationer.
4) Konkurrenceprojekterne skal afleveres på dansk. Kontrakt-, forhandlings- og arbejdssproget i forbindelse med den udbudte opgave vil være dansk.
5) Konkurrenceperioden forventes at forløbe i tidsrummet primo oktober til medio december 2015 med offentliggørelse af resultatet i februar 2016.
6) Projektet, der forventes at kunne ibrugtages medio 2017, skal udførelsesmæssigt koordineres med et selvstændigt kystsikringsprojekt.
7) Arkitektforeningen medvirker som konkurrencerådgiver og udpeger to uvildige fagdommere til bedømmelseskomiteen.
Adresse Center for Teknik og Miljø, Rådhus Alle 100
9900
Frederikshavn
CPV kode 71400000-2 - Byplanlægnings- og landskabsarkitektvirksomhed
Udbudsform Begrænset udbud (indkaldelse af interessetilkendegivelser/prækvalifikation)
SMV venligt Ja
Kontaktperson Bent Kolind
Kontakt E-mail: bk@arkitektforeningen.dk
Telefon: +45 30859015
Modtagers firmanavn Akademisk Arkitektforening
Adresse for modtagelse af tilbud Strandgade 27A, 1401 København K